Advokat politianmeldte saksbehandler etter uenighet
– felt for sitt syvende RGA-brudd på tre år

«Det er på tide å statuere et eksempel», skrev advokaten som anmeldte klagerens saksbehandler for tjenestefeil etter uenighet om et erstatningskrav. – Usaklig, konkluderer Disiplinærnemnden.

Publisert Sist oppdatert

Advokaten som i denne saken (ADA-2024-D21493) ble felt for brudd på Regler for god advokatskikk, hadde bistått en klient som hadde mottatt et erstatningskrav fra klageren i saken.

På vegne av klienten, hadde advokaten skrevet en e-post til en av klagerens saksbehandlere, hvor han bestred grunnlaget for erstatningskravet. I samme e-post skrev advokaten at han ville politianmelde saksbehandleren for tjenestefeil.

Da klager senere ringte advokaten for å høre hva som lå til grunn for påstanden om saksbehandlingsfeil, og for samtidig å opplyse om at trusler om anmeldelse ikke er akseptabelt, forklarte advokaten at tjenestefeilen bestod i at klager fremmet et uriktig erstatningskrav og at kravet ikke stod seg.

Han opplyste dessuten om at det ikke var tale om en trussel om politianmeldelse, idet anmeldelsen allerede var blitt sendt.

Politiet besluttet å henlegge saken, fordi det manglet rimelig grunn til å undersøke om forholdet var straffbart.

Klager mente advokaten hadde opptrådt i strid med RGA, og klaget han inn for Disiplinærnemnden. 

Må gå på sak – ikke person

Ifølge RGA punkt 1.3 skal en advokat «i sitt virke opptre saklig og korrekt». 

Selv om advokaten skal ha vide grenser for sitt skjønn av hensyn til klientens interesser, eksisterer også en forutsetning om at advokatens ytringer omhandler sak og ikke går på person. 

I disiplinærpraksis er det flere eksempler på at advokater har blitt felt for brudd på punkt 1.3 ved bruk av trusler om politianmeldelse, bemerker Disiplinærnemnden.

«Advokater skal som utgangspunkt være tilbakeholdne med å true med politianmeldelse av straffbare forhold for å få medhold i sitt eller sin klients krav. Dette gjelder særlig der det ikke er saklig sammenheng mellom tvisten og det mulige straffbare forhold en trussel gjelder», forklarer nemnden i sin avgjørelse.

Fikk nemndens strengeste reaksjon

Det siste var tilfelle i denne saken, ble det påpekt.

«Trusselen om anmeldelse hadde ingen direkte sammenheng med erstatningskravet og varsel om forliksklage mot advokatens klient. Det vises herunder til at advokaten skriver at "det er på tide å statuere et eksempel"», skriver nemnden.

Disiplinærnemnden kunne ikke se at det å anmelde saksbehandleren for tjenestefeil for å statuere et eksempel, var egnet til å ivareta klientens interesser.

Dermed ble det etter en samlet vurdering konkludert med at advokaten hadde opptrådt i strid med kravene til saklig og korrekt opptreden etter RGA punkt 1.3.

For dette ble advokaten meddelt en advarsel – som altså er den strengeste reaksjonen nemnden kan ilegge:

«Ved utmåling av reaksjon har Disiplinærnemnden lagt vekt på dette blir den syvende fellelsen for brudd på Regler for god advokatskikk siden mars 2021. Dette tilsier en strengere reaksjon. 

Videre legges vekt på at advokaten så sent som i mars 2023 ble ilagt en advarsel for brudd på Regler for god advokatskikk punkt 1.3. og at det forholdet han nå felles for fant sted mindre enn tre måneder senere

Powered by Labrador CMS