Advokat Ragnhild J. Nakling jobber hovedsakelig med arbeidsrett.
Advokat Ragnhild J. Nakling jobber hovedsakelig med arbeidsrett.

Etterlyser endring av ferieloven

- Jeg mener ferieloven bryter med EU- og EØS-retten, sier partner Ragnhild J. Nakling i advokatfirmaet Ræder. Hun mener det er på tide å gjennomgå loven i lys av rettsutviklingen på EU- og EØS-området.

Publisert Sist oppdatert

AI 2019 jobbet daværende kolleger i Wiersholm, advokat Ragnhild J. Nakling og advokat Julie P. Lorentzen med en lovkommentar til ferieloven. I den forbindelse oppdaget de en problemstilling: Inneholder norsk ferielovgivning et brudd på EØS-avtalen?

- Jeg mener fortsatt at ferieloven bryter med EU- og EØS-retten når det gjelder retten til årlig betalt ferie, sier Ragnhild J. Nakling, i dag partner i Advokatfirmaet Ræder, til Advokatbladet.

Ikke rett til fire ukers betalt ferie

Hun viser til at i henhold til EØS-avtalen er Norge rettslig forpliktet å gjennomføre EUs arbeidstidsdirektiv i norsk rett, og at det følger av direktivets artikkel 7 at medlemslandene skal sikre alle arbeidstakere betalt ferie i minimum fire uker.

Ragnhild J. Nakling

  • Partner i Ræder med fagfeltene arbeidsrett og prosedyre.
  • Tidligere partner i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due-Lund.
  • Jobbet i ti år som advokat i Wiersholm (fra 2010 til 2020).
  • Tidligere rådgiver i Utenriksdepartementet (2008 - 2010).

Ifølge norsk lovgivning mottar man ikke lønn i forbindelse med ferie, men feriepenger. Og for å få feriepenger, er det en forutsetning at man har arbeidet og mottatt lønn i Norge foregående år. Dersom man som arbeidstaker ikke har tjent opp tilstrekkelig med feriepenger året før, vil man følgelig ikke få fire ukers betalt ferie.

- Derfor er arbeidstidsdirektivets rett til fire ukers betalt ferie ikke gjennomført i norsk lov, påpeker Nakling.

Danmark pålagt å endre loven

Nakling sammenligner situasjonen med dansk rett.

- Uten å være en ekspert på dansk rett, så ser jeg ikke store forskjeller på ordningen Norge har i dag, og ordningen Danmark hadde tidligere, sier hun.

Tidligere dansk ferielovgivning bygget på hovedprinsippet om at feriepenger må opptjenes, slik ordningen er i Norge i dag. Men danske myndigheter endret dette ved en ny ferielov som trådte i kraft 1. september 2020.

Bakgrunnen for den nye ferieloven var at Danmark ble pålagt av EU-kommisjonen å foreta en endring som følge av brudd på EUs arbeidsdirektiv. Nå gir lovgivningen danske arbeidstakere rett til årlig betalt fire ukers ferie.

Ragnhild Nakling mener norske myndigheter bør vurdere om lovgivningen på dette området skal endres.

- Ferieloven har vært revidert flere ganger siden den ble vedtatt. Både i 2009 og i 2014 ble den endret som følge av at loven ikke var i samsvar med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen på andre punkter. Det er nå naturlig å vurdere om det er behov for en ny endring, sier hun til Advokatbladet.

Flere tar opp problematikken

«Allerede for tre år siden tok advokatene Ragnhild J. Nakling og Julie Piil Lorentzen opp problematikken i en tankevekkende kronikk i Aftenposten. Hvorfor har ingenting skjedd?»

Dette skrev Melanie Hack, førsteamanuensis ved det juridiske fakultetet i Bergen, i et innlegg på nettsiden Forskersonen i juli. Også hun mener at norsk ferielov klart bryter med EU og EØS-lover.

«I Norge må man ha arbeidet i ett år for å få rett på feriepenger. Dette strider både mot EU- og EØS-retten, som sier at alle, uansett ansettelsestid, har rett på betalt ferie», skrev Hack.

Videre peker hun på at EU-domstolen i en rekke avgjørelser har slått fast at rettigheten til betalt årlig ferie er å anse som en fundamental sosial rettighet. Nå mener hun lovgiver må våkne opp.

«I lys av det faktumet at en rekke arbeidstakere i Norge er fratatt en fundamental rettighet til betalt ferie er det på tide å wake-up!»

Ingen plan om endring

Dersom det viser seg at norsk rett bryter med EU- og EØS-reglene på området, vil det kunne resultere i erstatningssøksmål mot norske myndigheter, har førsteamanuensis ved senter for Europarett ved Universitetet i Oslo, Stian Øby Johansen, uttalt til DN.

Regjeringen har likevel ingen planer om å endre rettstilstanden i norsk ferielov.

- Arbeids- og inkluderingsdepartementet har vært i dialog med ESA om problemstillingen DN reiser. Vi har også vært i dialog med arbeidslivets parter som rapporterer at den norske ordningen synes å fungere bra, sier statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Maria S. Walberg, til Dagens Næringsliv.

Advokat Ragnhild Nakling viser til at statssekretæren overfor DN, så vidt hun han se, ikke har uttalt seg om den konkrete problemstillingen.

- Jeg er enig i at ferieloven hovedsakelig fungerer godt. Men slik jeg oppfatter hennes svar handler det om hvordan ferieloven fungerer, ikke om hvorvidt loven strider mot EØS-retten eller ikke. Så vidt jeg kan se har ikke departementet tatt stilling til dette spørsmålet enda.

Hun etterlyser nå endring.

- Etter min mening må Norge endre loven på dette punktet for å overholde våre forpliktelser etter EØS-avtalen, sier Nakling avslutningsvis

Powered by Labrador CMS