Illustrasjonsfoto:

Advokat klaget inn advokat

Advokat representerte forsikringsselskapet og eget firma i sak mot kollegas klient - ble felt

Advokaten møter denne uken Disiplinærnemnden i retten. Advokaten mener det ikke er mulig å forstå hva som er de reelle, kritikkverdige forholdene i saken.

Publisert

Torsdag 27.juni behandler Oslo tingrett et søksmål fra advokat Joar Heide i Ræder Bing mot Disiplinærnemnden.

Heide ble i november i fjor felt av Disiplinærnemnden og ilagt kritikk (ADA-2023-D16384) for å ha opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk punkt 3.2.4, jf. punkt 3.2.6, og det er dette vedtaket han krever ugyldiggjort.

Første ledd i punkt 3.2.4 lyder slik: «En advokat skal være varsom med å ta oppdrag mot en tidligere klient.» 

Punkt 3.2.6 omhandler reglenes anvendelse på fellesskapet, og lyder slik: «Driver en advokat virksomhet i selskap, kontorfellesskap eller lignende fellesskap, gjelder reglene i 3.2.1 – 3.2.5 om interessekonflikter for fellesskapet og alle dets deltagere.»

Joar Heide.

Bakgrunnen for saken, er en tvist mellom advokat Laila Marie Bendiksen og Heides kollega, Ræder Bing-partner Anne Christine Wættre.

Krevde seks millioner kroner

Wættre representerte Bendiksen i en sak om et eiendomskjøp. Bendiksen mente at Wættre  hadde opptrådt uaktsomt under utførelsen av oppdraget, og krevde erstattet inntil seks millioner kroner fra advokaten og advokatfirmaets forsikringsselskap, Zurich Insurance.

Advokatfirmaet avviste å være ansvarlig, og fremmet motkrav om betaling av utestående salær på 312.500 kroner. Sakene ble brakt inn for tingretten og forent til felles behandling. 

Laila Marie Bendiksen.

I saken opptrådte advokat Joar Heide som prosessfullmektig både for advokatfirmaet og forsikringsselskapet.

I tingretten ble advokatfirmaet frifunnet, og Bendiksen dømt til å betale både saksomkostningene og salærkravet. Saken ble anket til lagmannsretten, som forkastet anken. Saken er nå anket til Høyesterett.

- Rolleblanding

Parallelt med den rettslige prosessen, klaget Bendiksen advokat Joar Heide inn for Disiplinærnemnden for brudd på reglene om god advokatskikk, og fikk medhold.

I klagen skrev Bendiksen at hun ikke var uenig i at Heide kunne være selvprosederende på vegne av eget firma. Men at han også representerte forsikringsselskapet, utgjorde en rolleblanding, mente hun.

«Hadde klager vært klar over at Advokatfirmaet ville opptre nærmest som «forsikringsselskap for seg selv» med egen saksbehandler ved eventuell ansvarssak, ville klager valgt en annen advokat. Dersom det skulle danne seg en presedens hvor advokatselskaper påtar seg oppdrag og foretar skadeoppgjør, herunder mottar salær i egne ansvarsaker, vil tilliten til advokatstanden svekkes», anførte Bendiksen.

Heide anførte at klagen var grunnløs, og at oppdraget for firmaet og forsikringsselskapet ikke stred mot RGA punkt 3.2.4 eller andre bestemmelser i reglene.

- Risiko for brudd på lojalitetsplikten

Disiplinærnemnden kom til at det var risiko for brudd på lojalitetsplikten når Heide representerte forsikringsselskapets interesser i saken mot Bendiksen.

«Disiplinærnemnden bemerker at når advokaten representerer Forsikringsselskapet i en tvist mot klager, som tidligere har vært klient av Kollegaen, har advokaten påtatt seg et oppdrag «mot tidligere klient», jf. Regler for god advokatskikk punkt 3.2.4, jf. 3.2.6», heter det i Disiplinærnemndens avgjørelse.

«Kollegaen vil kunne gi informasjon til Forsikringsselskapet ved deres prosessfullmektig om fortrolig og taushetsbelagt informasjon, så langt det er nødvendig for å imøtegå anklagene», skriver nemnden.

- Skal ikke behøve å møte tidligere firma som prosessfullmektig

Bendiksen sier til Advokatbladet at advokat Eide informerte hennes advokat i en e-post om at advokatfirmaet skulle representere både advokaten og forsikringsselskapet i erstatnings- og salærsaken.

- Han mente at det ikke fantes noe hinder for at Ræder kunne representere begge de saksøkte, og at dette ikke var et forhold som var relevant for domstolen. Jeg ble rystet. Ingen klienter skal behøve å møte sitt tidligere advokatfirma som prosessfullmektig for forsikringsselskapet. I dette tilfelle var advokat Heide attpåtil saksbehandler sammen med ansvarlig advokat, og mottok  salær fra Zurich for å forsvare seg mot krav fremsatt mot Ræder, sier Bendiksen.

Bendiksen, som driver foretaket Green Advice Laila Marie Bendiksen, er i permisjon frem til september. 

