Brukte ni måneder på å sende saksdokumenter til tidligere klient - får kritikk av Disiplinærnemnden

Disiplinærnemnden mener advokaten ikke hadde noen grunn til å holde tilbake saksdokumentene, og konkluderer med at hun har opptrådt i strid med RGA punkt 3.1.2.

Publisert Sist oppdatert

Advokaten bistod klager med en arbeidstvist etter at vedkommende ble sagt opp i desember 2021.

Advokatoppdraget ble avsluttet i april 2022, hvorpå klager ba om å få oversendt alle sakens dokumenter. Først ni måneder senere, i januar 2023, ble dette gjort.

Nå er advokaten felt for brudd på regler for god advokatskikk punkt 3.1.2 om at «en advokat skal gi råd til klienten og ivareta han interesser raskt, samvittighetsfullt og påpasselig.»

Mener klager fikk det meste av dokumentene underveis

Klager mener at han flere ganger har bedt om å få oversendt sakens dokumenter helt siden advokatoppdraget ble avsluttet, uten at dette har blitt gjort.

Ifølge advokaten har hun hatt kontakt med klager flere ganger etter at oppdraget ble avsluttet, selv om hun «beklageligvis» ikke har besvart alle henvendelsene.

Hun mener også at klager fikk tilsendt mesteparten av saksdokumentene på epost underveis i saken. Disse ble likevel sendt i sin helhet i januar 2023.

- Hadde ikke tilbakeholdsrett

I sin vurdering påpeker Disiplinærnemnden at en advokat kun har anledning til å holde tilbake saksdokumenter dersom klienten skylder advokaten penger.

«Dokumenter en advokat har fått i sin besittelse fra en klient, eller fra andre på klientens vegne, i forbindelse med et advokatoppdrag er som hovedregel klientens eiendom. Dersom klienten ber om det har vedkommende følgelig rett til å få slike dokumenter tilbakelevert», heter det i avgjørelsen (saksnummer: 16130)

Akkurat hvor raskt en advokat plikter å utlever saksdokumenter, avhenger av oppdraget og omstendighetene. I den aktuelle klagesaken foreligger det ingen opplysninger om utestående salær, og nemnden mener derfor at advokaten ikke hadde tilbakeholdsrett.

Overholdt ikke RGAs krav om hurtighet

Nemnden legger til grunn at klager ba om å få utlevert dokumentene første gang i april 2022. Deretter etterspurte han disse på ny både 15. november 2022, 8. desember 2022 og 5. januar 2023, før dokumentene til slutt ble oversendt 16. og 17. januar 2023.

«Advokaten har ikke gjort rede for hvorfor dokumentene ikke ble oversendt i fbm. første henvendelse i april 2022. Klager har i den underliggende saken pretendert å ha et krav overfor sin arbeidsgiver, som ikke kunne forfølges uten at klager hadde hånd om saksdokumentene. I en slik sammenheng er det viktig at en anmodning om dokumentoversendelse etterkommes uten ugrunnet opphold», skriver nemnden.

Den konkluderer med at advokaten ikke overholdt kravet om hurtighet i Regler for god advokatskikk punkt 3.1.2 da hun tilbakeholdt dokumentene i ni måneder.

Powered by Labrador CMS