Årets pressefrokost i Høyesterett med fremleggelse av årsmeldingen ble avholdt digitalt.

Over 400 ankenekt-saker til Høyesterett i fjor

- 180 av ankene gjaldt seksårssaker, og innebærer en vesentlig økning i antallet anker til oss, sier justitiarius Toril Marie Øie. I fjor behandlet landets øverste domstol bare tretti straffesaker, det laveste antallet noensinne.

Publisert Sist oppdatert

Dette ble kjent da Høyesterett la frem sin årsmelding for 2021 mandag morgen.

- Høyesterett har tatt en aktiv rolle for å sørge for å stille uttrykkelige krav til lagmannsrettene når ankene nektes fremmet. Hvis det er en svakhet ved rettighetenes behandling, vil dette i mange tilfeller medføre at det ikke er forsvarlig å nekte anken fremmet, forklarte justitiarius Toril Marie Øie under Høyesteretts årlige pressemøte mandag.

Hun understrekte at lagmannsrettene også må foreta en reell overprøving av tingrettens dom også i de mindre alvorlige sakene som har strafferamme under seks år.

- Sakens alvor har betydning ved den viktige vurderingen om det er forsvarlig å avvise saken uten å gjennomføre muntlig ankebehandling, sa Øie.

Begrunnelse sentralt

Hun viste til at Høyesterett allerede i 2008 - lenge før lovendringen som tillater ankenektelser av seksårssaker trådte i kraft - fremhevet at lagmannsrettens avgjørelse i ankenekt-saker må begrunnes.

- Den gangen var det ikke mulig å nekte disse ankene fremmet, men uansett mente Høyesterett at det gjaldt krav til begrunnelsen. Vi ser på kriterier om klarhet og forsvarlighet, og hvis vi mener at noen av kriteriene ikke er oppfylt, har vi mulighet til å oppheve begrunnelsen og sende saken tilbake til lagmannsretten, sa hun.

Høyesteretts ankeutvalg opphevet åtte ankenektelser i 2021, i tillegg ble en sak behandlet muntlig i avdeling.

- At 400 saker som kom inn i fjor gjaldt anker som ble nektet fremmet, viser at dette er et område vi får stadig mer arbeid med. Dette er blitt en stor det av det ankeutvalget arbeider med, sa Øie.

Antall saker behandlet i Høyesterett det siste tiåret

Årstall 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sivile saker82655763647262596261
Straffesaker66704754495043614330
Totalt14813510411711312210512010591

Kilde: Høyesteretts årsmelding 2021

Rekordlavt antall straffesaker i Høyesterett

I 2021 ble kun 30 straffesaker tatt opp til ankebehandling i Høyesterett. Dette er det laveste antallet som hittil er registrert, og nedgangen skyldes flere faktorer, ifølge Øie.

- Vi ser av statistikken at det de senere årene er blitt behandlet færre straffesaker i Høyesterett. Noe av denne nedgangen skyldes at Høyesteretts ankeutvalg har funnet kriteriene for ankebehandling oppfylt i en mindre andel av sakene. Men reduksjonen skyldes nok også at det over tid er blitt reist færre straffesaker for domstolene, at det har vært en nedgang i andelen saker som ankes videre til lagmannsretten, og at det fra 2020 har vært en økning i andelen anker til lagmannsretten som nektes fremmet, forklarte hun.

Samtidig har mye tid gått med til behandling av de ankenektelsene som faktisk er tillatt fremmet, påpeker Øie.

- Vi får dem inn via den andre enden i stedet. Vi bruker mye tid på straffesakene, fordi de med tiden er blitt mer omfattende og kompliserte. Og det skyldes særlig internasjonaliseringen av rettskildebildet.

Powered by Labrador CMS