LO og Tax Justice Network Norge er blant organisasjonene som ønsker å fjerne skatteadvokaters taushetsplikt.

Vil ikke endre rekkevidden av advokaters taushetsplikt i advokatloven

Om det skal fastsettes unntak fra advokaters taushetsplikt på skatteområdet, må dette eventuelt gjøres i skattelovgivningen, og ikke i advokatloven, mener flertallet i Stortingets justiskomité.

Publisert

Da Stortingets justiskomité i januar arrangerte åpen høring om advokatloven, haglet det med angrep på skatteadvokaters taushetsplikt, blant annet fra LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– FN og OECD har bekreftet at advokaters hemmelighold bidrar til aggressiv skatteplanlegging og skatteunndragelser, og Skattedirektoratet og Økokrim har også være tydelige i sin tale, og innspill. Skattefundamentet vårt kan forvitre bak et regelverk som er ment å beskytte alle og enhver, men som i dag blir misbrukt av sterke og innflytelsesrike krefter, sa Følsvik.

Hun ba politikerne om å kreve et tydeligere skille mellom egentlig og uegentlig advokatvirksomhet.

Utfordringer med skatteflukt

Men i innstillingen fra justiskomiteen, som ble oversendt Stortinget 5. april, går flertallet inn for å lovfeste advokaters taushetsplikt, slik Advokatlovutvalget og Justisdepartementets har foreslått.

Advokaters taushetsplikt er beskyttet av Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8, påpeker flertallet i komiteen, som består av Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet.

Men flertallet har merket seg innspillene som kom i Stortingets åpne høring om advokaters taushetsplikt og utfordringene med internasjonal skatteflukt og ulovlig skatteplanlegging, heter det i komiteens innstilling.

«Flertallet vil understreke at advokaters medvirkning til skatteunndragelser ikke er underlagt taushetsplikt og er straffbart. Disse medlemmer deler synet på at ulovlig skatteplanlegging er et alvorlig samfunnsproblem som krever stor oppmerksomhet, og mener at kampen mot skatteunndragelser må skjerpes. I dette arbeidet vil en vurdering av rekkevidden av advokatenes taushetsplikt inngå».

- Ble ikke utredet i arbeidet med advokatloven

Men en eventuell endring av rekkevidden av advokaters taushetsplikt er ikke utredet i forbindelse med advokatloven, og må gjøres grundig, påpeker flertallet i komiteen.

«Videre vil flertallet vise til at lovforslaget i proposisjonen er lagt opp slik at unntak fra advokaters taushetsplikt skal fremgå av særlovgivningen, slik som etter gjeldende rett. Dette innebærer at et unntak på skatteområdet må fastsettes i skattelovgivningen, og at advokatloven ikke må endres. Flertallet mener at dette er en fornuftig tilnærming», skriver komiteen.

Den mener at regjeringen må vurdere problemstillingene knyttet til mulige unntak fra advokatenes taushetsplikt på skatteområdet i oppfølgingen av NOU 2019:15 om skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt.

LES OGSÅ: - Taushetsplikt er et misvisende begrep, den handler ikke om taushet, men om åpenhet, mener Advokatforeningen

SV: - Det norske skattegrunnlaget forvitrer

SVs medlem i justiskomiteen, Andreas Sjalg Unneland, mener at advokaters taushetsplikt i skatterådgivning «er til hinder for informasjonstilgang og kontroll i saker der myndighetens informasjonsbehov er stort».

De siste tiårene har antall advokater i Norge doblet seg, og advokatvirksomhet er stadig mer preget av økonomisk og finansiell skatterådgivning, poengterer han.

«Med denne dreiningen har taushetsplikten også kommet til å omfatte skatterådgivning, som ressurssterke aktører benytter seg av. (...) Det legger til rette for skatteflukt og bidrar både til at det norske skattegrunnlaget forvitrer og at skattesystemet blir mindre rettferdig.»

Unneland mener at det er beklagelig at temaet ikke ble utredet i forbindelse med advokatlovsaken.

Les hele innstillingen fra justikomiteen her.

Advokatloven § 32 Taushetsplikt for advokater

(1) Advokater har taushetsplikt om alle opplysninger som de får tilgang til, utarbeider eller på vegne av klienter formidler i forbindelse med oppdrag eller mulige oppdrag i advokatvirksomheten, og som ikke er alminnelig kjente eller alminnelig tilgjengelige.

(2) Taushetsplikten gjelder ikke i den utstrekning den som har krav på taushet, samtykker.

(3) Taushetsplikten er ikke til hinder for at advokaten bruker opplysningene i den grad det er nødvendig for oppfyllelse av lovbestemte krav til advokatvirksomheten, driften av advokatvirksomheten og alminnelig kontorhold.

(4) Taushetsplikten er ikke til hinder for at advokaten i nødvendig utstrekning bruker opplysningene til å inndrive utestående krav mot klienter eller betalere, eller til å ivareta sine interesser dersom klienter fremmer innsigelser eller retter krav mot advokaten.

(5) Taushetsplikten gjelder tilsvarende for advokaters medarbeidere og andre hjelpere. Advokaten skal informere hjelperne om taushetsplikten.

Fra Prop. 214 L (2020-2021)

Powered by Labrador CMS