Advokaten har nitten klagesaker mot seg i disiplinærsystemet fra 2013 og frem til i dag, viser tall fra Advokatforeningen og Disiplinærnemnden. Foto: Shutterstock
Advokaten har nitten klagesaker mot seg i disiplinærsystemet fra 2013 og frem til i dag, viser tall fra Advokatforeningen og Disiplinærnemnden. Foto: Shutterstock

Advokat må betale klient 4,3 millioner kroner

En advokat fra Rogaland må betale 4,3 millioner kroner til en klient etter å ha krevd et slutthonorar og holdt tilbake klientens penger. Advokaten er også rapportert inn til Advokatbevillingsnemnden, som nå må ta stilling til om advokaten skal miste bevillingen eller ikke.

Publisert Sist oppdatert

Saken har sitt utspring i en forsikringssvindelsak fra 1986. Klager ble tiltalt for bedrageri i forbindelse med havari av en fiskebåt, og kjent skyldig. Saken ble anket helt til Høyesterett, som nektet anken fremmet.

Omsider ble saken gjenopptatt, og klager frifunnet. Etter flere runder i rettsapparatet, ble klager tilkjent nærmere 24 millioner kroner i erstatning, oppreisning og saksomkostninger. Pengene ble overført advokatens klientkonto.

Ville ha suksesshonorar

Advokaten hevder at det ble inngått en muntlig avtale mellom ham og klienten om et suksesshonorar eller slutthonorar, og viste til at det i en fire ukers periode ble sendt om lag førti eposter mellom partene, uten at klager hadde kommet med innvendinger mot slutthonoraret.

«Honoraret var rimelig på bakgrunn av det svært gode resultat som ble oppnådd ved lagmannsrettens dom og den betydelige kreditt som var ytet (…)», skriver advokaten i sitt tilsvar.

Advokaten erkjenner å ha holdt tilbake nærmere 4,7 millioner kroner i slutthonorar, mens klager anfører at det ikke foreligger noen avtale om dette.

- Ikke sannsynliggjort

Nemnden mener at det ikke er sannsynliggjort at advokaten ikke skulle være bundet av kostnadsoppgaven som ble lagt frem for retten, og at klager – ved ikke å reagere på advokatens epost om slutthonorar før etter noen uker – «ikke har forpliktet seg til å akseptere advokatens honorarkrav».

«Advokatens samlede salærkrav beløper seg til 5.822.845 kroner, og er lang fra det som må anses rimelig i forhold til oppdraget og det arbeidet som er utført», mener nemnden.

«I dette tilfellet har advokaten til tross for klagers instrukser om utbetaling, uberettiget holdt tilbake betydelige beløp på sin klientkonto. (…) Dette er kritikkverdig og vitner om at advokaten ikke har tatt sine plikter vedrørende behandling av klientmidler særlig alvorlig. Klager har flere ganger bedt om å få fullstendig utskrift av sin klientkonto hos advokaten (…) Dette er svært kritikkverdig og klart i strid med god advokatskikk.»

- Svært kritikkverdig

«Advokaten har ved fremsettelsen av salærkravet på 4.434.970 opptrådt svært kritikkverdig. Det kritikkverdige forsterkes av at advokaten har belastes klagers klientkonto for en del av kravet og for øvrig tilbakeholdt innestående beløp på klientkontoen til dekning av restkravet. Advokaten har dessuten på flere punkter brut reglene om håndtering av klientmidler. Disiplinærnemnden finner det ikke tvilsomt at denne opptreden er egnet til å skade standens og yrkets anseelee», skriver nemnden.

Nemnden kom til at advokaten har brutt reglene for god advokatskikk (RGA) punkt 1.3, punkt 3.3.1, punkt 3.3.2 og punkt 3.5 (se boks under).

Fra advarsel til bevillings-anmodning

Da disiplinærutvalget for Aust- og Vest-Agder, Sør-Rogaland og Haugesund kretser behandlet klagesaken, ble advokaten dømt til å tilbakebetale drøye 4,6 millioner kroner, og ilagt en advarsel.

Advokaten anket altså til Disiplinærnemnden, og anførte at det etter hans oppfatning forelå flere feil ved disiplinærutvalgets behandling av saken, at saken skulle ha vært avvist, og at det var «feil at utvalget fattet sin beslutning uten å få klagers kommentarer til advokatens tilsvar, og det var en feil å avgjøre saken uten muntlig forhandling».

Advokaten ba om at disiplinærutvalgets beslutning ble opphevet, og om at saken skulle behandles på nytt i utvalget.

«Disiplinærnemnden har etter regelverket ingen hjemmel for å oppheve utvalgets beslutning. Saken undergis en ny og fullstendig behandling for nemnden, som har full prøvelsesrett», skriver nemnden i beslutningen.

Nemnden konkluderte med at den mener advokatens overtredelser er alvorlige, og har derfor anmodet Advokatbevillingsnemnden om å vurdere advokatens bevilling.

Dette er Disiplinærnemndens sterkeste reaksjonsform.

Regler for god advokatskikk

Regler for god advokatskikk har som formål å sikre at advokatvirksomhet utføres etter etiske prinsipper som er gunnlag for advokatens virke i alle siviliserte rettssamfunn. Brudd på reglene er grunnlag for disiplinære følger for advokaten.

Reglene er inntatt som forskrift til domstolloven kapittel 11 (Advokatforskriften).

Dette er punktene i RGA som advokaten i denne saken ble felt for å ha brutt:

Punkt 1.3: En advokat skal i sitt virke opptre saklig og korrekt. Advokaten må unngå en opptreden som er egnet til å skade standens og yrkets anseelse.

Punkt 3.3.1: Klienten har krav på å få opplyst hvordan advokaten har beregnet sitt salær. Salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av advokaten.

Punkt 3.3.2: En advokat må ikke inngå avtale med klienter eller andre om at han skal motta et salær på prosent- eller andelsbasis i forhold til sakens resultat eller gjenstand enten dette gjelder et pengebeløp eller annen form for vederlag. Unntak fra denne regel kan bare finne sted i de tilfeller der lovgivningen eller offentlige forskrifter hjemler slik adgang.

Punkt 3.5: Klientmidler skal behandles i henhold til denne forskrifts kapittel 3 om behandling av betrodde midler. En advokat som blir bedt om å forvalte midler, skal ikke motta eller håndtere midler som ikke har en navngitt kilde.

Les Regler for god advokatskikk her.

Powered by Labrador CMS