Disiplinærsystemet kan ikke behandle salærtvister parallelt med at saken behandles i Forliksrådet eller i domstolene, og avviser derfor saker der det er tatt ut forliksklage eller anlagt søksmål.
Disiplinærsystemet kan ikke behandle salærtvister parallelt med at saken behandles i Forliksrådet eller i domstolene, og avviser derfor saker der det er tatt ut forliksklage eller anlagt søksmål.

Høyesterett vil ikke behandle advokat Per Danielsens anke mot Disiplinærnemnden

Hans opptreden var egnet til å skade advokatstandens anseelse, ifølge den nå rettskraftige dommen. - I praksis betyr det at en advokat skal kunne felles for noe ingen har klaget på, og som heller ikke disiplinærmyndigheten har saksbehandlet, sier Per Danielsen.

Publisert Sist oppdatert

Høyesteretts ankeutvalg har forkastet Danielsens anke i saken han anla mot Disiplinærnemnden, der han krevde at tre salær- og disiplinæravgjørelser fra Disiplinærnemnden ble kjent ugyldige.

«Ankeutvalget finner enstemmig at det ikke er grunn til å oppheve lagmannsrettens dom i utvalget etter tvisteloven § 30 -3 andre ledd, og at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre forhold tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4. Anken tillates derfor ikke fremmet», heter det i avgjørelsen.

Det var Rett24 som omtalte ankeutvalgets avgjørelse først.

- Meget sterkt press

«Ved å møte salærklagene med saksanlegg, har han avskåret sine tidligere klienter fra en rask og kostnadsfri vurdering av salærets størrelse. Dette er ikke i seg selv ulovlig», skrev lagmannsretten i dommen (LB 2021-17661).

Men dette etterlater et inntrykk av at advokaten utnytter sin juridiske kompetanse mot sin klient, uten å forklare motivet på en saklig og korrekt måte, mente retten.

«Presset forsterkes ytterligere av advokatens rolle som aktør i rettsvesenet. Samlet sett må dette oppfattes av klienten som et meget sterkt press for å unngå at klagen skal komme til behandling, som etter lagmannsrettens syn er egnet til å skade advokaters generelle tillit, og derved standens og yrkets anseelse», heter det i dommen.

- Krenket ikke advokatens rett til domstolsbehandling

Da saken gikk for Oslo tingrett, anførte Danielsen at «advokater er i sin fulle rett til å velge domstolsbehandling av salærtvistesaker framfor behandling av slike saker i disiplinærsystemet. Disiplinærmyndighetene har etablert et ulovlig sanksjonssystem basert på myndighetsbruk og gal rettsanvendelse, for å unngå domstolsbehandling.»

Han vant ikke frem: Det var ikke valget av prosess som førte til fellelsene mot Danielsen, og dette innebar derfor ikke noen krenkelse av advokatens rett til domstolsbehandling, mente Oslo tingrett.

- Møtes gjennomgående med søksmål

I sitt sluttinnlegg til ankesaken i Borgarting fremholdt advokat Trond Hatland i Thommessen, som representerte Disiplinærnemnden, følgende:

«Sakens kjerne er at klienter som har benyttet sin adgang til å inngi salær- og disiplinærklage mot Danielsen, gjennomgående blir møtt med søksmål. I stedet for å få disiplinærmyndighetens raske og kostnadsfrie vurdering, møter klientene krav om full domstolsbehandling med tilknyttede kostnader, belastninger og trussel om sakskostnadsansvar som ikke står i samsvar med tvistesummen.»

Advokat Per Danielsen mente på sin side at han har rett til å få prøvd salærkrav for domstolene, og at han ønsker domstolsbehandling av prinsipielle og legitime grunner.

Borgarting lagmannsrett understrekte i sin avgjørelse at det ikke er kritikkverdig i seg selv å benytte seg av denne retten. Men Danielsen ga ikke klientene noen forklaring på hvorfor han møtte klagene med saksanlegg og krav om avvisning, skrev retten.

- Synd at Høyesterett ikke vil behandle anken

Per Danielsen mener at lagmannsrettens dom blant annet har et problematisk forhold til disposisjonsprinsippet.

- Som kjent er dette et viktig rettssikkerhetsprinsipp i alle rettslige sammenhenger, også i disiplinærklagebehandlingen. Alle skal jo vite hva man er anklaget for og skal få anledning til å imøtegå anklagene. Men her har lagmannsretten laget et unntak for advokater – at «effektivitetshensynet», det vil si at ønsket om hurtig og enkel behandling, skal gå foran hensynet til disposisjonsprinsippet, skriver Danielsen i en e-post til Advokatbladet.

Og videre:

- I praksis betyr det at advokat skal kunne felles for noe ingen har klaget på og som heller ikke disiplinærmyndigheten har saksbehandlet. Jeg nevnte flere eksempler på slik feilbehandling i anken til Høyesterett. Jeg synes blant annet derfor det er synd Høyesterett ikke ville behandle anken.

Saken svekker advokaters rettssikkerhet, mener han, og poengterer at han mener domstolen har sviktet i sin kontroll av forvaltningen.

Han er pålagt å betale Disiplinærnemndens saksomkostninger for Høyesterett (70.666 kroner) i tillegg til nemndens saksomkostninger for tingretten (654.531 kroner) og lagmannsretten (653.423 kroner), totalt 1.378.620 kroner.

I femårsperioden fra desember 2016 og frem til november 2021, har disiplinærsystemet avvist 32 salærklager mot Danielsen, ifølge en gjennomgang Advokatbladet har gjort av Per Danielsens journal.

Powered by Labrador CMS