Straffesakene fortsetter å strømme inn i Høyesterett. Her en detalj fra kongestolen på justitiarius' kontor.

To nye straffesaker sluppet inn i Høyesterett - i begge var saksbehandlingstiden brudd på EMK

Nå er elleve straffesaker rammet av Advokatforeningens aksjon.

Publisert

I forrige uke besluttet Advokatforeningens hovedstyre å trekke tretten straffesaker ut av aksjonen i Høyesterett. Videre ble tre saker innvilget dispensasjon. Etter dette stod det da ni saker på vent som følge av Advokatforeningens aksjon.

1. mars slapp Høyesteretts ankeutvalg inn to nye straffesaker til behandling, slik at det nå er elleve straffesaker som er rammet av Advokatforeningens aksjon.

I begge sakene har lagmannsretten satt ned straffene på grunn av lang saksbehandlingstid.

To års forsinkelse

I den ene saken (HR-2022-485-U) har både den tiltalte og påtalemyndigheten anket over straffeutmålingen. Saken gjelder grov hvitvasking og medvirkning til grovt skattesvik, samt rettighetstap etter straffeloven § 56.

I saken ble en rumensk borger dømt til fengsel i nitti dager, hvorav tretti dager betinget, for å ha hvitvasket 318.000 kroner og unndratt merverdiavgift for 127.257 kroner.

Straffen ble satt såpass lav fordi det etter lagmannsrettens syn var et brudd på EMK artikkel 6 nr. 1 at det var fullstendig inaktivitet i saken fra påtalemyndighetens side i ett år og ti måneder. I tillegg var saksbehandlingstiden i lagmannsretten lang, slik at saksbehandlingstiden totalt ble om lag to år lenger enn akseptabelt.

«Dette må medføre en betydelig reduksjon i straffen. Utgangspunktet er at fradraget gjøres i totalstraffen», heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.

Mannens forsvarer er advokat René Ibsen i Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma.

Forsinket i ett år og to måneder

Den andre saken som nå er henvist til behandling i Høyesterett (HR-2022-484-U), gjelder hvilket beløp som skal legges til grunn som utbytte av en straffbar handling. I saken er to personer dømt for grovt heleri på henholdsvis 3,1 og 1,2 millioner kroner knyttet til bruken av svart arbeid.

I lagmannsretten anførte forsvarerne at de mener «det er feil når tingretten legger det samlede beløpet B og A har hatt befatning med til grunn for straffutmålingen. Forsvarerne mener at tingretten har identifisert primærlovbruddet til å være skatt- og avgiftsunndragelse, og at de tiltalte, som ledd i heleriet, er domfelt for medvirkning til skatt- og avgiftsunndragelse. Som en konsekvens av dette kan ikke det straffbare utbyttet under heleribestemmelsen settes høyere enn summen av unndratt skatt og avgift.»

I dommen fra Oslo tingrett ble det tatt hensyn til at den ene domfelte hadde aleneansvar for et barn på tre år, og i begges tilfelle at det også her forelå brudd på EMK art. 6 nr. 1 på grunn av 14 måneders liggetid hos politiet.

Den ene personen ble dømt til fengsel i ett år, der tre måneder ble gjort betinget, mens den andre ble dømt til fengsel i åtte måneder.

De to tiltaltes prosessfullmektiger er advokat Karl Nicolai Vogt Skjerdal i Fend advokatfirma og advokat Patrick Lundevall-Unger i Avocado Advokater.

Powered by Labrador CMS