Illustrasjonsfoto:

ADVOKATANSVAR

Advokatfirma saksøkt for seks millioner kroner 

Firmaet hadde bistått en kjøper i rettslige prosesser vedrørende et eiendomskjøp, og utført oppdraget på en forsvarlig måte, mener Oslo tingrett. Advokatfirmaet fikk også medhold i sitt krav på utestående salær på 312.500 kroner.

Publisert

Dette kommer frem i en dom fra Oslo tingrett avsagt 12. oktober 2023 (23-044004TVI-TOSL/07 og 23-078492TVI-TOSL/07).

Bakgrunnen for saken var at en norsk kjøper A hadde inngått avtale om kjøp av en leilighet for 14,8 millioner kroner sammen med en utenlandsk forretningsforbindelse B.

Kjøpet ble finansiert ved lån fra en bank C til de to, som skulle eie leiligheten med en halvpart hver. Låneavtalen til den utenlandske kjøperen ble signert av en utenlandsk advokat.

Det oppstod senere spørsmål om advokaten hadde gyldig fullmakt til å signere låneavtalen, samt komplikasjoner med tinglysningen, da kartverket ikke godkjente fullmakten. 

Den norske kjøperen fikk deretter tinglyst hjemmel til leiligheten i sin helhet. Mens den utenlandske kjøperen misligholdte låneavtalen med banken.

Mente advokaten hadde opptrådt uaktsomt

Siden kom det til tvist mellom de to eierne om eierforholdene i leiligheten, og tvist mellom den norske eieren og banken i forbindelse med tvangsfullbyrdelse.

Den norske kjøperen A fikk bistand i sakskomplekset av en advokat i et advokatfirma i Oslo. 

Advokat Toralf Wågheim i Riisa & CO i Bergen skriver spalten Advokatansvar i Advokatbladet. Han er forfatter av boken Advokaters erstatningsansvar.

Etter forhandlinger ble det inngått forlik mellom den norske kjøperen og banken. 

Den utenlandske kjøperen B tok så ut søksmål mot den norske kjøperen vedrørende eierskapet i leiligheten. 

I dom fra tingretten ble det slått fast at utlendingen eide seks prosent av leiligheten. De to eierne inngikk senere forlik, hvor den norske eieren kjøpte den utenlandske eieren ut av leiligheten for 1,2 millioner kroner.

Den norske kjøperen A fremmet deretter krav om erstatning mot advokatfirmaet, og gjorde gjeldende at firmaets advokat hadde opptrådt uaktsomt under utførelsen av oppdraget, og krevde erstattet inntil seks millioner kroner. 

Advokatfirmaet avviste å være ansvarlig, og fremmet motkrav om betaling av utestående salær på 312.500 kroner. Sakene ble brakt inn for tingretten og forent til felles behandling.

Ansvarsgrunnlag

Tingretten tar utgangspunkt i at det gjelder et strengt profesjonsansvar for advokater, og at det stilles høye krav til advokaters utførelse av oppdrag.

Ved vurderingen av ansvar tar retten utgangspunkt i om oppdraget ble utført på en måte som tilfredsstilte de krav som den norske kjøperen med rimelighet kunne stille til advokaten i den foreliggende sitasjonen.

Ut fra bevisførselen var det rettens syn at advokaten hadde utført oppdraget fullt ut forsvarlig. 

Dette gjaldt både rådgivningen til kjøperen, og utførelsen av de rettslige prosessene mot banken og den utenlandske kjøperen. De konkrete rådene som ble gitt var korrekte og adekvate ifølge retten, også sett hen til de høye forventinger som kunne stilles til advokaten som spesialist med tilhørende høy timepris.

- Håndtert forsvarlig

Retten legger til grunn at den norske kjøperen ikke kunne ha en berettiget forventing om at forliket med banken skulle stenge for et mulig senere søksmål mot seg selv fra kjøper B. Rådene i forbindelse med forliket med banken var ellers forsvarlige.

Også søksmålet mellom de to kjøperne ble håndtert forsvarlig av advokaten, mente Oslo tingrett.

På vegne av den norske kjøperen ble det anført i saken at Bs krav om eiendomsrett var et obligasjonsrettslig krav som var foreldet. Anførselen førte ikke frem da tingretten mente det var tale om et tinglig krav om eiendomsrett som ikke var gjenstand for foreldelse.

Idømt å betale 949.250 kroner i salær og saksomkostninger

I ansvarssaken kunne advokaten ikke ha ansvar for rettens konklusjon, og hadde ikke påtatt seg noe resultatansvar. Advokaten kunne heller ikke ha ansvar for et eventuelt tap siden den norske kjøperen engasjerte ny advokat og valgte å forlike saken med den utenlandske kjøperen.

Advokatfirmaet ble dermed frifunnet for erstatningskravet. Advokatfirmaet fikk videre medhold i sitt krav om betaling av utestående salær på 312.500 kroner. Det samlede salæret fremstod rimelig ut fra sakens betydning og hva som var avtalt mellom partene.

Den norske kjøperen ble videre dømt til å betale sakskostnader på 504.450 kroner i erstatningssaken og 132.300 kroner i salærsaken, totalt 636.750 kroner.

Dommen er anket, opplyser Oslo tingrett.

Powered by Labrador CMS