Illustrasjonsfoto/iStock:

Opphevet ankerett i seksårssaker gir ny stykkpris

JU§NYTT. Ankesiling gir forsvarere merarbeid, og nå justeres salær- og stykkprisforskriften. Forsvarergruppen mener nyordningen er et forsøk på å spare penger på bekostning av tiltaltes rettigheter.

Publisert Sist oppdatert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Fra nyttår blir det endringer i salærforskriften og stykkprisforskriften. Fra 1. januar 2020 fjernes nemlig den ubetingede ankeretten i seksårssaker da straffeprosessloven § 321 tredje ledd oppheves. Dette innebærer at det blir ankesiling i saker med strafferamme over seks år.

Det vil medføre merarbeid for forsvarere i forbindelse med støtteskriv, og salærforskriften § 10 første ledd har derfor fått et nytt andre punktum:

«Ved anke over dom godtgjøres forsvarers utferdigelse av støtteskriv og tilsvar med et tillegg på inntil fire timer basert på faktisk utført arbeid.»

Godtgjøres med tre ganger salærsats

Stykkprisforskriften er også endret, se § 7 nytt tredje ledd:

«Ved anke over dom godtgjøres forsvarers utferdigelse av støtteskriv og tilsvar med 3 ganger den offentlige salærsats i saker hvor hoved-/ankeforhandling har hatt varighet utover 9 timer.»

I tillegg er § 11 andre ledd endret, se FOR-2019-11-06-1602.

Endringene får ikke anvendelse for saker der anke er fremsatt før 1. januar 2020.

- Et forsøk på å spare penger

Det var i mars i år at det ble kjent at regjeringen ønsket å sløyfe ubetinget ankerett i seksårssaker, slik at alle anker isteden vurderes på grunnlag av det alminnelige silingskriteriet. I juni ble det vedtatt av Stortinget til sterk kritikk fra forsvarerhold.

- At et så viktig spørsmål kan avgjøres av et ønske om å spare penger, er vi overrasket over. Vi kunne skjønt lovendringen om det hadde vært gode prinsipielle grunner som krevde en annen regulering, men det er det altså ikke. Dette er kun et forsøk på å spare penger overfor en underbudsjettert domstol. Det er ikke rett at siktedes rettigheter, eller snarere beskjæring av disse, skal erstatte nødvendige bevillinger til domstolen, sa Forsvarergruppens leder Marius Dietrichson til Advokatbladet.

Man skal ikke miste av synet at saksbehandlingen i ankeutvalget i lagmannsretten kun skjer på bakgrunn av sakens dokumenter, minte han om da forslaget ble kjent.

- En ankenektelse er derfor klart dårligere fundert enn en dom etter full bevisførsel og bevisumiddelbarhet. Vi er imot at alvorlige saker, som for eksempel en drapssak, skal endelig avgjøres slik, sa Dietrichson.

Han mener at dagens silingsordning allerede er for dårlig, og at altfor mange saker blir silt vekk og nektet behandling.

Powered by Labrador CMS