Advokaten har nitten klagesaker mot seg i disiplinærsystemet fra 2013 og frem til i dag, viser tall fra Advokatforeningen og Disiplinærnemnden. Foto: Shutterstock
Advokaten har nitten klagesaker mot seg i disiplinærsystemet fra 2013 og frem til i dag, viser tall fra Advokatforeningen og Disiplinærnemnden. Foto: Shutterstock

Ga ikke advokatfullmektigen pålagt veiledning

En prinsipal er ilagt en advarsel fra Disiplinærutvalget i Oslo krets for å ha forsømt sine plikter overfor sin advokatfullmektig.

Publisert

Den kvinnelige advokatfullmektigen er i samme sak dømt for hele seks brudd på Regler for god advokatskikk (RGA), og er meddelt kritikk, som er den mildeste reaksjonsformen i disiplinærsystemet.

Saken startet med at advokatfullmektigen, i en konfliktfylt barnelovssak, beskyldte sin motparts advokat for å være uredelig, for å underslå viktig informasjon, for å opptre truende, og i tillegg være en venn av motparten.

I et tilsvar til tingretten skrev advokatfullmektigen følgende om motpartens advokat (klammene er anonymiserte navn):

«( ) forklarer at advokat ( ) er en meget god venn av ( ). Hun har etter det ( ) vet vært på ferie med ( ) og barna minimum en gang. Denne side er meget bekymret for hennes posisjon og rolle i denne saken og i hvilken grad hun identifiserer seg med sin klient i denne saken. Hun har allerede unnlatt viktige opplysninger i begjæringen til politiet som vi vet hun var bevisst på grunnet opplysningene i hennes tidligere prosesskriv, og har også tillagt meldinger truende innhold uten grunnlag. ( ) har ifølge opplysninger på internett tidligere blitt irettesatt for manglende rolleforståelse av en disiplinærnemnd. Det er ( ) frykt at ( ) også i denne saken vil bidra til en ytterligere rettsliggjøring. Denne side vil hevde at hennes tilknytning til saken medfører at hun ikke kan fortsette oppdraget som advokat for ( ).»

Advokaten, som klaget saken inn for Disiplinærutvalget, benekter på sin side at hun er en venn av sin klient.

I Disiplinærutvalgets beslutning heter det: «Klager anser det som svært uheldig og spesielt at en advokatfullmektig, med prinsipals godkjennelse, går til angrep på en erfaren advokat.»

LES OGSÅ: 795 KLAGESAKER I FJOR

Undersøkte ikke

Utvalget kritiserer fullmektigen for ikke selv å ha gjort selvstendige undersøkelser for å undersøke om påstandene som hun satte frem, faktisk stemte, og viser til at fullmektigen hverken har opptrådt saklig og korrekt, eller vært høflig overfor retten og forsvart sin klient ærlig. Fullmektigen har også brutt RGAs regler om å avstå fra å gi uriktige eller villedende opplysninger.

«Det er ikke tvilsomt at de påstander advokaten gir uttrykk for i tilsvaret utgjør et grovt overtramp av de foran nevnte bestemmelser i RGA. Påstandene må anses fremsatt uten noen form for forutgående undersøkelser fra innklagedes side. Påstandene som fremsettes er alvorlige», skriver utvalget, som likevel bare tildeler fullmektigen kritikk, fordi manglende veiledning anses som en formildende omstendighet.

Svarte ikke

Prinsipalen, på sin side, ilegges en advarsel, ikke bare fordi han etter utvalgets mening ikke har overholdt sin veilednings- og oppfølgingsplikt, men også fordi han overlot til fullmektigen å skrive tilsvar til disiplinærklagen, og ikke ga et eget tilsvar. For sistnevnte har han fått en bot på fem tusen kroner.

«Tilsvaret dokumenterer at prinsipalen ikke gir sin fullmektig veiledning», skriver utvalget.

I skjerpende retning legger utvalget vekt på at prinsipalen i en rekke tidligere saker har brutt RGA, og han har også tidligere fått en advarsel. I denne saken får han en ny advarsel, i tillegg til at utvalget varsler Advokatforeningens generalsekretær om forholdet.

Dette betyr i korthet at Advokatforeningen nå må vurdere om den skal oversende saken til Advokatbevillingsnemnden for vurdering av tilbakekall av prinsipalens lisens.

– Burde vært løst

Advokatbladet har spurt prinsipalen om hvorfor han ikke besvarte henvendelsene fra Disiplinærutvalget i klagesaken, og hva som er årsaken til at fullmektigen ikke fikk veiledning fra ham.

– Personlig er jeg overrasket over at saken ble tatt til behandling, dels fordi klagen innledningsvis var svært tynn, dels fordi den gjelder forholdet mellom to advokater som burde vært løst i minnelighet. Jeg er også overrasket fordi jeg møtte motpart i retten uten at hun tok temaet opp hverken før eller etter møtet, svarer prinsipalen.

Advokatbladet har også stilt flere spørsmål til fullmektigen, men hun har ikke svart på vår henvendelse.

LES OGSÅ: 795 KLAGESAKER I FJOR

Fullmektigens 6 regelbrudd

Punkt 1.3: En advokat skal i sitt virke opptre saklig og korrekt.

Punkt 4.1: En advokat må opptre med respekt og høflighet overfor retten.

Punkt 4.2: En advokat må avstå fra å gi uriktige eller villedende opplysninger.

Punkt 5.1: Overfor kolleger skal en advokat alltid opptre med den hensynsfullhet og imøtekommenhet som er forenlig med klientens interesser.

Punkt 5.4: Dersom en advokat gjør gjeldende at en kollega har overtrådt RGA kreves at advokaten gjør kollegaen oppmerksom på dette.

Punkt 5.5: En advokat skal avstå fra å reise spørsmål om ansvar for en kollega for derved å influere på advokatens ivaretakelse av klientens interesser.