I 2018 ble veilederen lagt ut på Høyesteretts hjemmeside, med informasjon om krav og forventninger som stilles til advokatenes muntlige innlegg.

Oppdatert Advokatveiledning fra Høyesterett

Høyesteretts Advokatveiledning er i dag blitt gjenstand for visse tilpasninger. Endringene gjelder fortrinnsvis sakskostnader og salær. 

Publisert Sist oppdatert

For advokatene som prosederer i Høyesterett, forventes det god kjennskap til saken, gode juridiske kunnskaper, erfaring i prosedyre og kunnskap om prosedyreteknikk. Formålet med Advokatveiledningen er derfor å gi advokatene et best mulig grunnlag for å kunne oppfylle disse kravene, og bidra til et godt samspill mellom domstolen og advokatene.

På de årene veiledningen har eksistert, har over 12.000 slått opp i den - til sammen mer enn 26.000 ganger. Da veiledningen ble lansert i 2018, ble den omtalt som «et fellesgods mellom to permer for alle som går i retten.». 

Veiledningen gir i dag svar på mange praktiske spørsmål om saksforberedelse og prosedyre for Høyesterett. Den inneholder grundig informasjon om kravene og forventningene til skriftlige og muntlige innlegg, og gir også mange konkrete råd om hvordan oppdraget i skranken kan løses på en hensiktsmessig måte. 

Veilederen retter seg mot alle som fører saker i Høyesterett.

Veiledningen er nå publisert med visse endringer. Endringene gjelder punkt 13 i veiledningen, omhandlende sakskostnader og salær. 

Endringene reflekterer i utgangspunktet det nye begrunnelseskravet for sakskostnadskrav, innført i tvisteloven § 20-5 tredje ledd, samt nye regler for honorering av bistandsadvokater. Flere av formuleringene i veiledningen har med andre ord eksistert også tidligere.

Høyesterett ønsker at advokatene uttaler seg

Lovgiver har gitt domstolene et uttrykkelig ansvar for å påse at erstatning for sakskostnader bare tilkjennes for nødvendige kostnader. Derfor ønsker Høyesterett, ifølge veiledningen, at advokatene uttaler seg uttrykkelig om både egen og motpartens sakskostnadsoppgave, samt at aktuelle sakskostnadsspørsmål blir prosedert. 

Det må reserveres tid for dette i tidsplanen etter replikk og duplikk, fremgår det nå eksplisitt. 

Frist for innsendelse

Tvisteloven § 20-5 (3)

I saker som avgjøres etter muntlig forhandling, skal en part inngi oppgave over sakskostnader når de kreves erstattet. Oppgaven skal inngis ved rettsmøtets avslutning. Dersom størrelsen på noen av postene ikke er kjent, skal oppgaven suppleres innen den frist retten fastsetter. 

Utgiftspostene skal spesifiseres og begrunnes slik at retten har tilstrekkelig grunnlag for å foreta utmålingen. 

For salærutgifter skal det alltid angis hvor store beløp og hvor mange timers arbeid som knytter seg til disse stadier av saken:

a.fram til det blir inngitt stevning eller tilsvar, eventuelt anke eller anketilsvar,

b.fram til hovedforhandling eller muntlig sluttbehandling, eventuelt ankeforhandling, tar til, og

c.fram til sakens avslutning for instansen

Når sakskostnader kreves i sivil sak som ikke varer mer enn én dag, er det ønskelig at sakskostnadsoppgaven lastes opp i Aktørportalen senest klokken 12 dagen før ankeforhandlingen, heter det nå av veiledningen.

I øvrige saker er det ønskelig at sakskostnadsoppgaven lastes opp i Aktørportalen dagen før siste rettsdag. Protokollsekretæren sørger for øvrig for at dokumentene blir delt ut til dommerne og eventuelle sakkyndige og tolker.

I øvrige saker er det ønskelig at sakskostnadsoppgaven lastes opp i Aktørportalen dagen før siste rettsdag.

