101 advokater søkte om vervet som fast forsvarer i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

FASTE VERV

Kritikk mot antagelser av faste forsvarere og faste bistandsadvokater i Oslo

– To med minoritetsbakgrunn ble intervjuet, men nådde ikke opp, forklarer Oslo tingrett, som mener det ikke er diskvalifiserende at flere som har fått faste verv jobber på samme kontor.

Publisert Sist oppdatert

Nylig antok Domstoladministrasjonen 13 faste forsvarere og 10 faste bistandsadvokater ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Det var 101 søkere til vervene som fast forsvarer, og 95 søkere til vervene som fast bistandsadvokat.

I kjølvannet av antagelsene, har Advokatbladet blitt kontaktet av advokater som reagerer på at ingen med minoritetsbakgrunn ble antatt, at det i enkelte firmaer eller kontorfellesskap er blitt antatt flere advokater, og at enkelte advokater er antatt som bistandsadvokat, uten å ha erfaring på området.

Advokatbladet har forelagt kritikken for Domstolsadministrasjonen (DA), som har formidlet den til Oslo tingrett.

I en e-post fra Domstoladministrasjonen til Advokatbladet, svarer nå Oslo tingrett på kritikken.

To med minoritetsbakgrunn på intervju

Oslo tingrett skriver at det kom inn over to hundre søknader, og at det var mange kvalifiserte søkere til de få vervene. Etter en gjennomgang av søknadene, ble 24 søkere innkalt til intervju.

– Vårt viktigste anliggende har vært å sikre at siktede får tilgang til de best kvalifiserte forsvarene, og fornærmede de best kvalifiserte bistandsadvokatene. Derfor har søkernes kvalifikasjoner vært det avgjørende for utvelgelsen, skriver Oslo tingrett.

– I vurderingen av kandidatenes kvalifikasjoner la vi vekt på flere forhold: formell kompetanse, yrkesbakgrunn, relevant erfaring (spesielt innen strafferett), kapasitet, personlig egnethet, rolleforståelse og etikk, skriver de.

Videre opplyser de om at de var svært opptatt av mangfoldsaspektet ved utvelgelsesprosessen, og at to kandidater med minoritetsbakgrunn ble innkalt til intervju.

– Her anså vi det som et pluss at kandidaten hadde annen etnisk bakgrunn og snakket flere språk. Men i den samlede vurderingen av kvalifikasjoner og erfaring nådde disse dessverre ikke opp i den tøffe konkurransen om de få vervene.

– De som denne gangen måtte velges bort, er selvsagt hjertelig velkomne til å søke igjen ved neste anledning, skriver Oslo tingrett.

– Ikke diskvalifiserende

Domstolen forteller at det var ønskelig med en viss spredning av vervene til ulike advokatkontor, og at dette ville blitt hensyntatt under ellers like vilkår.

– Vår erfaring er at mange advokater med bred erfaring innen strafferett, ofte søker seg til samme firma/kontorfellesskap. Vårt standpunkt er at dette ikke skal være diskvalifiserende, dersom de er best kvalifisert. Denne gangen ble derfor resultatet at noen av tildelingene gikk til advokater fra firmaer som allerede hadde faste verv, skriver tingretten.

Til den siste påstanden om kvotering av menn til vervet som fast bistandsadvokat, er svaret et klart nei.

– Igjen har vi tatt utgangspunkt i hvem som er best kvalifisert. Her har vi ikke minst sett hen til tidligere erfaring med straffesaker, enten som bistandsadvokat eller forsvarer, skriver tingretten

– Vi mener det er høyst relevant med erfaring som fast forsvarer til vervet som fast bistandsadvokat. Vi har sett det som positivt at flere av kandidatene har hatt erfaring fra ulike roller innen straffesakskjeden.

Til slutt bemerker Oslo tingrett at ordningen med faste forsvarere og bistandsadvokater er et tilbud til dem som ikke har egne forsvarervalg.

– Det er fritt forsvarervalg i Norge, og enhver står fritt til å velge den som av ulike grunner måtte møte den enkeltes behov best, skriver domstolen.

DA: – Forholder oss til innstillingen

Utover uttalelsen til Oslo tingrett legger DA til at de forholder seg til innstillingen fra tingretten og lagmannsretten, som kjenner advokatene og de lokale forholdene best.

– Vi har ikke kapasitet til å sjekke med hvert enkelt advokatkontor om det allerede er advokater ved kontoret som er oppnevnte til verv som faste bistandsadvokater eller forsvarere, skriver DA.

Videre opplyser de om at de har registrert at det er advokater med minoritetsbakgrunn som er intervjuet.

– Kandidater til faste bistandsadvokater og forsvarere blir ikke kvotert inn, uansett kjønn, minoritetsbakgrunn eller tidligere verv. Det er de best kvalifiserte som blir innstilt og oppnevnt til vervene, skriver DA.

Powered by Labrador CMS