- Dagens ordning fremtvinger prosess for domstol fordi disiplinærmyndigheten villeder klagerne, mener Per Danielsen. Foto: Aina J. Rønning

Per Danielsen vant frem i Høyesterett: - Det er veldig positivt at Høyesteretts uttalelse «pusher» på for lovendring

JU§NYTT. Landets øverste domstol slår fast at en disiplinærklage ikke kan behandles av Disiplinærnemnden når den er bragt inn for domstolene.

Publisert Sist oppdatert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Høyesteretts ankeutvalg tok i kjennelse 22. oktober 2019 – HR-2019-1948-U – stilling til om et søksmål fra en advokat med krav om fastsettelsesdom for advokatsalær skulle avvises etter tvisteloven § 1-3 fordi fastsettelsen av salæret var til behandling i Disiplinærnemnden.

Anken ble forkastet til stor tilfredsstillelse for advokat Per Danielsen, som mener kjennelsen fra Høyesterett understreker at en lovendring er nødvendig.

- Det er veldig positivt at Høyesteretts uttalelse «pusher» på for lovendring. Dagens ordning skader jo det rettssøkende publikum, sier han til Advokatbladet.

Forkastet av tingretten, seier i lagmannsretten

Bakgrunnen for saken var at Disiplinærutvalget kom til at salæret var for høyt, men advokatfirmaet Danielsen & Co påklaget beslutningen til Disiplinærnemnden. Firmaet tok deretter ut forliksklage med krav om fastsettelsesdom for at det innbetalte salæret var rettmessig. Forliksrådet innstilte behandlingen under henvisning til at saken var til behandling i Disiplinærnemnden. Danielsen & Co tok deretter ut stevning for tingretten. Tingretten avviste saken, men lagmannsretten kom til motsatt resultat.

I kjennelsen står det at Danielsen ikke er nødt til å vente på en avklaring fra disiplinærmyndighetene før salærspørsmålet kan bringes inn for domstolene.

«Advokatforskriften § 5-3 må etter lagmannsrettens syn forstås slik at den gir partene rett til å reise sak for domstolen fremfor å inngi klage for Disiplinærnemnda. Det foreligger med andre ord en valgrett for partene, som gir den ene parten rett til å påtvinge en rettslig behandling av salærkravet istedenfor å avvente en behandling i disiplinærsystemet. Er det tatt ut søksmål, må klagen avvises.»

Lovgiver må regulere klageadgangen til domstolene

Nå er altså høyesterettsanken fra Per Danielsens tidligere klient forkastet.

Ankeutvalget kom til at når en salærsak er bragt inn for domstolene, kan den ikke behandles av Disiplinærnemnden da saken er litispendent jf. advokatforskriften § 5-3 siste ledd (avsnitt 22). Disiplinærnemnden må da avvise saken. Dette gjelder også hvor klagen er sendt før det reises sak for domstolene.

Konsekvensene av dette er at en advokat som er klaget inn for Disiplinærnemnden, vil kunne forhindre videre behandling av disiplinærsaken ved å fremme en forliksklage eller ta ut stevning, jf. NOU 2015: 3 med forslag til ny advokatlov side 315 venstre spalte, hvor dette er behandlet og Geir Woxholth, God advokatskikk (2018) side 96.

Det må være en lovgiveroppgave å regulere om klagemuligheten i disiplinærsystemet skal være uttømt eller ferdig behandlet før klienten eller advokaten kan ta ut søksmål for domstolene (avsnitt 22). I forslaget til ny advokatlov, NOU 2015: 3 side 479 og 505 er det foreslått at klageadgangen må være uttømt før saken bringes inn for retten.

- Dagens ordning skader jo det rettssøkende publikum

Advokatens valgrett har ført til at disiplinærmyndigheten lurer klienter som klager opp i stry, mener Danielsen.

- De som klager er blitt rådet og lurt til å tro at de ved å betale alt skyldig får rett til klagebehandling. Det er jo bare tøv og tvinger begge parter inn i rettsapparatet. I våre få salærtvistesaker for domstolene har vi vunnet så å si alt, hvilket påfører de tidligere klientene som uberettiget har klaget, idømmelse av sakskostnader. Det kunne vært unngått hvis ikke disiplinærmyndigheten hadde blandet seg inn og forhindret forlik.

- I ny advokatlov foreslås istedet megling og tillater bare domstolsbehandling hvis meglingen mislykkes, hvilket er mye bedre. Det støtter jeg. Ny lov fører til smidighet og en bedre ordning for det rettssøkende publikum. Det er derfor bra at nåværende system foreslås skrotet.

- Bra med en avklaring

Det er bra at det omtvistede spørsmålet ved denne avgjørelsen fått sin endelige avklaring, mener Kåre I. Moljord, talsperson for alle landets disiplinærutvalg.

- Jeg noterer også med interesse at Høyesterett mener det er en lovgiveroppgave å bestemme noe annet. Det er å håpe at departementet vurderer dette spørsmålet i den videre behandlingen av advokatlovutvalgets utredning.

Powered by Labrador CMS