Audun Moen rapporterer til finansdirektøren, deltar i styremøter, og er rådgiver til styret og konsernledelsen. Han sitter også i Advokatforeningens internadvokatutvalg.
Audun Moen rapporterer til finansdirektøren, deltar i styremøter, og er rådgiver til styret og konsernledelsen. Han sitter også i Advokatforeningens internadvokatutvalg.

– Som internadvokat møter man av og til dilemmaer knyttet til egen uavhengighet

DNB er Europas tiende største finanskonsern, banken som fant opp Vipps - og en av verdens ledende banker innen shipping, energi, fiskeri og havbruk. Mulighet til å jobbe med innovative miljøer bidrar til å trekke flinke advokater – også partnere – til banken, forteller juridisk direktør Audun Moen.

Publisert Sist oppdatert

– Ingen tror at neste «Vipps» vil bli klekket ut av en samling av 55 år gamle ledere. I DNB har vi flat struktur, og et ledelsesprinsipp som handler om å gi slipp, basert på et ønske om at beslutninger i størst mulig grad skal treffes av folk der ute med den rette spisskompetansen, sier Audun Moen.

Selv har 52-åringen vært juridisk direktør siden 2013, og jobbet i DNB i snart tjue år. Advokatkontoret i banken består av i overkant av femti advokater. I tillegg jobber det jurister som i stor grad er rekruttert fra eksterne advokatfirmaer i spesialfunksjoner rundt om i banken.

– Vi opplever ikke at vi som internadvokater konkurrerer om oppdrag med de eksterne advokatfirmaene; vi samarbeider veldig godt. Vår erfaring er at norske advokatfirmaer leverer topp kvalitet, sier Moen.

DNB-advokatene er organisert i fire avdelinger: Sparing og investering, Kreditt og transaksjoner, Innovasjon og teknologi og Tvisteløsning. På områdene som DNB-advokatene har definert som kjerneområder, jobber advokatene selv.

Bedriftsadvokater

Denne artikkelen er en del av en serie fra Advokatbladet om bedriftsadvokater, der vi fokuserer på den økte populariteten til denne gruppen advokater.

Antallet bedriftsadvokater har økt med nesten femti prosent de siste ti årene.

– Ambisjonen er å bygge det ledende miljøet i Norge. Skal vi få de flinkeste advokatene til å jobbe her, må de også få jobbe med de mest krevende og spennende sakene, sier han.

Utenfor kjerneområdene, kjøpes det inn tjenester fra eksterne firmaer.

– Når ting blir stort og vanskelig, og vi ikke har spisskompetansen eller kapasitet selv, så går vi eksternt. Vi samarbeider mer med eksterne firmaer nå enn vi gjorde før. Vi låner også advokater fra advokatfirmaene, og det hender at våre advokater lånes ut den andre veien. Denne utvekslingen gir et frisk pust inn i arbeidsmiljøet, og vi tror at advokatene som er utplassert hos oss, bidrar til at firmaene gir bedre og mer relevant rådgivning når advokatene kommer tilbake, sier Moen.

Mer ansvar

DNB-advokatene har jobbet målrettet for å bli en attraktiv arbeidsgiver, forteller han.

– Det er de interne advokatene som får de mest spennende arbeidsoppgavene. Vi får fantastisk gode søkere, så mitt inntrykk er at det er veldig populært å jobbe som internadvokat. Vi har flere eksempler på at partnere fra advokatbransjen har søkt jobb hos oss.

Han trekker frem flere årsaker til hvorfor DNB er blitt en så attraktiv arbeidsplass for advokater.

Audun Moen er i flere år på rad kåret til landets beste internadvokat i Finansavisens advokat-undersøkelse. Selv snakker han heller om kollegaene sine: - DNB-advokatene har blitt kåret til Norges ledende in house-miljø flere ganger, sier han. Her med DNB Markets i bakgrunnen.
Audun Moen er i flere år på rad kåret til landets beste internadvokat i Finansavisens advokat-undersøkelse. Selv snakker han heller om kollegaene sine: - DNB-advokatene har blitt kåret til Norges ledende in house-miljø flere ganger, sier han. Her med DNB Markets i bakgrunnen.

– For det første er internadvokatene veldig tett på forretningen, og får en bedre forståelse for hva som skjer videre, etter at vi har gitt våre råd. Hvis jeg kan generalisere litt, så kan man i noen grad si at mens eksterne advokater i større grad jobber med deler av en prosess, så følger internadvokaten hele prosessen. Dette synes mange er tilfredsstillende.

Videre får internadvokatene mer ansvar, poengterer han.

– De får kanskje også mer spennende oppdrag. Ved å være så tett på virksomheten, bygger advokatene ikke bare kompetanse på juss, men får også unik innsikt i andre fagområder, som IT og innovasjon, og kunnskap om hva som skal til for å drive en bank av vår størrelse, sier Moen.

Jobber ikke mindre

At internadvokater generelt jobber mindre enn andre advokater er nok ikke riktig, mener han.

