Advokaten ba Disiplinærutvalget for forståelse for at feil kan skje når akutt sykdom oppstår.
Advokaten ba Disiplinærutvalget for forståelse for at feil kan skje når akutt sykdom oppstår.

Alvorlig sykdom hindret advokaten fra å følge opp erstatningssak - felt for brudd på god prosesskikk

Advokaten burde sagt fra seg oppdraget eller gitt det til en kollega, mener Disiplinærutvalget.

Publisert

En advokat er ilagt irettesettelse etter brudd på Regler for god advokatskikk punkt 1.3 om advokatens opptreden, punkt 4.3 om aktiv innsats og punkt 5.1 om kollegial tillit.

Den innklagede advokaten representerte klagers motpart, en kommune, i en sak om erstatningskrav etter mangelfull oppfølgning fra barneverntjenesten i klagers oppvekst. Saken ble avgjort ved at tingretten avsa fraværsdom, hvor klager fikk medhold og ble tilkjent sakskostnader.

Klager: - Brudd på god prosesskikk

Ifølge klager har advokaten forsømt saken siden han formelt overtok ansvaret i juni 2020. Han har unnlatt å svare på henvendelser både fra motparten og retten til tross for purringer, noe som gjorde saksforberedelsene krevende. Advokaten har ikke fulgt opp saken i tråd med god prosesskikk.

I 2021 ble advokaten alvorlig syk, men det fritar han likevel ikke for ansvar, mener klager, og viser til at han burde løst seg fra oppdraget dersom sykdommen hindret han fra å følge opp saken på en forsvarlig måte.

Klager anfører at saken var en alminnelig erstatningssak, som sannsynligvis hadde hatt en begrenset dokumentmengde dersom den hadde blitt fulgt opp ordentlig.

Mener forsømmelsen «åpenbart» skyldes sykdom

Advokaten svarer at han ble akuttinnlagt på sykehus med alvorlig somatisk sykdom i november 2021, og han var fremdeles sykemeldt da Disiplinærutvalget behandlet klagen.

Han bestrider ikke at han har forsømt sin ivaretakelse av den aktuelle saken, men påpeker at han mener det «åpenbart» skyldes hans helsemessige utfordringer og at han under normale omstendigheter ikke ville hatt problemer med å håndtere en sak som denne. Legeerklæring ble også gitt. Han påpeker samtidig at klager ikke har lidd økonomiske tap som følge av hans manglende oppfølging.

Advokaten opplyser samtidig om at hans omsetning har gått ned med 50 prosent i 2021 sammenliknet med tidligere år.

Unnlot å svare, droppet meklinger og holdt ikke frister

Disiplinærutvalget skriver at flere frister ble oversittet under saksforberedelsene, dokumenter ble ikke oversendt som avtalt og advokaten unnlot å møte til tre saksforberedende rettsmeklinger. Han svarte ikke på henvendelser fra hverken motparten eller retten over lang tid, og retten hørte heller ikke noe fra klager etter å ha utarbeidet et fristforelegg.

«Prinsipielt har advokaten en plikt til å besvare henvendelser fra en kollega», skriver Disiplinærutvalget som mener det er i strid med advokatetiske regler når man lar være å svare til tross for gjentatte purringer.

Samtidig påpeker utvalget at en advokat plikter å sette seg ordentlig inn i saken og drive den i tråd med god prosesskikk. Det innebærer også at henvendelser fra retten «skal besvares uten unødig opphold» og at frister skal holdes.

«Muligheten for fraværsdom og tilkjenning av sakskostnader sikrer partene mot rettstap (...). En advokats opptreden har likevel betydning for aktørene og gjennomføring av saksforberedelsen, samt tilliten til rettssystemet.»

Disiplinærutvalget: Sykdom fritar ikke for ansvar

Disiplinærutvalget mener det er sannsynlig at advokatens sykdom i stor grad er grunnen til forsømmelsene, men viser likevel til at disse strekker seg tilbake til sommeren 2020. Utvalget skriver også at advokaten i samme periode håndterte en rekke andre saker og gjennomførte flere hovedforhandlinger.

«Utvalget har forståelse for de utfordringer som kan oppstå når en advokat som arbeider med stor grad av selvstendighet får utfordringer med psykisk helse. Når advokaten har håndtert andre saker i et omfang som her må det likevel forventes at han hadde kapasitet til å gjøre adekvate grep som å søke om utsettelse av frister, overlate oppdraget til en kollega eller si fra seg oppdraget.»

Disiplinærutvalget konkluderer med at alvorlig sykdom ikke fritar advokaten for ansvar.

Powered by Labrador CMS