ADVOKATETIKK

Felt for disiplinærbrudd etter «lite tilfredsstillende organisering av advokatvirksomhet»

En advokat er meddelt kritikk av Disiplinærnemnden etter å ha brukt flere måneder på å sende saksdokumenter til en tidligere klient. Hverken at saken var lagret på fjernarkiv, at klienten skiftet navn eller at det var interne sykemeldinger i advokatfirmaets administrasjon rettferdiggjør den trege responstiden, mener nemnden.

Publisert

En advokat er felt for brudd på regler for god advokatskikk (RGA) etter å ha brukt sju måneder på å sende saksdokumenter til en tidligere klient (saksnummer: 16164).

I 2019 bistod advokaten klager med å få inndrevet nær 60.000 kroner fra klagers tidligere ektefelle. November 2021 ba klager førstegang om å få tilsendt sakens dokumenter. Det påfølgende året ble advokaten purret åtte ganger, sist i oktober 2022. Fremdeles er innklagede og klager uenige om hvorvidt alle dokumentene er oversendt.

Disiplinærnemnden mener advokaten har brukt for lang tid på å håndtere den tidligere klientens forespørsel. Dermed blir han meddelt kritikk for brudd på RGA punkt 1.3 om saklig og korrekt opptreden.

Fjernarkiv og navneskifte

Til tross for gjentatte purringer, hevder klager at hun kun har fått oversendt kopi av sine egne eposter til advokaten, og at hun ennå mangler flere sentrale dokumenter.

Advokaten på sin side mener at den sene leveransen skyldtes at dokumentene ble lagret i fjernarkiv, noe klager fikk beskjed om, og at klager selv skiftet navn underveis noe som gjorde det utfordrende å finne tilbake til saken. I tillegg var det flere sykemeldinger i administrasjonen i perioden, noe som gjorde at sekretæren som skulle oversende dokumentene, ikke fikk det gjort.

Advokaten hevder også at alle saksdokumentene ble oversendt i mai 2022, men at klager likevel fortsatte å purre.

Klientens eiendom skal returneres vederlagsfritt

I sin vurdering av saken, påpeker Disiplinærnemnden at RGA ikke gir advokaten noen konkret plikt til å oversende saksdokumenter til en tidligere klient. Derimot mener den at RGA punkt 3.1.7 om tilbakeholdelse av dokumenter, bygger på en forutsetning om at «de dokumenter en advokat har fått i sin besittelse fra en klient eller andre på vegne av klienten i forbindelse med et oppdrag, som hovedregel er klientens eiendom».

Ber klienten om det, skal dokumentene derfor returneres vederlagsfritt, forutsatt at advokatens salærkrav og eventuelle utlegg er dekket, ifølge nemnden. Den viser samtidig til at advokaten i denne klagesaken, ikke har gjort rede for noen utestående betaling fra klager som årsak til den sene oversendelsen.

Siden klager er en tidligere klient, og ikke en nåværende klient, konkluderer nemnden med at det RGA punkt 1.3 om saklig og korrekt opptreden som i hovedsak gjør seg gjeldende i denne saken.

«Lite tilfredsstillende organisering av advokatvirksomhet»

Disiplinærnemnden mener at epostkorrespondanse mellom klager og innklagede viser at advokaten var klar over klagers navneskifte. I tillegg signerte klager alle sine eposter fra januar 2022 med sitt nye navn. Ifølge nemnden kan advokaten derfor ikke høres på sin forklaring om at navneendringen gjorde det utfordrende å finne tilbake til saken.

Fra november 2021 til mai 2022 viser epostkorrespondansen også «passivitet» fra advokatens side, og interne sykemeldinger i administrasjonen er heller ikke grunn god nok til å rettferdiggjøre den trege oversendelsen, mener nemnden.

«Etter Disiplinærnemndens syn viser dette at advokaten ikke har organisert sin virksomhet på en tilfredsstillende måte. På bakgrunn av advokatens passivitet og lite tilfredsstillende organisering av advokatvirksomheten, har nemnden kommet til at advokaten ikke har opptrådt saklig og korrekt etter Regler for god advokatskikk punkt 1.3», heter det i avgjørelsen.

Advokaten ble også klaget inn for sin håndtering av inndrivingsoppdraget, men denne delen av klagen ble avvist.

Powered by Labrador CMS