Advokatforeningen har avgitt sin uttalelse til ny barnevernslov.
Advokatforeningen har avgitt sin uttalelse til ny barnevernslov.

Advarer mot forslag om økt sperrefrist for prøving av samværssaker

I lys av fersk rettspraksis fra EMD og Høyesterett ber Advokatforeningen regjeringen beholde den eksisterende fristen på 12 måneder.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag var det muntlig høring om ny barnevernslov i Barne- og familiedepartementet.

Advokatforeningen var blant organisasjonene som benyttet anledningen til å komme med sine innspill.

Noen av Advokatforeningens viktigste innspill er at de;

  • Ønsker å beholde den eksisterende sperrefristen på 12 måneder for når man igjen kan prøve samværssaker - ikke utvide den til 18 måneder, slik regjeringen foreslår. Beholde dagens regel om fristberegning i saker om tilbakeføring.
  • Ber regjeringen utrede muligheten for større åpenhet i fylkesnemnda, basert på erfaringer fra domstolen.

Advokat Marianne Hagen fra Sulland & co. og generalsekretær Merete Smith uttalte seg på vegne av Advokatforeningen. Foreningen benyttet anledningen til å rose regjeringen for sitt helhetlige arbeid knyttet til norsk barnevern.

Advokat Marianne Hagen er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for barnevern, og stilte i den digitale høringen tirsdag ettermiddag
Advokat Marianne Hagen er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for barnevern, og stilte i den digitale høringen tirsdag ettermiddag

- Må tydeliggjøre forpliktelser

Samtidig ber foreningen myndighetene om å synliggjøre våre menneskerettslige forpliktelser i en ny barnevernslov.

«Barnevernloven har ikke vært i strid med menneskerettighetene, men etterlevelsen av den har vist seg å være det. Domfellelsene mot Norge i EMD har ført til skjerpede føringer for hvordan retten til familieliv skal komme til uttrykk i alle ledd av behandlingen av barnevernssaker.

Den balanseringen som skal foretas mellom rettighetene må løftes fram i hver enkelt sak og saksbehandlingen skal sikre et godt grunnlag for vurderingene. Advokatforeningen mener derfor at det er svært viktig at regjeringen nå tydeliggjør våre menneskerettslige forpliktelser i loven, samt retter nødvendig fokus på feltet, slik at vi rent faktisk også etterlever disse forpliktelsene», heter det i Advokatforeningens uttalelse.

- Svært uheldig

Det er i loven foreslått å utvide sperrefristen for samværssaker til 18 måneder. Advokatforeningen støtter ikke forslaget.

- Advokatforeningen mener det vil være svært uheldig å øke sperrefristen for ny samværssak. Det er i samværssaker forventet endringer i praksis i kjølvannet av EMD og Høyesteretts avgjørelser. I denne situasjonen er det, slik Advokatforeningen ser det, ikke hensiktsmessig å samtidig heve terskelen for å prøve utmålingen av samvær. Advokatforeningen ønsker også å presisere at samværssaker er svært godt egnet for samtaleprosess som vi erfarer kan ha konfliktdempende effekt, sa Hagen.

Vil åpne dører

Advokatforeningen mener også at møter i fylkesnemnda bør kunne holdes for helt eller delvis åpne dører uten samtykke fra samtlige parter.

«Advokatforeningen mener åpenhet vil kunne bidra til å styrke tillitten, samt sikre rettssikkerheten. Under tingrettsbehandling av barnevernssaker har media flere ganger fått tilgang. Advokatforeningen savner en drøftelse av hvordan disse sakene har blitt behandlet av media. Advokatforeningen opplever at media er svært opptatt av personvern, og ivaretar barnas behov for beskyttelse», heter det i Advokatforeningens uttalelse.

- Dette er utrolig sensitive saker, og selvfølgelig må man ta hensyn, og skjerme barnet. Vi mener likevel det er enormt viktig med åpenhet, og at det vil skape mer tillitt. Vi tror det vil være mulig å få til på en god måte, sa Merete Smith i høringen.

Powered by Labrador CMS