Sorenskriver brukte 11 måneder på å avgjøre skjønnssak - får kritikk 

Den lange saksbehandlingstiden er brudd på god dommerskikk, konkluderer Tilsynsutvalget for dommere. 

Publisert Sist oppdatert

Sorenskriveren ble klaget inn for Tilsynsutvalget for dommere i forbindelse med behandlingen av et delskjønn i kjølvannet av en av Norges største kraftlinjeutbygginger.

Utbyggingen har berørt en rekke eiendommer som igjen har utløst flere erstatningsspørsmål. I enkelte av disse har erstatningsutmålingen blitt krevd løst via domstolen som skjønn. Saken har bestått av tre delskjønn, og det er altså det ene av disse kravene klagen gjelder. 

De aktuelle skjønnsforhandlingene ble gjennomført over to dager i slutten av juni 2023. Selv om sorenskriveren informerte om at avgjørelsen ville bli klar i løpet av fjoråret, ble ikke skjønnet avsagt før i starten av mai 2024 - altså elleve måneder etter at forhandlingene fant sted. 

Klager mener saksbehandlingstiden har vært for lang. Tilsynsutvalget er enig, og konkluderer med at sorenskriveren har opptrådt i strid med god dommerskikk.

Hadde for mye å gjøre

Den innklagede sorenskriveren har anført overfor tilsynsutvalget at forsinkelsen i hovedsak skyldtes stor arbeidsmengde.

«Sorenskriveren viser til at skjønnssaker etter hans mening må nedprioriteres sammenlignet med andre saker, og at enkelte andre saker har blitt langt mer arbeidskrevende enn forutsatt. Videre er domstolen i en svært presset situasjon etter bortfall av en dommerfullmektigstilling», kan man lese i avgjørelsen fra utvalget. 

Tilsynsutvalget påpeker at det i tidligere praksis har lagt til grunn at forsinkelser på mellom tre og fire måneder kan medføre disiplinærtiltak. 

«Disiplinærreaksjon som følge av sen saksbehandling kan gis dersom det er påvist betydelig overskridelse av saksbehandlingstiden, og det ikke er rimelig grunn for overskridelsen. Det kreves i tillegg at dommeren kan klandres for forsinket saksbehandling.»

«Tilsynsutvalget har merket seg at sorenskriveren anfører at tidsbruken utelukkende skyldes sorenskriverens arbeidssituasjon.» 

Urimelig saksbehandlingstid

Stor arbeidsmengde til tross, har dommere plikt til å organisere den på en måte som gjør at avgjørelser avsies innen rimelig tid, slår utvalget fast. 

«I denne saken har det tatt lengre tid enn det som kan ses som rimelig tid. Det kan pekes på at skjønnsforhandlingene strakk seg over to dager. Saken er derfor av et slikt omfang at det normalt skal være mulig å avgjøre saken selv i en presset arbeidssituasjon.»

Tilsynsutvalget har så enstemmig vedtatt at den lange saksbehandlingstiden, i kombinasjon med feilinformasjon om når partene kunne forvente at skjønnet skulle bli avsagt, er brudd på de etiske prinsipper for god dommeratferd punkt ti. 

Vil du lese hele vedtaket? Trykk her!

Dommeretiskeprinsipper punkt 10

«En dommer skal utføre sin dommergjerning effektivt og med rimelig hurtighet, så langt det er forenlig med kravene til forsvarlig saksbehandling og faglig kvalitet. Når det oppstår forsinkelser av betydning, skal de partene som er berørt underrettes om dette.»

Powered by Labrador CMS