Bare tre av ti advokater er kvinner, viser ferske tall. Her representert ved generalsekretær Merete Smith og leder Jens Johan Hjort i Advokatforeningen.
Bare tre av ti advokater er kvinner, viser ferske tall. Her representert ved generalsekretær Merete Smith og leder Jens Johan Hjort i Advokatforeningen.

Syv av ti advokater er menn

Nærmere syv av ti advokater i Norge er menn, viser tall fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Rådets årsrapport viser at 19 advokater mistet bevillingen i fjor.

Publisert

Ved utgangen av 2016 var det registrert totalt 7738 advokater i Norge, derav 5177 menn (66,9 prosent) og 2561 (33,1 prosent) kvinner.

Men flere kvinner enn menn begynner i yrket: I 2016 ble det utstedt 315 advokatbevillinger til kvinner (58,2 prosent) og 226 til menn (41,8 prosent). 678 personer ble autorisert som advokatfullmektiger, hvorav 393 kvinner (58 prosent) og 285 menn (42 prosent).

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet utstedte 57 erklæringer til advokater som skulle avlegge prøve for Høyesterett i fjor. Av disse var 44 menn (77,2 prosent) og 13 kvinner (22,8 prosent). 23 advokater ble i løpet av året gitt tillatelse til å være advokater i Høyesterett.

Trege betalere

489 advokater måtte i fjor betale dobbelt bidrag fordi de enten ikke leverte inn egenerklæring med revisoruttalelse, eller ikke betalte bidraget i tide. Dette er en sterk økning fra 2015, da antallet som måtte punge ut dobbelt bidrag var 352.

Som følge av disse såkalte formalovertredelsene ble 76 advokater ilagt en advarsel, mens 49 ble ilagt en irettesettelse.

Ville ha tilbake bevillingen

Tolv advokater som alle hadde mistet bevillingen sin, søkte om ny bevilling i fjor. Av disse tolv fikk fire bevillingen tilbake, mens åtte fikk avslag.

25 innberettet

Tilsynsrådet innberettet 25 advokater til Advokatbevillingsnemnden med anbefaling om tilbakekalling av bevillingen. Dette skyldtes blant annet følgende forhold: Ikke skikket til å drive advokatvirksomhet, samt manglende tillit. Mislighold av plikten til å stille sikkerhet og betale bidrag. Brudd på reglene om regnskapsføring og behandling av betrodde midler. Ikke kunnet gi tilfredsstillende forklaring når bedt om dette.

19 mistet bevillingen

Advokatbevillingsnemndens årsrapport viser at av totalt 26 innberettede advokater, mistet 19 advokater bevillingen, mot 20 året før. Bare en av de nitten som mistet bevillingen, var innberettet direkte fra Disiplinærnemnden.

Seks av advokatene mistet bevillingen som følge av bokettersyn som avdekket blant annet rot med regnskapsføring, klientmidler og manglende egenerklæringer.

Tre advokater mistet bevillingen som følge av siktelse, tiltale eller dom i straffesaker: Den ene hadde i om lag ti år holdt store inntekter utenfor regnskapet, og ikke betalt skatt og avgifter. En andre ble varetektsfengslet og siktet for besittelse og bruk av narkotika og dopingmidler, mens den tredje, Amir Mirmotahari, er advokaten som VG avslørte hadde «bestilt» bortføring eller kidnapping av en fornærmet i en voldtektssak.

10 advokater fikk sin bevilling tilbakekalt som følge av langvarige fristoversittelser for betaling av lovbestemt bidrag til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden.

20,5 millioner

Advokater og rettshjelpere betalte totalt 20,5 millioner kroner i bidrag til Tilsynsrådet i fjor. Årsregnskapet viser et resultat på 238.025 kroner. Rådet har en egenkapital på 15,4 millioner kroner, som er plassert i bank og fond.

(Kilder: Årsberetning for Advokatbevillingsnemnden 2016 og Tilsynsrådets årsberetning 2016)

Antall advokater og rettshjelpere fra 2000 til 2016. Kilde: Tilsynsrådets årsrapport for 2016.
Antall advokater og rettshjelpere fra 2000 til 2016. Kilde: Tilsynsrådets årsrapport for 2016.

Antall advokater og rettshjelpere fra 2000 til 2016. Kilde: Tilsynsrådets årsrapport for 2016.

 

 

10 felt i mars

Disiplinærutvalgene og disiplinærnemnden behandlet totalt 51 saker i mars.

Av disse ble fire saker avvist, og 35 advokater ble frifunnet.

Ti advokater ble felt for brudd på god advokatskikk. En fikk advarsel, og en fikk reaksjonen «irettesettelse».

I tillegg var det to saker der advokaten ikke har brutt god advokatskikk, men likevel må tilbakebetale salær.