Christian Lund, som tiltrer som høyesterettsdommer til høsten, var dommer i saken.

Dommerne kom med oppfordring i Wilhelmsen-dom – glippen ble senere «trukket tilbake»

Nederst i dommen ble det oppfordret til frivillig overføring av eierskap: - Beklageligvis ble en del av et tidligere arbeidsdokument sendt ut, sier rettens leder, Christian Lund. 

Publisert Sist oppdatert

I går avsa Borgarting lagmannsrett enstemmig dom i Wilhelmsen-saken. På samme måte som i tingretten, ble det dømt i Hannah Wilhelmsens disfavør.

Samtidig som lagmannsretten konkluderte med at Wilhelmsen-stiftelsen ikke hadde noen rettslig forpliktelse til å overføre den omdiskuterte «kontrollaksjen» til Hannah Wilhelmsen, hadde domstolen tilsynelatende bedrevet pionérarbeid i domsskriving:

Avslutningsvis, etter å ha kommet med en rettslig oppsummering, men før behandlingen av sakskostnadene, var det skrevet tre lengre avsnitt i hakeparantes. Gjennom disse avsnittene ble det fremsatt en klar og tydelig moralsk oppfordring i retning stiftelsen.

Denne delen av dommen ble senere redigert bort og erstattet med en ny dom, uten disse avsnittene.

- Aldri sett før

Etter at dommen ble offentliggjort, tok Schjødt-advokat Sven Eriksrud kontakt med domstolen. Stiftelsens prosessfullmektig lurte på om det var skjedd en feil, eller om de tre avsnittene faktisk var en del av dommen. 

I mellomtiden hadde Dagens Næringsliv snakket med Hannahs advokat, Emanuel Feinberg, og bedt om en kommentar til rettens klare oppfordring.

– Hannah håper stiftelsen er ansvarlig nok til å ta denne oppfordringen, sa han til avisen.

Også Eriksrud kommenterte overfor DN:

- Jeg har aldri tidligere sett en slik «klamme» i en avsagt dom, sa han.

- Beklagelig

Etter hvert fikk prosessfullmektigene opplyst av rettens leder at feilen berodde på en glipp.

Disse dømte i saken

Lagmann Christian Lund, lagdommer Agnar A. Nilsen jr. og  ekstraordinær lagdommer Axel Slettebøe

Til Advokatbladet forteller dommer Christian Lund at årsaken til glippen ikke er kjent.

- Av en grunn som foreløpig ikke er avklart, ble et tidligere arbeidsdokument – som ikke ble undertegnet av dommerne – beklageligvis sendt ut, sier han.

Av den opprinnelige utgaven av dommen, som ble publisert i presseportalen, fremgikk det nederst: «[d]okument i samsvar med original.».

I de tre oppfordrende avsnittene ble det blant annet bemerket at «lagmannsretten har forståelse for at Hannah Wilhelmsen opplever situasjonen som vanskelig». Videre ble det vist til at tidligere planer om å overføre A-aksjen til Hannah Wilhelmsen fremsto som en «fornuftig løsning», samt at det «kan være fornuftig av dagens styre i stiftelsen å vurdere om de hensyn som gjorde at prosessen ble satt i bero, fortsatt er gyldige». 

Det ble videre vist til vitneførsel i lagmannsretten. Basert på vitneutsagnene «tillot retten seg også å stille spørsmål» ved om en overføring til Hannah hadde vært ønsket av de som opprinnelig laget ordningen – dersom de hadde sett dagens svært betente familiekonflikt.

Les hele gjengivelsen av de tre avsnittene nederst i saken.

Ikke i tvil

Uavhengig av det moralske aspektet og de omtalte avsnittene, var lagmannsretten klare på jusen: Domstolen var «ikke i tvil om resultatet».

