En voldtektsdom i Stockholm vekker oppsikt. Illustrasjonsfoto: Monica Kvaale
En voldtektsdom i Stockholm vekker oppsikt. Illustrasjonsfoto: Monica Kvaale

Her trår advokater hyppigst feil

Tabellen under viser de tyve punktene i Regler for god advokatskikk som advokater hyppigst bryter, ifølge Advokatbladets undersøkelse av alle disiplinærfellelser i perioden 2013 til 2017.

Publisert

Her er mer om de elleve første punktene på oversikten:

Pkt. 1.3 (Om å opptre saklig og korrekt)

«En advokat skal i sitt virke opptre saklig og korrekt. Advokaten må unngå en opptreden som er egnet til å skade standens og yrkets anseelse.»

165 fellelser i perioden.

Pkt. 3.1.2 (Om å jobbe raskt og underrette klienten om sakens gang)

«En advokat skal gi råd til klienten og ivareta hans interesser raskt, samvittighetsfullt og påpasselig. Advokaten er personlig ansvarlig for å utføre de oppgaver han påtar seg. Han skal holde klienten underrettet om sakens gang.»

158 fellelser i perioden.

Pkt. 3.3.1 (Om hvordan salæret beregnes)

«Klienten har krav på å få opplyst hvordan advokaten har beregnet sitt salær. Salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av advokaten.»

87 fellelser i perioden.

Pkt. 1.2 (Om å ivareta klientens interesser)

«En advokats oppgave er å fremme rett og hindre urett. Advokaten plikter innenfor lovens ramme og etter beste evne å ivareta sine klienters interesser. Det skal skje uten tanke på personlig fordel eller risiko, politisk oppfatning, rase, religion eller utenforliggende hensyn.

Advokaten bør ikke identifisere seg med sin klient og har krav på ikke å bli identifisert med de standpunkter han forfekter for sin klient og de interesser klienten har.

Advokaten plikter både å være rådgiver og talsmann for sin klient. Advokaten avgjør selv om han vil påta seg et oppdrag.»

57 fellelser i perioden.

Pkt. 3.2.1 (Om risikoen for lojalitetsbrudd mot klient)

«En advokat skal ikke påta seg oppdrag hvis det som følge av oppdraget oppstår risiko for brudd på advokatens lojalitet og fortrolighet overfor klientene eller brudd på advokatens plikt til uavhengighet.»

44 fellelser i perioden.

Pkt. 3.2.4 (Om å ta oppdrag mot en tidligere klient)

«En advokat skal være varsom med å ta oppdrag mot en tidligere klient. Advokaten skal avstå fra å påta seg oppdrag mot en tidligere klient dersom advokatens kjennskap til den tidligere klients forhold vil kunne brukes til urettmessig fordel for den nye klient eller medføre skade for den tidligere klient.»

29 fellelser i perioden.

Pkt. 3.1.5 (Om å gi klienten informasjon om omkostningene)

«Hvis omkostningene i forbindelse med et oppdrag må antas å bli uforholdsmessig høye i forhold til klientens økonomiske stilling eller de interesser saksforholdet gjelder, skal advokaten i tide gjøre klienten oppmerksom på dette. Før en advokat engasjerer en annen advokat, sakkyndig eller andre i anledning av et oppdrag bør klientens samtykke innhentes.»

27 fellelser i perioden.

Pkt. 5.3 (Om å henvende seg til motparten)

«En advokat skal ikke henvende seg direkte til motparten når denne er representert ved advokat i den sak henvendelsen gjelder, uten at sterke grunner taler for det og det ikke har vært mulig å få kontakt med advokaten, som snarest skal orienteres om henvendelsen og grunnen til den.»

22 fellelser i perioden.

Pkt. 2.3.2 (Taushetsplikten)

«En advokat skal overholde den taushetsplikt som han er pålagt gjennom lovgivingen. Opplysninger advokaten blir kjent med i sitt virke som advokat, må behandles fortrolig også når opplysningene ikke omfattes av hans lovbestemte taushetsplikt. Plikten til fortrolighet er ikke tidsbegrenset.

20 fellelser i perioden.

Pkt. 5.1 (Hensynsfullhet overfor kolleger)

«Kollegial tillit og samarbeid mellom advokater er nødvendig så vel i klientenes interesse som for å unngå unødige tvister. Overfor kolleger skal en advokat alltid opptre med den hensynsfullhet og imøtekommenhet som er forenlig med klientens interesse.»

19 fellelser i perioden.

Pkt. 3.2.2 (Om å representere klienter med motstridene interesser)

«I samme sak må ikke en advokat rådgi, representere eller handle på vegne av to eller flere klienter hvis det foreligger eller oppstår motstridende interesser mellom dem i saken eller det er en klar risiko for dette.»

19 fellelser i perioden.

Les alle punktene i Regler for god advokatskikk på Lovdata her.

Tabellen viser alle brudd i perioden fra disiplinærutvalgene og fra Disiplinærnemnden, også bruddene som ble anket fra utvalg til nemnd.
Tabellen viser alle brudd i perioden fra disiplinærutvalgene og fra Disiplinærnemnden, også bruddene som ble anket fra utvalg til nemnd.
Powered by Labrador CMS