Brudd på regler om organisering av advokatforetak, eierskapsregler og om internadvokater skal kunne bøtelegges, foreslås det i den nye advokatloven.

Vil gi saftige bøter for brudd på advokatlov-regler

Justis- og beredskapsdepartementet ønsker å innføre bøter på inntil 1,1 millioner kroner i tilsynssystemet.

Publisert

Advokatlovutvalget foreslo å innføre bøter på inntil 1,1 millioner kroner i disiplinærsystemet for advokater. Systemet gir disiplinærreaksjoner til advokater som har forbrutt seg mot de etiske reglene i Regler for god advokatskikk.

Men i forslaget til den nye advokatloven, kommer det frem at Justis- og beredskapsdepartementet heller vil bruke bøter i tilsynssystemet.

Bøtene foreslås gitt blant annet for brudd på reglene om internadvokater og organisasjonsadvokater og reglene om arkivhold.

«Departementet foreslår at adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr legges til Advokattilsynet, i stedet for Advokatnemnda slik utvalget har foreslått. Med dette vil overtredelsesgebyr ilegges i forbindelse med tilsyn og ikke som en disiplinærreaksjon», heter det i proposisjonen.

Maksbot: 10 G

Den øvre grensen for gebyret settes på inntil 10 G (1 G = 101.351 kr pr. april 21).

Gebyret må være følbart, slik at det har preventiv effekt i alle deler av bransjen, skriver departementet.

«Selv om departementet antar at den øvre grensen sjelden vil benyttes, er det etter departementets vurdering behov for å gi Advokattilsynet et vidt handlingsrom.»

Departementet foreslår å innføre overtredelsesgebyr for brudd på §§ 20, 21, 22, 24, 25 og 36, som alle inneholder plikter knyttet til organisering av advokatvirksomhet.

«Departementet foreslår at overtredelsesgebyr begrenses til tilfeller der det foreligger vesentlige eller gjentatte brudd på advokatregelverket. Ved at også gjentatte brudd, omfattes, vil flere mindre alvorlige forhold kunne medføre ileggelse av gebyr.»

Advokattilsynet skal ikke ha noen plikt til å ilegge overtredelsesgebyr.

Her kommer gebyrene

Kort om paragrafene som departementet ønsker å knytte gebyrer til:

§ 20 om advokatforetak:

«Advokatforetak som driver advokatvirksomhet, kan i tillegg til advokatvirksomhet bare drive virksomhet som har en naturlig tilknytning til advokatvirksomheten, og som ikke er egnet til å svekke tilliten til foretakets uavhengighet.»

§ 21 om organisering av advokatforetak:

«Bare personer som utøver en vesentlig del av sin yrkesaktivitet i et advokatforetak, kan være eiere i foretaket.»

§ 22 om krav til eiere og ledelsen i advokatforetaket:

«Eiere, styremedlemmer, daglig leder og andre som deltar i ledelsen i et advokatforetak, skal ha hederlig vandel og ikke anses uskikket som følge av straffbare forhold, manglende økonomisk kontroll, grove eller gjentatte overtredelser av plikter gitt i eller i medhold av lov eller andre tilsvarende alvorlige forhold. Det skal legges frem utvidet ordinær politiattest.»

§ 24 om internadvokater:

«Internadvokater kan ikke yte advokatbistand til andre som del av arbeidsgiverens forretningskonsept.»

§ 25 om organisasjonsadvokater:

«En organisasjonsadvokat er en advokat som er ansatt i en organisasjon eller annen enhet, og som yter advokatbistand til medlemmene eller andre. Organisasjonen eller enheten skal ikke ha noe økonomisk formål med advokatvirksomheten.»

§ 36 om arkivhold:

«Advokater skal holde forsvarlig arkiv over fysiske og elektroniske dokumenter som de har mottatt eller produsert i anledning advokatoppdrag. Dokumentene skal oppbevares i ti år eller lenger dersom oppdragets karakter eller dokumentenes innhold tilsier det.»

Powered by Labrador CMS