Advokat Per M. Ristvedt avviser påstander som fremkommer i en disiplinærklage mot Erling Ueland. Her fra Ølen-saken.
Advokat Per M. Ristvedt avviser påstander som fremkommer i en disiplinærklage mot Erling Ueland. Her fra Ølen-saken.

Schjødt: - Ikke kritikkverdig å tenke høyt rundt en mulig løsning på en konflikt

- Det ble ikke fremsatt noe tilbud, sier partner og pressekontakt Per M. Ristvedt i Schjødt.

Publisert Sist oppdatert

Administrerende direktør Jon Christian Syvertsen har i en klage til Disiplinærnemnden anklaget advokat Erling Ueland for å ha tilbudt ham én million kroner for at advokatfirmaet Schjødt skulle få oppdrag for firmaet og bedre forholdet mellom investeringsselskapet Klaveness Marine, der Syvertsen er sjef, og advokatfirmaet Schjødt.

Dagens Næringsliv har i dag publisert en artikkel der det siteres fra advokat Erling Uelands tilsvar til Disiplinærnemnden. Avisen skriver at den kjenner innholdet i tilsvaret.

I Disiplinærnemnden er hverken klage, tilsvar eller vedlegg offentlige, bare selve beslutningen når denne foreligger. DN har tilgang til både klagen og tilsvaret, og til tekstmeldinger mellom Syvertsen og Ueland som er lagt frem for Disiplinærnemnden.

«Jeg deltok i møtet som administrativ leder av Schjødt, ikke i egenskap av å være advokat. Følgelig mener jeg at regler for god advokatskikk ikke kommer til anvendelse», siterer DN fra Uelands tilsvar.

Og videre:

Spar Shipping-saken

Et omfattende sakskompleks der opprinnelig elleve personer og selskaper, deriblant Jon Christian Syvertsen og Arne Blystad, var saksøkt av Bergens-rederiet Spar Shipping.

De ble saksøkt for deltakelse i disposisjoner som Spar Shipping mente var kreditorsvik. De saksøkte ble frifunnet i tingretten.

Spar Shipping ble representert av advokater fra Schjødt.

For lagmannsretten gjensto behandlingen av ansvarsspørsmålet for to av partene. Lagmannsretten kom til at det ikke forelå ansvarsgrunnlag og forkastet anken (LB-2019-184862).

«På grunn av møtets sterke fokus på Spar Shipping-saken, og fordi jeg oppfattet Syvertsen slik at han hadde store udekkede saksomkostninger, ble det i en helt kort passasje mot slutten av møtet luftet en tanke om at et mulig spor kunne være å dekke deler av disse udekkede omkostningene.»

«Jeg finner ellers grunn til å nevne at jeg ikke oppfatter at tanken om kompensasjon for udekkede sakskostnader gjaldt et fastsatt beløp, nettopp fordi tanken var en løs tanke over bordet», skriver DN.

I tilsvaret skriver Ueland at han tok et muntlig forbehold om at kompensasjon måtte være lovlig å gi.

- Løsningen måtte tåle dagens lys

Også en fersk partner fra Schjødt deltok på møtet, en advokat som tidligere hadde hatt Klaveness Marine som klient, og som ifølge DN tok initiativet til møtet. Partneren bekrefter Uelands fremstilling av saken, ifølge Uelands tilsvar.

«Partene er enige om at Ueland foreslo at Schjødt kunne utføre et advokatoppdrag for Klaveness Marine gratis», skriver DN.

Advokatbladet har bedt om en kommentar fra advokatfirmaet Schjødt til opplysningene som fremkommer i DN.

- Vi ønsker ikke å forhåndsprosedere, men nå som saksdokumentene omtales i DN, ønsker vi å understreke følgende: Det ble ikke fremsatt noe tilbud. Det ble kort luftet en tanke om delvis dekning av Syvertsens kostnader i Spar Shipping-saken, sier partner Per M. Ristvedt til Advokatbladet.

Hans kommentarer til Advokatbladet er de samme som han også har gitt til DN.

- Det ble presisert at en eventuell løsning måtte være både lovlig og tåle dagens lys. Det å tenke høyt rundt en mulig løsning på en konflikt, som forutsettes å være lovlig og etisk, er verken et tilbud eller kritikkverdig, sier Ristvedt.

- Problematisk kampanje

- Bakgrunnen for møtet var at Syvertsen over tid og via sine ulike arbeidsgivere har forsøkt å nekte ulike aktører i næringslivet å benytte Schjødt. Dette gjelder saker hvor hans arbeidsgivere har vært involvert som motpart, minoritetseier eller mulig investor, sier Per M. Ristvedt.

- Slike kampanjer er problematiske og kan i sin ytterste konsekvens utgjøre et rettssikkerhetsproblem. Som advokatfirma har vi en legitim interesse i å løse opp i slike situasjoner. Advokatfirmaet Schjødt betaler ikke for oppdrag. Advokater er viktige samfunnsaktører og vi er dette ansvaret bevisst, sier han.

Som Advokatbladet har skrevet tidligere, ble disiplinærklagen mot Ueland levert inn i februar i år. I fjor var gjennomsnittlig saksbehandlingstid i nemnden fem og en halv måned. Dette betyr at en beslutning først kan ventes over sommeren.

Powered by Labrador CMS