Illustrasjonsfoto/Wikimedia Commons:
Illustrasjonsfoto/Wikimedia Commons:

Slik blir de nye reglene for ankesiling

Fra 1. januar 2020 endres straffeprosesslovens regler for ankesiling. I et informasjonsskriv fra Borgarting lagmannsrett opplyses det om hvordan dette skal fungere i praksis.

Publisert Sist oppdatert

Fra 1. januar 2020 oppheves straffeprosessloven § 321 tredje ledd. Dermed skal alle anker vurderes på grunnlag av det alminnelige silingskriteriet i andre ledd første punktum - med unntak av saker som faller inn under første ledd. Dette inkluderer også lovbrudd med strafferamme over seks års fengsel.

Samtidig får § 310 om fristen for støtteskriv til anke et nytt fjerde ledd, og fra nyttår skal også støtteskriv til anke fra siktede fremsettes for påtalemyndigheten.

I et ferskt informasjonsskriv opplyser Borgarting lagmannsrett om hvordan endringene skal fungere i praksis.

Støtteskriv til domfeltes anke

Fra nyåret vil § 310 fjerde ledd lyde som følger:

«Fristen for støtteskriv til anke fra siktede er to uker etter at anke er fremsatt. Påtalemyndigheten eller retten kan forlenge fristen.»

Likevel påpeker Borgarting i skrivet at det i større og mer komplekse saker kan være aktuelt å forlenge fristen.

«I saker som hverken er spesielt omfattende eller komplekse, bør lovens fristregel håndheves relativt strengt. Det følger for øvrig av § 312 første ledd nytt tredje punktum at støtteskriv til anke fra siktede skal fremsettes for påtalemyndigheten.»

Dersom støtteskriv ikke inngis innen fristen som er satt av enten påtalemyndigheten eller retten, kan ankedomstolen gå videre i saksbehandlingen «uten at det i seg selv er å anse som en saksbehandlingsfeil».

«Lagmannsretten vil med dette informere om at retten vil praktisere fristregelen i straffeprosessloven § 310 fjerde ledd i samsvar med anvisningen i forarbeidene, slik at det bare rent unntaksvis vil bli gitt fristforlengelse. Ankesiling vil således bli foretatt uten ytterligere varsel etter fristens utløp.»

Tilsvar til påtalemyndighetens anke

Borgarting skriver at fristen for tilsvar til påtalemyndighetens anke ikke er lovregulert, men at Oslo og Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter har bestemt at påtalemyndighetens ankeerklæring rutinemessig skal inneholde en tilsvarsfrist. I skrivet står det:

«Ankeerklæringen sendes alltid til forkynning for siktede med kopi til forsvarer. Statsadvokaten har opplyst at politiet vil bli bedt om å sette tilsvarsfrist i sine ankeerklæringer. Dersom dette er utelatt, vil statsadvokaten sette en tilsvarsfrist i påtegningen til lagmannsretten, med kopi til siktede/forsvarer. »

Lagmannsretten skriver videre at de vil praktisere den fristen påtalemyndigheten setter like strengt som ved støtteskriv til domfeltes anke.

«Dette innebærer at retten bare rent unntaksvis vil gi fristforlengelse eller sette ny frist. Ankesiling vil således ble foretatt uten ytterligere varsel etter fristens utløp.»

Ny ekspedisjonssjef i Lovavdelingen

Apropos lovendringer og lovarbeid - i statsråd før helgen ble advokat Ketil Bøe Moen (44) utnevnt til ekspedisjonssjef i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Moen har arbeidet som advokat ved Regjeringsadvokatembetet siden 2oo2. I 2009 fikk han både fagansvar for EU- og EØS-rett, samt møterett for Høyesterett.

De siste seks årene har 44-åringen hatt leder- og utvidet fagansvar i Regjeringsadvokatens ledergruppe.

Powered by Labrador CMS