Felt for uriktige opplysninger i anbudskonkurranse

To advokater fra et velrennomert advokatfirma er felt i Disiplinærnemnden for å ha gitt uriktige opplysninger om den ene advokatens kompetanse i kjølvannet av en anbudskonkurranse om juridiske tjenester.

Publisert

«Klager ville neppe brukt tid på å delta hvis klager visste at en deltager jukset med CV’en til en tilbudt advokat for å få tildelt kontrakten», anfører klager.

Klager, som selv arbeider i et velrennomert advokatfirma, ble senere felt i disiplinærutvalget for ukollegial oppførsel, men klagen ble anket og deretter avvist.

Det var våren 2015 at et offentlig selskap utlyste en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler om juridiske tjenester. Selskapet mottok tilbud blant annet fra firmaet til de to advokatene som nå er felt, som vant anbudsrunden, samt fra firmaet til klager.

Klager påklaget tildelingen, som hun mente var vilkårlig, og tilbyder-selskapet besluttet da å foreta en ny gjennomgang og evaluering, uten at dette endret tildelingen.

«Jevnlig arbeidet»

I forbindelse med denne gjennomgangen skriver den ene advokaten, en mannlig partner, et brev til innbyder-selskapet, der den andre advokatens CV utdypes slik:

«X har 14 års svært relevant arbeidserfaring (herunder (…)) der hun jevnlig har arbeidet med arbeidsrettslige spørsmål, slik det fremgår av hennes CV.»

Til dette heter det i klagen:

«Klager kan ikke forstå dette annerledes enn at advokaten her påberoper at hans kollega har arbeidet jevnlig med arbeidsrettssaker i fjorten år. Det har gått fjorten år siden X ble uteksaminert. Av disse årene har det vært (et antall) svangerskapspermisjoner, arbeid som (…) dommerfullmektig og (…). I disse årene er det vanskelig å se at X har jobbet med arbeidsrett overhodet, og i alle fall ikke jevnlig.»

Korrigerte ikke

Tildelingen ble så klaget inn til KOFA, Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Da innga partneren en redegjørelse om kompetansen til den kvinnelige kollegaen, uten at opplysningene fra brevet til selskapet ble korrigert.

KOFA fant at selskapet ikke hadde brutt regelverket, men at selskapet hadde «foranledning til å undersøke opplysningene fra klager nærmere, og foreta en ny vurdering (…).»

– Samlede kompetanse

«Ved å unnlate å korrigere opplysningene har advokaten tilslørt faktum, og advokaten bærer ansvaret for innholdet i opplysningene han gir. Slik opptreden er egnet til å skade tilliten til advokatstanden, og det utgjør brudd på Regler for god advokatskikk, punkt 1.3», skriver nemnden.

I sitt tilsvar skriver den mannlige partneren at «klager tolker og trekker konklusjoner ut i fra det som er skrevet langt utover det som kan forankres i ordlyden. I klagers tolkning tas det heller ikke hensyn til den konteksten opplysningene er gitt i. Han viser til at det var advokatfirmaets samlede kompetanse som ble tilbudt på de aktuelle rettsområder, og ikke bare Xs kompetanse.»

– Misvisende

Nemnda viser til at den mannlige partneren ved to anledninger kunne ha sørget for at opplysningene om den kvinnelige advokaten X var «korrekt og dekkende for de faktiske forhold».

Nemnden behandlet klagesaker mot de to advokatene separat. Overfor Advokatbladet understreker den kvinnelige advokaten at «begge instanser har lagt til grunn at vi ikke har gitt uriktige opplysninger om vår kompetanse i vårt tilbud som ble levert inn ved tilbudsfristen i anbudskonkurransen, herunder leverte CV-er.»

I Disiplinærnemndens gjennomgang av saken heter det under punktet «Opplysninger i advokatens CV» blant annet følgende:

«En usladdet versjon av advokatens CV er heller ikke fremlagt for disiplinærutvalget eller Disiplinærnemnden. Selve tilbudet som ble inngitt til selskapet er ikke fremlagt på grunn av forretningshemmeligheter og hensynet til taushetsplikten. Det er derfor vanskelig å ta stilling til hva advokaten har opplyst om sin kompetanse i CV'en, og tilbudet. Nemnden tar derfor utgangspunkt i de to etterfølgende brevene som henviser til advokatens CV.»

Men deretter refererer nemnden punkter fra advokatens CV som omhandler hennes erfaring med arbeidsrett, og skriver: «Disiplinærnemnden kan ikke se at advokaten med dette har gitt uriktige opplysinger om sin kompetanse i arbeidsrett i sin CV.»

Hun ble felt for «manglende medvirkning til å fremme objektiv informasjon om sin kompetanse og erfaring». Begge advokatene ble ilagt kritikk.

For sent fremsatt

De to felte advokatene klaget klageren inn for disiplinærsystemet for brudd på RGA pkt. 5.1 om kollegial tillit og 5.4 (kritikk av kollegers arbeid må være saklig og korrekt) for blant annet å ha henvendt seg til både til utbyderselskapet og advokatens tidligere arbeidsgiver.

Utbyderselskapet har uttrykt at advokaten ikke opptrådte saklig og korrekt, ifølge utvalget, og kritiserer advokaten for formuleringer hun ga til tidligere arbeidsgiver.

«Advokaten har gått for langt i sin henvendelse, og trådt over grensen av hva som kan regnes som god advokatskikk (…),», skriver disiplinærutvalget.

Klager anket saken inn for Disiplinærnemnden, som omgjorde utvalgets beslutning, og avviste klagen som for sent fremsatt. Klager ble altså ikke felt i disiplinærsystemet.