JU§NYTT

Hoteller kan ikke gjøre trekk i arbeidstagernes tips

Høyesterett konkluderer med at tips er en belønning og betaling til de ansatte, og dermed ikke kan regnes som en ytelse til arbeidsgiveren.

Publisert Sist oppdatert

I en fersk dom (HR-2023-728-A) har Høyesterett avgjort at det ikke finnes rettslig grunnlag for å gjøre trekk i tips for dekke arbeidsgiveravgift eller administrasjonskostnader ved tipsordningen.

Tidligere ble tipsen utelukkende delt mellom ansatte ved Oslo Plaza Hotel og Hotel Bristol, men da regelverket endret seg 1. januar 2019, valgte hotellene å gjøre trekk i tipsen for å dekke nettopp arbeidsgiveravgift og kostnader i forbindelse med tipsordningen.

Det hadde de ikke anledning til, konkluderer Høyesterett

Ikke ytelse til arbeidsgiver

Ved vurderingen av om arbeidstakere har rettskrav på å få utbetalt tips fra arbeidsgiveren, eller om tipsen er virksomhetens penger, viser Høyesterett til Theatercaféen-dommen fra 2008 hvor det ble presisert at gjestenes tips ikke er en ytelse til arbeidsgiveren, men en belønning til arbeidstakerne.

«Det rettslige utgangspunktet er etter dette at tips er en betaling fra gjestene til arbeidstakerne og ikke en betaling til virksomheten. I kraft av dette har arbeidstakerne et rettskrav på å få tipsen utbetalt fra arbeidsgiveren.

Hvorvidt de også har et krav på at tips skal utbetales uten fradrag for arbeidsgiveravgift og virksomhetens kostnader med å administrere tipsordningen, er et særskilt spørsmål som jeg kommer tilbake til», skriver førstvoterende som konkluderer med at arbeidstakerne har rettskrav på å få utbetalt tipsen fra arbeidsgiver.

Dette er partene:

Arbeidsgiverne, Oslo Plaza Hotel og Hotel Bristol, ble representert av Jan Fougner. NHO Reiseliv var partshjelp.


De ansatte ved Plaza, en arbeidsgruppe bestående av ni personer, ble representert av Håkon Angell med Fellesforbundet som partshjelp.

De ansatte ved Bristol, en arbeidsgruppe bestående av 14 personer, ble representert av Sigurd Øyvind Kambestad.

Dommerne i saken var Knut H. Kallerud, Arne Ringnes (førstvoterende), Borgar Høgetveit Berg, Kine Steinsvik og Magni Elsheim.

Faller utenfor rammene for styringsretten

Spørsmålet videre for Høyesterett var hvorvidt arbeidsgiveren, i kraft av styringsretten, kan gjøre fradrag i innbetalt tips for arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader.

Arbeidsgivers styringsrett er retten til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet samt å ansette og si opp arbeidstakere.

«Plikten til å betale arbeidsgiveravgift påhviler i sin helhet arbeidsgiveren, jf. folketrygdloven § 23-2 første ledd. Arbeidstakerens bidrag til finansiering av folketrygden er trygdeavgiften, som beregnes av personinntekten, jf. lovens § 23-3. Den ordningen som er innført ved Bristol og Plaza, medfører altså i praksis at arbeidstakerne pålegges å dekke en avgift som arbeidsgiveren har ansvaret for».

«Videre er administrasjonskostnadene som arbeidsgiverne trekker fra i tipsene, å likestille med andre driftskostnader som en virksomhet har for å oppfylle myndighetspålagte forpliktelser. Det dreier seg i begge tilfeller om økonomiske disposisjoner som ikke har sammenheng med det å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet», skriver førstvoterende som konkluderer med at fradragsordningen som praktiseres ved Plaza og Bristol, faller utenfor rammen for arbeidsgiverens styringsrett.

Hele dommen kan du lese her!

Powered by Labrador CMS