– Men over langen er nok balansen bedre hos oss.

Det er ikke hans inntrykk at folk søker seg til banken fordi de ønsker å jobbe mindre. Banken har, i likhet med advokatfirmaene, mange krevende saker som må løses raskt.

– Mange internadvokater jobber mye i perioder med store prosjekter. Men de har kanskje en større grad av fleksibilitet knyttet til å roe ned etter en hektisk periode. Min opplevelse er at også de advokatfirmaene vi samarbeider tettest med, er veldig bevisste på å legge til rette for å kombinere jobb og familieliv.

Som kjøpere av advokattjenester har DNB et betydelig ansvar for å bidra i så måte, poengterer han, ved ikke å komme i siste liten med oppdrag, men sørge for at firmaene kan planlegge det de skal levere.

Møter dilemmaer

I den nye advokatloven lovfestes et instruksjonsforbud for internadvokater. I § 28 heter det at internadvokaten bare kan instrueres av en overordnet advokat – altså ikke av ledelsen.

Å være uavhengig kan være mer krevende i små miljøer, for eksempel i en bedrift der det bare er én internadvokat, og for denne gruppen spesielt kan presiseringen i advokatloven være til hjelp, tror Moen.

– Som internadvokat møter man av og til dilemmaer knyttet til egen uavhengighet som rådgiver. Da er det viktig at man vet hvor grensen går. Det er helt åpenbart at det kan oppstå situasjoner i en bedrift der internadvokaten bør overlate jobben til eksterne advokatfirmaer.

DNB

  • DNB har nådd sitt mål om førti prosent kvinneandel på de fire øverste ledernivåene i konsernet, og har kvinnelig styreleder, konsernsjef og finansdirektør.
  • Banken har også som mål å bidra til netto nullutslipp i 2050 fra sin finansierings- og investeringsvirksomhet, og finansiere bærekraftige prosjekter til 1500 milliarder kroner innen 2030.
  • DNB har kontorer i Danmark, Finland, Hellas, Luxembourg, Spania, Sverige, UK, Tyskland, Brasil, Chile, USA, India, Kina og Singapore.
  • Internadvokater kan søke om midlertidige opphold ved kontorer i utlandet.

Kilde: DNB

– Da tenker jeg særlig på spørsmål om undersøkelser og granskning, hvor det til syvende og sist kanskje kan stilles spørsmål om ledelsen og konsernsjefen, eller om styret har fulgt opp en sak på riktig måte. Da vil det være naivt av en internadvokat å tro at man kan operere som en uavhengig rådgiver. Man vil rett og slett ikke ha troverdighet. Da er det riktig og nødvendig å overlate de oppgavene til eksterne advokater som har en annen avstand til det som skal undersøkes.

I 2019 foreslo Skatterådgiverutvalget å frata internadvokater deres sterke taushetsplikt.

– I DNB har vi ikke påberopt oss internadvokaters taushetsplikt for ikke å utlevere informasjon til skattemyndighetene. Så problemstillingen om fullt innsyn i skattesaker ville først settes på spissen hvis banken engasjerte eksterne advokater i denne type saker, sier Moen.

Banken har et sterkt skattejuridisk miljø som ikke er en del av DNB-advokatene, forteller han.

– Så det er ikke så ofte at banken engasjerer eksterne skatteadvokater for å få skatteråd som gjelder virksomheten vår i Norge.

Roser Advokatforeningen

Internadvokatene er svært viktige for effektiviteten i bankens arbeid, påpeker han.

– For at vi skal kunne gi gode råd, så er de vi jobber sammen med i bedriften helt avhengige av å kunne gi informasjon i fortrolighet. Hvis det hadde vært slik at man måtte invitere inn eksterne advokater for å sikre fortroligheten, så ville det ha vært lite effektivt, og en lite hensiktsmessig bruk av samfunnets ressurser. Vi tror også at eksterne advokater er langt mer fornøyde med å bli brukt på områder der de virkelig kan tilføre verdi.

Advokatforeningen har klart å balansere hensynene til eksterne og interne advokater på en god måte, synes Moen.

– Er det en ting jeg gjerne snakker med eksterne advokater om, så er det at vi skal jobbe mer sammen. Så kan vi lære av spisskompetansen i advokatfirmaene, og de kan lære mer om forretningen. Da vil også de rådene de gir, treffe oss bedre.

Han er ikke bekymret for internadvokatenes fremtid, men synes det er bra at det ble en diskusjon om ordningen i kjølvannet av Skatterådgiverutvalgets utredning.

– Det er viktig at internadvokater er bevisste på den rollen de har, og forvalter den rollen på en god måte, slik at det ikke kan stilles spørsmål ved vår uavhengighet. Ikke at all juridisk rådgivning i en bedrift bør organiseres som advokatvirksomhet, men det er en klar forventning at internadvokatkontoret har en forsvarlig organisering for å sikre uavhengigheten. Dette er noe bedriftene må ta på alvor, for ikke å undergrave ordningen.

Powered by Labrador CMS