Den ferske avgjørelsen avklarer hvordan lønnsbegrepet i arbeidsmiljøloven § 14-12 a første ledd bokstav f skal forstås.

Innleide arbeidstagere har rett til resultatbasert selskapsbonus på lik linje med fast ansatte

JU§NYTT. Høyesterett mener en bonus inngår i lønnsbegrepet i likebehandlingsregelen så lenge den er vederlag for arbeid.

Publisert Sist oppdatert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Høyesteretts enstemmige dom 2. november 2020 - HR-2020-2109-A (Aker BP) - slo fast at innleide arbeidstagere har rett til resultatbasert selskapsbonus på linje med fast ansatte, jf. likebehandlingsregelen i arbeidsmiljøloven § 14-12 a første ledd bokstav f og begrepet «lønn».

Kjernen i lønnsbegrepet i likebehandlingsregelen er om ytelsen er et vederlag for arbeid, eventuelt for et resultat eller en prestasjon som den ansatte selv har stått for. Dette innebærer at bonusordninger vil være omfattet så lenge det dreier seg om vederlag for arbeid.

Bindende regler er ikke en forutsetning

Det er uten betydning om det dreier seg om individuelle bonusordninger eller ordninger på gruppe- eller virksomhetsnivå. Om det er kalt lønn, eller i hvilken form vederlaget ytes, er ikke avgjørende.

Det er ikke noen forutsetning at vederlaget er fastsatt på grunnlag av formelt bindende regler.

Vederlag som er ensidig fastsatt av innleieforetaket, kan også være omfattet (avsnitt 82-83).

Høyesterett har en grundig drøftelse av spørsmålet og vurderte: Lovens ordlyd, betydningen av EUs vikarbyrådirektiv, formålet som tolkningsmoment, lovforarbeidene, annen praksis som tolkningsmoment og reelle hensyn.

Krav om likebehandling førte frem

To innleide arbeidstagere som i en årrekke hadde vært utleid til en offshorebedrift, fikk medhold i at den aktuelle bonusordningen i BP var en form for resultatlønnsordning.

Det var en del av innleieforetakets samlede system for vederlag for arbeid. Likebehandlingskravet førte derfor frem.

Dommere: Wilhelm Matheson, Kine Steinsvik, Henrik Bull, Jens Edvin A. Skoghøy og Toril Marie Øie.

Powered by Labrador CMS