Advokat Anders Brosveet er managing partner i Advokatfirmaet Elden, og ble både i 2018 og i år kåret til landets beste advokat innen økonomisk kriminalitet av Finansavisen JUS
Advokat Anders Brosveet er managing partner i Advokatfirmaet Elden, og ble både i 2018 og i år kåret til landets beste advokat innen økonomisk kriminalitet av Finansavisen JUS

Varsler om mangler i den nye ankesilingsprosessen

Advokat Anders Brosveet har gjort Borgarting lagmannsrett oppmerksom på at domstolens varslede rutiner for ankesiling er egnet til å gi et misvisende inntrykk av gjeldende rett, og kan føre til gal praksis i lagmannsretten.

Publisert

Fra nyttår trer de nye ankesilingsreglene i seksårssaker i kraft. Lagmannsretten har varslet at ankesiling vil bli foretatt uten ytterligere varsel etter at fristen for inngivelse av støtteskriv er utløpt.

Dette har fått advokat Anders Brosveet til å reagere.

- Dersom forsvarer ikke sender inn et støtteskriv til anken, må domstolen selv sørge for å belyse saken slik at siktedes rettigheter ivaretas, enten ved selv å utrede saken, eller ved å oppnevne en ny forsvarer, sier Brosveet til Advokatbladet.

Forsvarers forsømmelse skal ikke skade siktede

Han har skrevet et brev til Borgarting lagmannsrett der han trekker frem fire prinsipper som han mener i «betydelig utstrekning vil være til hinder for å gå videre med ankesiling i slike tilfeller».

  • Prinsippet om at forsvarers forsømmelse aldri skal komme siktede til skade.
  • Rettens ansvar etter EMK artikkel 6 for å gripe inn dersom forsvarer ikke gjør en forsvarlig jobb, og eventuelt oppnevne ny forsvarer etter straffeprosessloven § 102.
  • Rettens ubetingede ansvar for sakens opplysning.
  • Rettens veiledningsplikt overfor siktede.

I brevet viser Brosveet til to høyesterettsdommer til støtte for prinsippene (HR-2019-1799 U), og til Rt. 2015 s. 334 (HR-2015-666. Rt.2015 s.334, lenke krever innlogging).

Frist for støtteskriv

Brosveets brev er en respons på et informasjonsskriv om de nye ankesilingsrutinene fra førstelagmann Marianne Vollan og lagmann Torkjel Nesheim i Borgarting lagmannsrett. Skrivet er distribuert til Forsvarergruppen og lagmannsrettens faste forsvarere via Advokatforeningen.

I domstolens skriv punkt 2 omtales frist for støtteskriv til domfeltes anke, og det vises til at det fra 1. januar 2020 trer i kraft et nytt fjerde ledd i straffeprosessloven § 310 som lyder slik: «Fristen for støtteskriv til anke fra siktede er to uker etter at anke er fremsatt. Påtalemyndigheten eller retten kan forlenge fristen.»

Streng håndheving av fristregel

Fristforlengelse kan være særlig aktuelt i større og mer komplekse saker. Men at i «saker som hverken er spesielt omfattende eller komplekse, bør lovens fristregel håndheves relativt strengt», heter det i skrivet.

Til slutt skriver Vollan og Nesheim at «ankesiling vil således bli foretatt uten ytterligere varsel etter fristens utløp».

Sistnevnte setning kan gi et misvisende inntrykk av gjeldende rett, og føre til uriktig praksis i lagmannsretten, påpeker advokat Anders Brosveet i sin henvendelse til Borgarting lagmannsrett.

Rettens ansvar å opplyse saken

Retten har ansvar for å opplyse saken, og kan ikke regelmessig avgjøre ankesilingsspørsmål i siktedes disfavør uten først å ha sørget for en grundig utredning av hvilke grunner som kan tenkes anført til støtte for anken, påpeker Brosveet.

Utredningen må også skaffe til veie informasjon siktede måtte besitte, men som ikke er reflektert i saksdokumentene, mener han.

«I mangel av ankebegrunnelse fra forsvarer vil lagmannsretten enten måtte besørge dette selv, eller mer nærliggende oppnevne ny forsvarer til å utføre det», skriver Brosveet.

Siktede må få vite om forsømmelsen

Siktede må få beskjed om at støtteskriv ikke er inngitt, mener Brosveet.

«Under enhver omstendighet må siktede personlig gjøres kjent med forsømmelsen, og gis mulighet til å rette opp i sin forsvarers forsømmelse, all den tid forsvarers forsømmelse aldri skal komme siktede til skade», skriver han.

- Forutsetningen for at ankeprøving anses tilstrekkelig til å oppfylle de menneskerettslige prinsippene, er at det skal være en reell prøving av saken. Da har retten ansvar for at saken blir tilstrekkelig belyst. Uten hjelp fra forsvareren som kan saken, er dette vanskelig for retten. Da må retten enten gjøre jobben selv, eller få en annen forsvarer til å gjøre det, sier Brosveet.

Anders Brosveet sitter i en gruppe oppnevnt av Advokatforeningen og Dommerforeningen som utarbeider nye retningslinjer for domstolsbehandling av straffesaker. Retningslinjene vil bli lagt frem i januar.