Illulstrasjonsfoto: Stockphoto, NTB Scanpix
Illulstrasjonsfoto: Stockphoto, NTB Scanpix

19 advokater mistet bevillingen

Advokatbevillingsnemnden fratok 19 advokater bevillingen i fjor, og nedla forbud mot at fire personer yter rettshjelp, viser årsmeldingen for 2017.

Publisert

Ni av advokatene mistet bevillingen etter bokettersyn. Her er kortversjoner av de ni sakene:

Rot siden 2010

Advokaten fikk merknader etter bokettersyn i 2012, og nytt bokettersyn i 2016 viste at flere av forholdene fortsatt ikke var bragt i orden. «Advokaten hadde hvert år siden sistnevnte bokettersyn fått tilbakemeldinger fra egen revisor om kritikkverdige forhold, både i nummererte brev og ved utarbeidelse av årsregnskap. Flere av de kritikkverdige forholdene var påpekt så langt tilbake som i 2010.»

Advokat gikk konkurs

«Bokettersynet avdekket at advokaten ikke hadde overholdt sentrale bestemmelser om bokføring og klientmiddelhåndtering. (…) Videre var det foretatt to innbetalinger fra klienter til advokatens private bankkonto.»

Tok fra klientkonto

«Advokaten hadde foretatt en rekke kontantuttak fra en klientbankkonto. Advokaten kunne ikke fremlegge tilfredsstillende dokumentasjon for at uttakene var foretatt etter instruks fra klienten. (…) Nemnden bemerket i tråd med praksis at advokatens frivillige «innlevering» av sin advokatbevilling, ikke får betydning for behandlingen av spørsmålet om tilbakekall av en advokatbevilling (…).»

Kritikkverdig bokføring

«Bokettersyn hos advokaten avdekket kritikkverdige forhold knyttet til advokatens bokføring og klientmiddelbehandling. (…) Advokaten etter flere oppfordringer ikke hadde korrigert feilaktige opplysninger i Enhetsregisteret.»

Advokat med skattegjeld

«Advokaten hadde tatt opp store, usikrede lån med lav rente fra sin klient, som hadde gått til dekning av advokatens private skatteforpliktelser. (…) Lånene innebar en betydelig berikelse for advokaten, med en klar risiko for tap for klienten. Advokaten hadde ikke betalt renter eller avdrag på lånene, og innfrielse var utsatt flere ganger. (…) Lånene var likevel ikke oppgitt til skattemyndighetene, og det var ikke ført pliktig særregnskap».

Holdt tilbake info

«Tilsynsrådet besluttet å avholde bokettersyn hos advokaten etter å ha mottatt en bekymringsmelding der det fremgikk at selskapet befant seg i en vanskelig økonomisk situasjon. I forbindelse med bokettersynet unnlot advokaten å oversende deler av den dokumentasjonen som bokettersynsrevisor etterspurte».

Håndtering av dødsbo

«Bokettersyn besluttet hos advokaten på bakgrunn av mottatte opplysninger om advokatens håndtering av midlene i et dødsbo. (…) Avdekket flere alvorlige kritikkverdige forhold ved bokettersynet. (…) Tilsvarende avvik var avdekket ved bokettersyn i virksomheten i 2012.

Misbruk av fri rettshjelp

«Tilsynsbesøket avdekket flere kritikkverdige forhold rundt driften i advokatselskapet. Blant annet ble det avdekket mangler ved selskapets regnskapsføring og behandling av betrodde midler, misbruk av ordningen med fri rettshjelp, og medvirkning til ulovlig rettshjelpsvirksomhet. Det var også gitt uriktige opplysninger til Tilsynsrådet i forbindelse med søknad om fritak fra regnskaps- og revisjonsplikten for flere av de ansatte advokatene i selskapet.»

«Tilsynsrådet mente at det var den personen som stod oppført som selskapets regnskaps- og revisjonspliktige advokat som måtte bære hovedansvaret for de mangler som var blitt avdekket, og innstilte derfor på tilbakekall av denne advokatens bevilling. De øvrige advokatene i selskapet ble meddelt en advarsel.»

Tilsyn etter avvikling

«Advokaten forsøkte å få omgjort beslutningen om å avholde bokettersyn, med dette ble ikke etterkommet. Advokaten anførte at han hadde avviklet sin advokatvirksomhet, og bestred at Tilsynsrådet hadde anledning til å avholde bokettersyn i en avviklet virksomhet. Nemnden uttalte at Tilsynsrådet utvilsomt har adgang til å avholde bokettersyn i en advokatvirksomhet frem til advokaten meldte opphør av sin virksomhet til Tilsynsrådet».

Tre straffesaker

I tillegg til de ni over, mistet tre advokater bevillingen som følge av at de enten var siktet, tiltalt eller dømt i en straffesak.

I den første saken har advokaten erkjent fiktiv fakturering i forbindelse med eiendomsoppdrag. I sak to hadde en advokat benyttet et forfalsket vitnemål ved tidligere søknad om stilling som dommerfullmektig. Den tredje saken gjaldt en advokat som er dømt for grovt bedrageri og medvirkning til lånebedrageri.

Syv betalte for sent

De siste syv som mistet bevillingen i fjor, tapte retten til å praktisere som advokat som følge av langvarige fristoversittelser ved bidragsbetaling eller innsendelse av egenerklæringer for regnskapsåret 2016.

Flest kvinner fikk bevilling

Ifølge Tilsynsrådets årsrapport for 2017, er det 7840 registrerte personer som jobber som advokater, fordelt på 5134 menn (65,5 prosent) og 2706 kvinner (34, 5 prosent).

I 2017 ble det gitt 430 advokatbevillinger, hvorav 239 til kvinner (55 prosent) og 191 (44 prosent) til menn.

728 personer ble autorisert som advokatfullmektiger, fordelt på 450 kvinner (62 prosent) og 278 menn (38 prosent).

Over 70 advarsler

Tilsynsrådet ga 72 advarsler og 56 irettesettelser til advokater og rettshjelpere i fjor. Dette er en nedgang sammenliknet med 2016, hvor de tilsvarende tallene var 87 advarsler og 67 irettesettelser.

63 av fjorårets advarsler og 46 irettesettelser kom som følge av at fristen for bidrag til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden ikke ble overholdt, samtidig som at flere også manglet levering av egenerklæring med vedlegg.