Illulstrasjonsfoto: Stockphoto, NTB Scanpix
Illulstrasjonsfoto: Stockphoto, NTB Scanpix

To advokater ekskludert fra Advokatforeningen

En advokat er ekskludert fra Advokatforeningen etter å ha mistet retten til å drive eiendomsmegling, mens en annen advokat er ekskludert etter gjentatte disiplinærfellelser.

Publisert

På sitt siste møte før sommerferien behandlet Hovedstyret tre eksklusjonssaker. To av advokatene ble vedtatt ekskludert, mens den tredje fikk beholde sitt medlemskap i Advokatforeningen.

Den ene advokaten, som er fra vestlandet, mistet i april i år retten til å drive eiendomsmegling i medhold av advokatbevillingen. Årsaken til at Finanstilsynet la ned forbud mot at advokaten skal drive eiendomsmegling var «grove overtredelser av regelverket knyttet til oppgjørshåndtering, klientmiddel-behandling og journalføring», heter det i eksklusjonsvedtaket, som også viser til at advokaten har en disiplinærfellelse mot seg.

En lang rekke feil

Advokatbladet har gjennomgått alle disiplinærfellelser de siste fem år for å kartlegge gjengangere i disiplinærsystemet. Denne artikkelen omhander Oslo-advokaten som nå er ekskludert. Fra nr 4/18.
Advokatbladet har gjennomgått alle disiplinærfellelser de siste fem år for å kartlegge gjengangere i disiplinærsystemet. Denne artikkelen omhander Oslo-advokaten som nå er ekskludert. Fra nr 4/18.

Advokaten hadde ifølge tilsynet gjort seg skyldig i en lang rekke feil: Sammenblanding av midler, feil i bokføringen, underdekning, feil ved klientmiddelbehandling, feil i oppgjør, feil ved oppgjør i handler med nye boliger, samt flere formelle feil som manglende skriftlig tilbud basert på timepris og manglende oppbevaring av kjøpekontrakten.

«Korrekt behandling av betrodde midler og en trygg utveksling av ytelser mellom partene er helt grunnleggende av meglers plikter ved gjennomføring av oppgjør i eiendomshandler», understreker Finanstilsynet.

I sitt tilsvar har advokaten anført at han kun har oppgjørsoppdrag, ikke eiendomsmeglingsoppdrag, og beklager at han har gjort feil, og understreker at han er uenig i beskrivelsen i Finanstilsynets vedtak.

Advokaten har selv nylig meldt seg ut av Advokatforeningen, etter at han fikk varsel om mulig eksklusjon. Hovedstyret vedtok likevel å ekskludere ham. «Hvis ikke risikerer man at et varsel mister sin betydning all den tid en utmelding vil forhindre at de påpekte overtredelser blir vurdert og eventuelt møtt med foreningsrettslige reaksjoner. Et eksklusjonsvedtak vil også ha betydning dersom advokat XX skulle ønske å bli medlem av foreningen igjen», heter det i vedtaket.

Følger ikke opp

[caption id="attachment_15053" align="alignright" width="350"] Sitatet er hentet fra en fellelse mot Oslo-advokaten som nå er ekskludert.[/caption]

Den andre advokaten som ikke lenger kan sette MNA etter navnet sitt, er fra Oslo, og toppet Advokatbladets liste over advokater med flest fellelser de siste fem år (se faksimile). Advokaten ble ekskludert med bakgrunn i syv fellende beslutninger fra disiplinærmyndighetene. I fem av sakene er advokaten meddelt reaksjonen irettesettelse, og i to saker er han meddelt en advarsel. I tre av sakene ble advokatens salær redusert.

«De etiske bruddene i disiplinærsakene kan oppsummeres til å dreie seg om følgende forhold: Mangler ved etablering av oppdraget ved at det ikke sørges for tilfredsstillende rettshjelpsdekning. At sakene ikke følges opp. At det ikke drøftes prosessrisiko. At det ikke redegjøres for timebruk, og at klientmidler ikke håndteres tilfredsstillende», heter det i eksklusjonsvedtaket.

Advokaten skriver i sitt tilsvar til Hovedstyret at han «har igangsatt tiltak for å rette opp de forhold det er rettet kritikk mot», noe styret finner positivt.

«Advokatens vilje og evne til forbedring er et moment som i utgangspunktet vil tale mot eksklusjon. Utbedringene i denne saken skjer imidlertid etter at han gjentatte ganger og over lang tid har handlet i strid med Regler for god advokatskikk», skriver Hovedstyret.

Formalfeil

Den tredje eksklusjonssaken gjaldt en advokat som også har mistet retten til å drive eiendomsmegling i henhold til advokatbevillingen. Årsaken til at advokaten ikke ble ekskludert, er at Hovedstyret fant at feilene som var begått dreide seg om formalfeil som ikke hadde gått utover publikum, og at advokaten har avviklet oppgjørsvirksomhet og innrettet seg etter Finanstilsynets regelforståelse. Det foreligger heller ingen disiplinærsaker på advokaten.