Saken ble behandlet av Høyesterett i avdeling.

JU§NYTT

Uten godkjent utdanning har ikke lærervikar krav på fast stilling etter tre år

Midlertidig ansettelse etter opplæringsloven § 10-6 gir ikke rett til fast ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-9, ifølge Høyesterett.

Publisert Sist oppdatert

Etter å ha arbeidet tre år som lærervikar i Nord-Fron kommune, mener ankende part at hun har krav på fast stilling i kommunen.

Arbeidsmiljøloven § 14-9 sier at arbeidstakere som har vært midlertidig ansatt i mer enn tre år, har rett til fast stilling. Spørsmålet for Høyesterett var om denne regelen også gjelder for lærervikarer som ikke har godkjent lærerutdanning. Retten konkluderer med at det ikke er tilfelle. Ansettelsen var nemlig hjemlet i opplæringsloven - ikke i arbeidsmiljøloven.

I forarbeidende til opplæringsloven har lovgiver reservert faste stillinger for formelt kvalifiserte lærere, mener Høyesterett.

«(...) det var et bevisst lovgivervalg ikke å gi rett til fast ansettelse etter fire år som midlertidig ansatte etter § 10-6. Kompetansebehovene i undervisningssektorene veide tyngre enn stillingsvernet til midlertidig ansatte. Men i spesielle tilfeller kan en langvarig midlertidig ansettelse gi grunnlag for fast ansettelse etter ulovfestede regler. I 2012 ble det dessuten vedtatt en ny bestemmelse i opplæringsloven, § 10-6a, som – dersom det ikke er søkere som oppfyller kompetansekravet i § 10-1 – gir hjemmel til å ansette en søker som er i gang med relevant utdanning, på det vilkår at utdanningen blir fullført. Det går frem av forarbeidene til § 10-6a at også ved ansettelse etter denne bestemmelsen er det et vilkår for å få en fast stilling at utdanningskravet blir oppfylt, jf. Prop. 84 L (2011–2012) side 26», skriver førstvoterende Knut Erik Sæther.

Ordningen er ikke i strid med EUs direktiv om midlertidig ansettelser, og er også i tråd med EØS-retten, ifølge Høyesterett. Dermed konkluderer den med at anken må forkastes. Ingen av partene tilkjennes sakskostnader.

Hele avgjørelsen kan du lese her!

Ankende part ble representert av Lornts Natrud Nagelhus. Fagforbundet (partshjelper) ble representert av Kjetil Edvardsen.

Cecilie Roaldsøy Sæther var prosessfullmektig for Nord-Fron kommune. For KS - Kommunesektorens organisasjon (partshjelper) møtte advokat Frode Lauareid.

Powered by Labrador CMS