- Materielt sett feil 

Advokat Joar Heide er helt uenig i avgjørelsen, og har altså gått til sak mot Disiplinærnemnden for å få kjent avgjørelsen ugyldig.

I sluttinnlegget til Oslo tingrett peker hans prosessfullmektig, advokat Christian Reusch i Simonsen Vogt Wiig, på at det er to selvstendige og uavhengige grunnlag for at avgjørelsen er ugyldig.

Nemnden burde for det første ha avvist klagen fra Bendiksen, anføres det.

Partner Christian Reusch i Simonsen Vigt Wiig representerer Joar Eide.

«Heide har ikke hatt advokatoppdrag for Bendiksen. Hvorvidt Heide vil være tilstrekkelig upartisk i en sak for sitt eget advokatfirma og dennes ansvarsforsikringsselskap, er noe som eventuelt utelukkende påvirker kvaliteten på Heides rådgivning om saken overfor disse. Det berører ikke Bendiksens interesser i saken.»

For det andre, er nemndens beslutning materielt sett feil, ifølge Reusch.

«Det foreligger ikke noe kritikkverdig forhold i saken. Utgangspunktet for vurderingen er nemndens beslutning. Det er ikke nærmere belyst eller forklart i nemndens vedtak hva som er de reelle, kritikkverdige forhold.»

- Ikke mulig å forstå

Vedtaket er hverken basert på at Heide skal ha brutt taushets- og fortrolighetsplikten, eller på misbruk av opplysninger. Det er bare varsomhetsregelen i RGA punkt 3.2.4 første setning som er aktuell, heter det i sluttinnlegget.

Reusch påpeker at det er ubestridt at Heide hadde anledning til å være prosessfullmektig for sin kollega i erstatningssøksmålet som var reist mot henne.

«Det gis ingen forklaring av hva risikoen for brudd på lojalitetsplikten skal bestå i. Det er ikke mulig av beslutningen å forstå at det skal foreligge noen interessekonflikt ved at Heide også bistår forsikringsselskapet i forsvar mot det erstatningskravet klageren hadde fremsatt mot både advokaten og ansvarsforsikringsselskapet», heter det videre.

- Ingen realitetsforskjell

Advokat Joar Heide sier til Advokatbladet at han forstår lite av Disiplinærnemndens beslutning.

- Vi mener at Disiplinærnemndens beslutning er feil, først og fremst fordi det ikke er noen realitetsforskjell mellom å bistå eget advokatfirma i en tvist med en tidligere klient, noe alle er enige om at jeg hadde full rett til, og det at vi også bisto forsikringsselskapet, hvis ansvar var fullt ut avledet av det påståtte ansvar for advokatfirmaet, sier Heide.

Beslutningen fra Disiplinærnemnden gir ikke noen forståelig begrunnelse for hvorfor nemnden likevel mener at det var kritikkverdig at Heide bistod både advokatfirmaet og forsikringsselskapet, fremholder han.

- Den informasjon vi som advokatfirma hadde fra det tidligere klientforholdet som har relevans for tvisten med klienten, hadde vi både rett og plikt til å dele med forsikringsselskapet. Jeg forstår derfor fortsatt ikke hva Disiplinærnemnden mener at det kritikkverdige består av, sier Heide. 

- Domstolene utviser tilbakeholdenhet

Advokat Trond Hatland i Thommessen er prosessfullmektig for Disiplinærnemnden. I sitt sluttinnlegg skriver han at beslutningen er gyldig, og at Heidi ikke har «sannsynliggjort at det foreligger rettsanvendelsesfeil eller saksbehandlingsfeil som kan lede til ugyldighet».

«Utgangspunktet for domstolsprøvingen må tas i at Disiplinærnemnden håndhever et etisk regelverk i egenskap av å være disiplinærmyndighet overfor advokater, jf. domstolloven § 227 første ledd. Disiplinærnemnden besitter særlig kyndighet og erfaring innenfor dette området. I rettspraksis er det derfor lagt til grunn at domstolene utviser en viss tilbakeholdenhet ved prøving av nemndsbeslutninger», heter det i sluttinnlegget til Hatland.

Partner Trond Hatland i Thommessen representerer Disiplinærnemnden.

Domstolen kan ikke prøve den konkrete, skjønnsmessige vurderingen, fremholder han, og mener at Disiplinærnemnden har anvendt advokatforskriften § 5-3 riktig:

«Det angår Klagers interesser at Heide påtok seg å bistå både Kollegaen og Forsikringsselskapet i sak mot Klager, i samme sakskompleks.»

- Interessekonflikten smitter

Nemnden har tolket regelverket korrekt, skriver Hatland, og minner om at regelen som sier at en advokat skal være varsom med å ta oppdrag mot en tidligere klient, gjelder for advokatfellsskapet og alle dets deltakere.

«Det er ikke bestridt at eventuell interessekonflikt for Kollegaen smitter over på Heide, eller at Heide påtok seg et oppdrag mot tidligere klient

Den konkrete rettsanvendelsen har solid forankring i RGA, ifølge Hatland.

Han har ingen kommentar utover sluttinnlegget.

Det er satt av én dag til saken. Dommer i saken er Lise Bogen Behrens. 

Powered by Labrador CMS