Innhold

De grunnleggende kravene til innholdet i sakskostnadsoppgaven fremgår av tvisteloven § 20-5 tredje ledd. Utgiftspostene skal spesifiseres og begrunnes slik at retten har tilstrekkelig grunnlag for å foreta utmålingen.

For salærutgifter skal det alltid angis hvor store beløp og hvor mange timers arbeid som knytter seg til disse stadier av saken, jf.  § 20-5 tredje ledd fjerde og femte punktum. 

Arbeid utført av flere

Dersom det kreves sakskostnader for arbeid utført av andre enn prosessfullmektigen og eventuell rettslig medhjelper, må det fremgå uttrykkelig av oppgaven hvem som har utført arbeidet det eventuelt kreves dekning for. Det må oppgis timeantall og timesatser for hver av de advokater som har utført arbeid som omfattes av oppgaven, ifølge veiledningen. 

Begrunnelse

Etter tvisteloven § 20-5 tredje ledd skal sakskostnadskrav begrunnes. Prosessfullmektigene må selv vurdere hvor omfattende begrunnelse det er behov for i den enkelte sak.  Begrunnelsen skal fremgå av selve sakskostnadsoppgaven, og må gi Høyesterett et tilstrekkelig grunnlag for å kunne  foreta utmålingen. 

Eksempler på forhold som det kan være relevante å oppgi i en begrunnelse:

- Om saken er lagt bredere opp fordi den har en særlig betydning for parten utover å få avgjort den aktuelle tvisten – enten det skyldes at parten er involvert i flere parallelle saker eller saken av andre grunner har mer vidtrekkende konsekvenser for parten,

- Om saken anses unødvendig vidløftiggjort av motparten,

- Om det er utført arbeid vedrørende tvisten forut for saksanlegget som er medtatt i sakskostnadsoppgaven fordi dette arbeidet alternativt ville ha måttet bli utført i direkte tilknytning til saksanlegget, og

- Om et skifte av prosessfullmektig har medført et merarbeid som det kreves erstatning for, og eventuelt de omstendigheter som tilsier at dette merarbeidet kan kreves erstattet.

Kilde: Advokatveiledningen

Begrunnelsen bør opplyse om forhold av betydning, også forhold som i alminnelighet vil påvirke et sakskostnadskrav. Eksempler på dette kan være gjennomgåelse av særlig omfattende internasjonale rettskilder. Kan kravet fremstå som høyt eller enkeltposter i oppgaven isolert sett fremstå som høye, bør dette særlig omtales, fremgår det videre av den oppdaterte veiledningen. 

Videre fremgår det av den oppdaterte veiledningen:

«Høyesterett vil kunne be om ytterligere begrunnelse for kravet – faktisk eller rettslig – hvis dommerne ser behov for det. Prosessfullmektigene må være forberedt på at det kan komme spørsmål om dette under ankeforhandlingen.».

Hva angår salærfastsettelsen, bør denne inngis i Aktørportalen så snart som mulig etter ankeforhandlingens avslutning, ifølge veiledningen. 

Bistandsadvokaten

Bistandsadvokatens innlegg er normalt av begrenset omfang. Advokatens  arbeid honoreres som hovedregel etter medgått tid. Dersom bistandsadvokaten har et prosedyreinnlegg som minst tilsvarer innanket part i straffesak, kan oppdraget etter en konkret vurdering honoreres med salærsatsen for innanket part i straffesaker i Høyesterett, ifølge oppdatert veiledning. 

Ved særskilt anke over det sivile kravet honoreres oppdraget etter salærsatsen for straffesaker i Høyesterett. Salærkravet bør inngis i Aktørportalen så snart som mulig etter ankeforhandlingens avslutning, heter det videre.

Høsten 2023 igangsatte Høyesterett et større arbeid for å se på behovet for endringer i advokatveiledningen. Dette arbeidet pågår fortsatt, får Advokatbladet opplyst.

Les Advokatveiledningen her. 

Powered by Labrador CMS