Jon Wessel-Aas, Frode Sulland, Halvard Helle og Marius Dietrichson i Høyesterett tirsdag 28.september.

Ankesiling behandlet i Høyesterett

De sentrale spørsmålene til behandling er graden av prøvingsintensitet og hvordan lagmannsrettens silingsbeslutning i så fall skal begrunnes, ifølge Advokatforeningen, som har erklært partshjelp.

Publisert Sist oppdatert

Saken (21-096814STR-HRET ) handler om kravene til lagmannsrettens begrunnelse for ankenektelse etter straffeprosessloven § 321.

Over halvparten av seksårsankene siles bort, og ankeretten er i spill, mener Advokatforeningen.

- Vi gjør dette fordi ny, reell overprøving er en fundamental rettssikkerhetsgaranti, som nå er i spill slik de nye ankesilingsreglene praktiseres. I de alminnelige straffesakene er det nesten ingen ting igjen av ankeretten. Der nektes nesten åtti prosent av sakene, uttalte Forsvarergruppens leder, Marius Dietrichson til Advokatbladet tidligere i høst.

Marius Dietrichson fra Forsvarergruppen og Jon Wessel-Aas, leder i Advokatforeningen, følger saken sammen med advokat Mette Yvonne Larsen (helt til høyre i bildet).

Det er advokat Halvard Helle i Schjødt, leder av lovutvalget for strafferett og straffeprosess, som er prosessfullmektig for Advokatforeningen i saken.

Ankesiling i seksårssaker ble innført fra januar 2020. Hensikten var å forhindre åpenbart håpløse anker, å frigjøre tid og ressurser for domstolen og sakens aktører, å bidra til å redusere belastningen for fornærmede.

Men disse hensynene må veies mot den sterke samfunnsinteressen i å sikre reell mulighet for korreksjon av uriktige domfellelser, mener Advokatforeningen.

- Bryter EMKs krav

Ankesilingsinstituttet må praktiseres i tråd med de krav som stilles etter EMK og EMDs praksis. Fravær av muntlig høring krever helt spesielle omstendigheter, mener foreningen.

Ankeutvalget besluttet å behandle saken i avdeling med fem dommere (HR-2021-1648-U). Det er første gang Høyesterett i avdeling skal behandle en ankenekt i en seksårssak.

Advokat Frode Sulland er prosessfullmektig i saken, som gjelder en voldtektsdom fra Asker og Bærum. I de lavere instansene har advokat Simen Perminow Skjønsberg i Sulland ført saken.

«Det var en grunnleggende forutsetning bak innføringen av ankesiling i de såkalte seksårssakene at kravene til dette skulle være meget strenge», påpeker Advokatforeningen i erklæringen om partshjelp.

Advokatforeningen protesterte mot ankesilingsreglene i forbindelse med lovarbeidet.

Frode Sulland mener det er uforsvarlig at hans klients anke ble nektet fremmet i lagmannsretten.

Aktor vil be om opphevelse av dommen

Advokatbladet er kjent med at påtalemyndigheten ved riksadvokatfullmektig Mads Fredrik Baardseth kommer til å legge ned påstand om at Borgarting lagmannsretts beslutning om ankenektelse, oppheves.

Riksadvokaten har støttet erklæringen om partshjelp, og har påpekt at Høyesteretts avgjørelse vil kunne ha betydning for fremtidig praksis i et stort antall saker.

Dommere i saken er Jens Edvin Skoghøy, Kristin Normann, Ragnhild Noer, Espen Bergh og Erik Thyness.

Powered by Labrador CMS