Schjødt-advokat Halvard Helle. Foto: Robert Eik

- Nesten ingen ting igjen av ankeretten

Ferske tall viser at over halvparten av seksårsankene siles bort. Ankeretten er i spill, mener Forsvarergruppen, som har erklært partshjelp i en sak om ankenekt som skal opp i Høyesterett.

Publisert Sist oppdatert

Det er Schjødt-advokat Halvard Helle som skal bistå i høyesterettssaken på vegne av Advokatforeningen. Saken gjelder en voldtektsdom fra Asker og Bærum tingrett.

- Vi gjør dette fordi ny, reell overprøving er en fundamental rettssikkerhetsgaranti, som nå er i spill slik de nye ankesilingsreglene praktiseres. I de alminnelige straffesakene er det nesten ingen ting igjen av ankeretten. Der nektes nesten åtti prosent av sakene.

- I de mest alvorlige sakene er det et betydelig flertall som nektes ført, sier Marius Dietrichson, Forsvarergruppens leder.

Her er ankenekt-tallene

Andel seksårssaker som ble nektet fremmet i første halvår 2021:

Borgarting: 55,4 prosent

Hålogaland: 50 prosent nektet

Gulating: 44 prosent

Eidsivating: 52,4

Tall fra de øvrige lagmannsrettene er ikke klare.

Kilde: Rett24

Det er sjelden at det erklæres partshjelp i straffesaker, sier han.

- Vi har valgt Halvard Helle til å representere Advokatforeningen fordi han er leder av lovutvalget for strafferett og straffeprosess, og fordi han er en eminent prosedyreadvokat, sier Dietrichson.

Bærebjelken forvitrer

Retten til en reell overprøving av skyldspørsmålet i de alvorligste straffesakene er en bærebjelke i norsk straffeprosess, påpeker foreningen i prosesskrivet til Høyesterett, der foreningen erklærer partshjelp.

Ankeutvalget besluttet å behandle saken i avdeling med fem dommere (HR-2021-1648-U). Det er første gang Høyesterett i avdeling skal behandle en ankenekt i en seksårssak.

Advokat Frode Sulland er prosessfullmektig i saken. I de lavere instansene har advokat Simen Perminow Skjønsberg i Sulland ført saken.

- Forutsatte strenge krav til å nekte anke

«Det var en grunnleggende forutsetning bak innføringen av ankesiling i de såkalte seksårssakene at kravene til dette skulle være meget strenge», påpeker Advokatforeningen i erklæringen om partshjelp.

Advokatforeningen protesterte mot ankesilingsreglene i forbindelse med lovarbeidet.

Frode Sulland mener det er uforsvarlig at hans klients anke ble nektet fremmet i lagmannsretten.

«Noen reell overprøving av denne straffesaken kan vanskelig foretas uten å gjennomføre en ordinær ankebehandling med muntlige forklaringer, slik at lagmannsretten kan foreta en selvstendig vurdering av tiltalte og fornærmedes forklaringers bevisverdi», anførte han i anken til Høyesterett.

Og videre:

«I saker som langt på vei bygger på troverdighetsvurderinger vil muntlig og umiddelbar bevisførsel være nødvendig for å kunne foreta en reell overprøving av tingrettens dom, jf. HR-2020-2287-U.»

Bekymret over domstolspraksisen

Sullands anførsler går til kjernen av Advokatforeningens bekymring over om ankesilingsinstituttet fungerer slik det er forutsatt, skriver foreningen i erklæringen om partshjelp.

«Ved lovrevisjonen ble det i betydelig grad overlatt til domstolene å trekke grenser for hvilke krav som skal stilles til lagmannsrettenes beslutninger om ankenektelse i seksårssaker. Advokatforeningen ser klare tegn til at landets lagmannsretter praktiserer adgangen til å nekte anker fremmet til behandling på en måte som utfordrer sentrale rettssikkerhetsprinsipper og setter dem i spill.»

Powered by Labrador CMS