ADVOKATETIKK

Advokat felt for RGA-brudd etter krenkende karakteristikk av motpart

Advokaten insinuerte i en epost til Forbrukertilsynet at motparten var kriminell. Nå er han meddelt kritikk av Disiplinærnemnden.

Publisert

Den innklagede advokaten representerte klagers motpart i en sak om mangler ved salg av en bruktbil. Klager var kjøper av bilen.

I forbindelse med saken, var klager i kontakt med Forbukertilsynet for å få bistand, og i en epost ga han uttrykk for at han mistenkte at advokaten ikke hadde erfaring med å håndtere saker som denne.

I sitt svar skrev advokaten, med kopi til klager, følgende: «Det jeg imidlertid har erfaring med er å håndtere svindlere og folk som forsøker å presse og true seg til å få som man vil».

Uenig om tolkning

Klager mener at advokaten i eposten insinuerte at klager var kriminell, og at uttalelsen er i strid med advokatens krav til saklig og korrekt opptreden.

Klager hevder også at innklagede har bestridt kravene han har kommet med til tross for grundig dokumentasjon av manglene, og klager skal ha hatt en opplevelse av at advokaten ønsket «å ta» han.

Innklagede mener på sin side at uttalelsen ikke var ment som en karakteristikk av klager, men som en generell beskrivelse av hans erfaring som advokat.

Han påpeker at hans rolle som prosessfullmektig for selger i saken, innebar å iverta klientens interesser og at han følgelig måtte være kritisk til klagers beskrivelse av skadene og klagers dokumentasjon.

Advokaten meddeles kritikk

Disiplinærnemnden innleder sin begrunnelse for fellelse med at advokater har «romslige grenser» for opptreden og ytringsfrihet når klientens interesser skal ivaretas. Den påpeker samtidig at dette ikke innebærer at en advokat kan komme med krenkende beskrivelser av motparten eller andre.

Nemnden er uenig i at epost-utsagnet kan tolkes som en generell redegjørelse for advokatens erfaring.

«Uttalelsen var et svar på klagers mistro til advokatens erfaring med tvister om mangler ved bilsalg. Advokatens svar gir etter nemndens syn klart uttrykk for at erfaring med svindel og utpressing var relevant erfaring i saken mot klager. Slik erfaring er på generelt grunnlag ikke relevant i en reklamasjonssak og uttalelsen kan etter nemndens syn ikke forstås på annen måte enn at den var rettet mot at klagers reklamasjon mot selger var av en slik karakter», skriver nemnden.

«Nemndens oppfatning er at en karakteristikk av denne art, som insinuerer straffbare forhold, er av krenkende karakter. Dersom advokaten mente at erfaring med økonomisk kriminalitet var relevant i saken mot klager kunne advokaten formulert seg på en måte som ikke etterlot et inntrykk av at klagers sak hadde karakter av straffbare forhold.»

Nemnden konkluderer så med at innklaget advokat har opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk punkt 1.3 første ledd, og for dette meddeles han kritikk.

Nemnden gjør samtidig et poeng ut av at den mener uttalelsen ikke er «så graverende at den kan sies å ha vært skadelig for standens eller yrkets anseelse, jf. punkt 1.3 annet ledd».

RGA punkt 1.3 om advokatens opptreden

En advokat skal i sitt virke opptre saklig og korrekt. Advokaten må unngå en opptreden som er egnet til å skade standens og yrkets anseelse.

Powered by Labrador CMS