Regjeringen vil styrke arbeidstakernes rettigheter og kampen mot sosial dumping, men møter motbør med nytt forslag.
Regjeringen vil styrke arbeidstakernes rettigheter og kampen mot sosial dumping, men møter motbør med nytt forslag.

Kritisk til at regjeringen vil gjeninnføre kollektiv søksmålsrett

- Forslaget bryter potensielt med EMK artikkel 6 om rettferdig rettergang og EMK artikkel 11 om organisasjonsfrihet, mener Advokatforeningen.

Publisert

Regjeringen vil gjeninnføre søksmålsrett for fagforeninger i visse saker ved ulovlig innleie av arbeidskraft slik de hadde mellom 2013 og 2015.

I høringsnotatet viser regjeringen til at forslaget om å gjeninnføre kollektiv søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie er varslet i den politiske plattformen.

- Betenkelig

Departementet mener forslaget er et viktig tiltak i arbeidet med å sikre faste ansettelser, og å legge til rette for et trygt, seriøst og organisert arbeidsliv.

Lovforslaget, hadde høringsfrist den 14. desember, og Advokatforeningen er blant dem som er negative til forslaget.

Også i 2013 møtte lovforslaget sterk kritikk, men ble altså likevel innført før det ble fjernet da Erna Solberg satt som statsminister i 2015.

Lovutvalget for arbeidsrett

Høringen er utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for arbeidsrett. Lovutvalget består av
Tarjei Thorkildsen (leder) (BAHR)
Martin Staxrud Jetlund (Schjødt)
Simen Lium (Wikborg Rein)
Kristin Fjellby Grung (Adviso)
Oddvar Lindbekk (Norman & co.)
Sigrun Sagedahl (Projure)

Advokatforeningen opplyser i sin høringsuttalelse at de mener det er betenkelig at en annen enn den saken gjelder gis anledning til å ta ut søksmål uten at denne personen nødvendigvis ønsker dette.

Mener fagforeningene har nok muligheter

Også i 2013 var Advokatforeningen negativ til et lignende lovforslag.

«En slik regel bryter potensielt både med EMK artikkel 6 om rettferdig rettergang og EMK artikkel 11 om (negativ) organisasjonsfrihet. Det vises til Advokatforeningens høringsuttalelse fra 2013 for en nærmere utdyping av disse synspunktene. Bemerkningene opprettholdes selv om forslaget om utvidet rettskraft er tatt ut (etter innspill fra blant annet Advokatforeningen) i 2013, og ikke foreslås gjeninnført nå. Advokatforeningens innvendinger gjør seg også gjeldende for den del av forslaget som nå foreslås gjeninnført », skriver foreningen i sin høringsuttalelsen.

«Etter Advokatforeningens syn har fagforeningene tilstrekkelige muligheter innenfor dagens regelverk og tariffestede ordninger til å løfte frem og forfølge mulig ulovlig innleie.

Foreningen viser til at reglene som ble innført i 2013 kom på bakgrunn av at det var innført en rekke regler som skulle motvirke misbruk av innleie.

BAHR-partner Tarjei Thorkildsen leder Advokatforeningens lovutvalg for arbeidsrett som har utarbeidet høringsuttalelsen.
BAHR-partner Tarjei Thorkildsen leder Advokatforeningens lovutvalg for arbeidsrett som har utarbeidet høringsuttalelsen.

- Tilstrekkelig ivaretatt

Foreningen presiserer at fagforeninger for egen del kan fremme søksmål etter de alminnelige reglene i tvisteloven, og påpeker at den ikke er kjent med noen eksempler på at domstolene har nektet fagforeninger å fremme slike søksmål.

«Etter Advokatforeningens syn er fagforeningers behov for rettslig prøving tilstrekkelig ivaretatt gjennom tvistelovens alminnelige regler om rettslig interesse. Sett i lys av de betenkeligheter som foreligger ved å innføre en regel som foreslått, kan ikke Advokatforeningen se at det foreligger et behov som forsvarer de foreslåtte inngrep i grunnleggende sivilprosessuelle prinsipper», heter det i høringsuttalelsen.

- Få innleiesaker i domstolene

Jussbuss har også avgitt en høringsuttalelse i saken. De stiller seg i motsetning til Advokatforeningen bak regjeringens forslag, og mener dette vil resultere i et mer seriøst og tryggere arbeidsliv, som også vil kunne bidra til økt rettssikkerhet for uorganiserte.

«Uorganiserte arbeidstakere har i liten grad mulighet til å få juridisk bistand og annen hjelp når det oppstår problemer på arbeidsplassen. Dette er fordi de aller færreste har økonomi til å ta saker til domstolene. I tillegg kommer at tvistesummen ofte ikke rettferdiggjør hverken egne sakskostnader, eller risikoen for å måtte dekke motpartens. Dette gjør seg spesielt gjeldende for dem med dårlig økonomi. Videre kan den innleide i mange tilfeller være redd for å konfrontere innleier i frykt for å miste jobben. Dette resulterer i en skjevhet i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker», skriver rettshjelptiltaket i sin høringsuttalelse.

«Som en følge av dette vil få innleiesaker fra denne delen av arbeidslivet nå domstolene. Samtidig er det ikke grunn til å anta at det uorganiserte arbeidslivet er mer seriøst enn det organiserte. En betydelig del av norsk arbeidsliv er følgelig ikke underlagt effektiv kontroll. En kollektiv søksmålskompetanse for fagforeninger kan avhjelpe dette », skriver Jussbuss.

Powered by Labrador CMS