Silje C. Hellesen sitter i Advokatforeningens hovedstyre, og har lenge engasjert seg for å få innført en samtykkebestemmelse i loven. Her med John Christian Elden og Elisabeth Rød i bistandsadvokatutvalget.
Silje C. Hellesen sitter i Advokatforeningens hovedstyre, og har lenge engasjert seg for å få innført en samtykkebestemmelse i loven. Her med John Christian Elden og Elisabeth Rød i bistandsadvokatutvalget.

SAMTYKKELOV

Mener lovgiver må klargjøre at seksuell omgang uten samtykke er straffbart

- Dagens lovverk og lovforarbeider er uklare, sier advokatene John Christian Elden, Silje C. Hellesen og Elisabeth Rød.

Publisert Sist oppdatert

Silje C. Hellesen og Elisabeth Rød er advokater ved Eldens kontor i Haugesund, og er engasjert i debatten om samtykkelov. Nå har de diskutert rettspolitikk med sjefen.

Advokat John Christian Elden forstår kritikken mot dagens lovverk, forteller han.

- Jeg kan ikke se at det er tvilsomt at seksuell omgang uten samtykke er straffbart i dag, men dette er vanskelig å lese ut fra dagens lovverk, og dette har Norge flere ganger fått massiv kritikk for fra internasjonale organisasjoner, sier Elden.

Den 25.november publiserte Europarådets overvåkingskomité Grevio en evaluering av Norges implementering av den såkalte Istanbul-konvensjonen - Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

- Norge må sikre kriminalisering av seksuelle handlinger uten samtykke

I Grevio-rapporten, som er publisert på regjeringens nettsider, oppfordres norske myndigheter til å endre straffelovgivningen om seksuell vold og voldtekt, og sikre at den er i tråd med artikkel 36, 1. ledd i Istanbul-konvensjonen.

Der heter det at partene ved lovgivning eller på annen måte må treffe tiltak som er nødvendig for å sikre kriminalisering av forsettlig kriminalisering av blant annet «andre handlingar av seksuell art mot en person utan samtykke».

Videre oppfordres norske myndigheter til å sikre hensiktsmessig sanksjoner for alle seksuelle handlinger uten samtykke fra offeret.

Straffelovrådet gjennomgår seksuallovbrudd-kapittelet

Advokatforeningens bistandsadvokatutvalg utarbeidet sammen med Straffeprosesslovutvalget tidligere i år en uttalelse til Straffelovrådet, som på oppdrag fra regjeringen har foretatt en gjennomgang av straffelovens kapittel om seksuallovbrudd.

Straffelovrådet skal legge frem sin gjennomgang før jul, og har blant annet fått i mandat å se på den internasjonale og nordiske utviklingen i retning av å tillegge manglende samtykke større vekt ved utformingen av definisjonen av voldtekt.

Bistandsadvokatutvalget med tilleggsuttalelse

Nå har bistandsadvokatutvalget, der Elisabeth Rød er medlem, forfattet en tilleggsuttalelse som den 5. desember ble oversendt Straffelovrådet.

I uttalelsen vises det til den ferske rapporten fra Europarådets overvåkningskomité, samt til flere andre rettsavgjørelser fra den senere tid som ifølge bistandsadvokatutvalget «synliggjør det mangelfulle ved dagens rettstilstand, nemlig at norsk straffelov ikke har en egen hjemmel som forbyr seksuell omgang uten samtykke».

«Hvorvidt bestemmelsen om seksuell handlingen uten samtykke kan anvendes på et mer alvorlige forhold som seksuell omgang uten samtykke har aldri vært behandlet av Høyesterett», skriver utvalget, og mener at en slik lovanvendelse under enhver omstendighet er problematisk, både av hensyn til legalitetsprinsippet og kravet til proporsjonalitet.

Bistandsadvokatutvalget mener at Norge må innføre en samtykkebasert voldtektsbestemmelse, og at dagens regelverk ikke er i samsvar med internasjonale forpliktelser.

- Forstår diskusjonen

Advokat John Christian Elden sier at han skjønner at dette er blitt en diskusjon.

- Jeg tenker at vi bør klare å si klart i loven at seksuell omgang uten samtykke er straffbart, i likhet med den mindre alvorlige seksuelle handlinger. Vi behøver ikke å definere begrepet voldtekt på en annen måte enn i dag, men sette en klar og lesbar grense for hva som er ulovlig og straffbart, sier Elden.

- Mens seksuelle handlinger i dag straffes med alt fra bøter til noen måneders fengsel, er straffene for seksuell omgang opp til flere års fengsel. Det bør være flytende overganger i straffeutmålingen her, og minstestraffen bør fjernes for å gi domstolene størst mulig frihet i den enkelte sak, sier Elden.

Bistandsadvokatutvalget skriver også i tilleggsuttalelsen at det bør være rom for å gå under minstestraff dersom det foreligger særlig formildende omstendigheter.

«Straffenivået og spørsmålet om det bør være rom for å gå under minsteraff, gjelder generelt i alle saker hvor det er særlig formildende omstendigheter, og må ikke være til hinder for at vi får en samtykkebasert voldtektsbestemmelse», skriver Advokatforeningen.

Powered by Labrador CMS