Juridisk direktør Tore Strandbakken i Help (til høyre) mener at disiplinærutvalget bommer på jussen. Sakene er anket sakene til Disiplinærnemnden. Her med kommunikasjonsdirektør Dag Are Børresen ved lanseringen av TV-kampanjen The Lawyer. Foto: Henrik Skjevestad
Juridisk direktør Tore Strandbakken i Help (til høyre) mener at disiplinærutvalget bommer på jussen. Sakene er anket sakene til Disiplinærnemnden. Her med kommunikasjonsdirektør Dag Are Børresen ved lanseringen av TV-kampanjen The Lawyer. Foto: Henrik Skjevestad

Displinær-smell for Help

Forsikringsselskapet Help er felt i disiplinærutvalget i Oslo krets for å ha organisert advokatvirksomheten i strid med regler for god advokatskikk. – Det er utenfor utvalgets kompetanse å ta stilling til den enkelte advokatens organisering, kontrer selskapet.

Det er advokat Bengt Waldow som i fem ulike saker har klaget Help inn for disiplinærmyndigheten på vegne av tidligere Help-kunder. Advokatbladet har tidligere skrevet om Waldows gjentatte angrep mot Help og direktør Johan Dolven i sosiale medier.

To av sakene er nå ferdigbehandlet i første instans, som konkluderer med at måten Helps advokater er organisert på, er et brudd på reglene for god advokatskikk (RGA) punkt 2.1.3.

Punktet lyder slik: «En advokat må ikke organisere sin virksomhet på en måte som medfører at han ikke fritt og uavhengig kan rådgi og bistå sine klienter eller slik at hans uavhengighet på annen måte blir svekket.»

Beslutningene, som er fattet av advokatene Eivor Grindestuen, Nils P. Jacobsen og René Ibsen i disiplinærutvalget for Oslo krets, er allerede anket til Disiplinærnemnden, opplyser juridisk direktør Tore Strandbakken i Help.

Fikk vannlekkasje

De to klagene som er avgjort, omhandler en og samme sak, der både advokatfullmektigen som håndterte saken, og hans prinsipal, er innklaget.

Klager kjøpte bolig og boligkjøperforsikring i 2015. Da det oppstod lekkasjer på badet, tok klager kontakt med Help, der oppdraget ble overlatt til en advokatfullmektig.

Klager, ved Waldow, mener at HELPs advokat brøt fem punkter i RGA, deriblant at bistanden ble påvirket av firmaets organisering.

Integrert rettshjelp

Disiplinærutvalget mener at det ikke er grunnlag for å fastslå andre brudd enn forhold knyttet til dette punktet.

«Firmaets organisering har vært gjennom en lang prosess, og med en klargjøring fra Lovavdelingen 4.november 2013. Redegjørelsen er presisert overfor Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Jobben advokaten har utført omfattes av domstolloven § 218 femte ledd, som integrert rettshjelp. Det omfattes ikke av begrepet «advokatvirksomhet» og er således ikke underlagt Regler for god advokatskikk», skriver Help i sitt tilsvar.

Hvor går grensen

Utvalget er uenig, og viser til en uttalelse fra Lovavdelingen der det blant annet heter at «Vi er tilbøyelige til å anta at grensen vil være krysset der advokaten som er ansatt i rettshjelpsforsikringsselskapet, opptrer som kundens advokat overfor en motpart, herunder i rettergang».

Utvalget mener at det «i det konkrete tilfellet, og generelt ved virksomheten, kan foreligge en klar interessemotsetning mellom klientens interesser og interessene til advokatens arbeidsgiver, forsikringsselskapet. (…) Det kan være i forsikringsselskapets interesse å få saken avsluttet med så begrenset ressursbruk som mulig, mens dette ikke vil være klientens / forsikringstagers interesse. Advokatenes arbeidsgivers interesse kan da bli sammenfallende med motpartens interesse. Advokatvirksomheten er ikke organisert på en måte som godt nok ivaretar advokatenes uavhengighet», skriver utvalget.

Utvalget ilegger begge advokatene kritikk.

Bommer på jussen

Juridisk direktør Tore Strandbakken i Help mener avgjørelsene er feil av to årsaker:

– For det første er det utenfor disiplinærutvalgenes kompetanse å ta stilling til den enkelte advokats organisering. Utvalget skal kunne vurdere hvorvidt advokaten har opptrådt i strid med RGA i det konkrete oppdraget. Dette fremgår klart av nemndspraksis. For det andre – selv om de skulle ha kompetanse til å ta stilling her, så bommes det helt når de konkluderer med at våre advokater ikke er lovlig organisert. Vår organisasjonsform er avklart med Tilsynsrådet, og har vært det i flere år nå, sier Strandbakken.

– Utenfor oppgaven

Et annet disiplinærutvalg i Oslo krets mener at det ikke er deres oppgave å ta stilling til om Helps advokater er tilstrekkelig uavhengige eller ikke.

Dette utvalget, bestående av advokatene Morten Haugen, Kristine Wang og Alex Borch, behandlet nylig en klage mot en av Helps advokater, der klager blant annet stilte spørsmålstegn ved advokatens uavhengighet.

«Klagen omfatter blant annet spørsmål om advokatenes ansettelse i et forsikringsselskap i seg selv kan utgjøre et brudd på kravet til uavhengighet i regler for god advokatskikk. Til dette bemerkes at det i utgangspunktet ligger utenfor disiplinærutvalgets oppgave å ta stilling til hvorvidt advokatenes og dermed deres arbeidsgivers virksomhet er i samsvar med domstolloven § 218 og § 231 flg. Dette må Tilsynsrådet for advokatvirksomhet ta stilling til, slik det også er gitt utrykk for i ADA-2013-19», skriver utvalget.

 

Powered by Labrador CMS