Striden omhandler et gavebrev fra 2012. Før Hannah Wilhelmsens far, Finn Wilhelmsen, døde i 2013, overførte han én enkelt kontrollaksje i holdingselskapet Tikal til Tom Wilhelmsens stiftelse. Dette ble gjort gjennom et gavebrev for å beskytte arven til hans datter Hannah, som på tidspunktet var mindreårig.

Den ankende part ble ikke hørt med sin anførsel om at gavebrevet måtte tolkes subjektivt i tråd med givers reelle vilje, og at den reelle intensjonen var at ordningen med at A-aksjen lå hos stiftelsen, var midlertidig.

Heller ikke den subsidiære anførselen om at ordningen som fulgte av gavebrevet måtte revideres, førte frem. Det var verken rom for å anvende læren om bristende forutsetninger, avtaleloven § 36 eller arveloven § 59 analogisk.

Med det har Hannah Wilhelmsen intet krav på å få overført til seg den ene kontrollaksjen, som eies av skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse. Denne forblir i stiftelsens kontroll.

- Vi er godt fornøyde med en god dom, sier stiftelsens prosessfullmektig, Sven Eriksrud, til Advokatbladet

Skjønnsmessig kutt på 40 prosent

Lagmannsretten hadde ting å utsette på stiftelsens sakskostnadsoppgave. Selv om det ikke var noe i veien med timeprisen, som i snitt lå på litt i overkant av 4 000 kr, hadde «det påløpt betydelig flere timer enn det som kan anses nødvendig.».

Særlig sammenlignet med Glittertind-advokatene som brukte 226 timer, var tidsbruken på 441 timer urimelig høy, ifølge lagmannsretten.

På denne bakgrunn ble regningen skjønnsmessig kuttet fra 1,8 millioner kroner til én million kroner, før merverdiavgift.

I sitt anketilsvar til Borgarting hadde stiftelsen dessuten protestert på tingrettens reduksjon av sakskostnadene.

For tingretten krevde stiftelsen dekning for 4.827.861 kroner, inklusive merverdiavgift. Oslo tingrett mente kostnadene oversteg det som var nødvendig, og reduserte tilkjente sakskostnader med 2.000.000 kroner. Lagmannsretten så ingen grunn til å overprøve tingrettens kostnadsavgjørelse, som ble stående. 

Lagmannsrettens opprinnelige oppfordring til stiftelsen:

[Lagmannsretten vil avslutningsvis bemerke at den oppfatter at ankende parts sentrale syn er at det har oppstått et så sterkt motsetningsforhold mellom henne og de hun oppfatter styrer stiftelsen, at det fremstår som urimelig at stiftelsen skal ha stemmekontrollen i Tikal. Dette gjelder særlig når Thomas Wilhelmsen uansett har kontrollerende innflytelse i Taurus og Kassiopeia. 

Lagmannsretten har forståelse for at Hannah Wilhelmsen opplever situasjonen som vanskelig. Morten Wilhelm Wilhelmsens innstilling i 2019 og frem til han døde i 2020 – der han var innstilt på å overføre A-aksjen til Hannah Wilhelmsen – fremstår som en fornuftig løsning. Det kan være fornuftig av dagens styre i stiftelsen å vurdere om de hensyn som gjorde at prosessen ble satt i bero, fortsatt er gyldige. Gitt dagens utbyttepolitikk i Tikal og den begrensede stemmevekt Tikal har i Taurus, kan det fra utsiden være vanskelig å se at det for stiftelsen har nevneverdig betydning å beholde A-aksjen. Basert på den vitneførsel lagmannsretten har fått om Morten Wilhelm og Finn Wilhelmsen tillater retten seg også å stille spørsmål ved om de – i dagens situasjon – hadde ønsket at stiftelsen fortsatt skulle ha bestemmende kontroll i Tikal. 

Noen rettslig forpliktelse på stiftelsen til å overføre A-aksjen til Hannah Wilhelmsen kan lagmannsretten imidlertid ikke se at foreligger.] 

Powered by Labrador CMS