Stortingets justiskomite har avgitt sin innstilling til forskriftene i advokatloven.

Stortinget mener krav om separate klientkontoer for hver eneste klient gir byrder som ikke står i forhold til pliktens formål

Og ordningen som gir forsikringsadvokater mulighet til å yte advokattjenester, må ikke samtidig oppheve eierskapskravet, mener et flertall i Stortingets justiskomité.

Publisert Sist oppdatert

Stortingets justiskomité har nå avgitt sin innstilling til endringene i advokatloven. Advokatforeningen får gjennomslag for sine innvendinger på flere punkter.

Justis- og beredskapsdepartementets forslag om separate klientkonto til hver eneste klient, uten unntak og uten en nedre beløpsgrense, møtte kraftig motbør fra Advokatforeningen da forskriftene til advokatloven i fjor høst var ute på høring.

Stortinget har lyttet til innvendingene, og skriver i proposisjonen:

«Den foreslåtte plikten har ikke noe unntak. Forskudd på utlegg til rettsgebyr og salær skal eksempelvis inn på egne bankkontoer for hver klient. Dersom advokaten representerer flere klienter i samme sak, må det opprettes en konto for samtlige klienter i saken. Komiteen ønsker å påpeke at dersom plikten innføres uten unntak, vil det kunne medføre administrative byrder og kostnader som ikke står i forhold til formålene med plikten.»

Eierskapsdebatten

Stortinget vedtok som kjent å gi et unntak i eierskapsbegrensningene for forsikringsadvokater, slik at selskap som HELP kan fortsette å tilby advokattjenester.

Advokatforeningen og LO innvendte i sine høringssvar at å tillate unntak for forsikringsselskaper, vil kunne være EØS-stridig.

For eksempel innvendte Nordea i sitt høringssvar at det vil være forskjellsbehandling dersom bankens advokater ikke fikk lov til å yte kunder rettslig bistand, mens dette blir tillatt for forsikringsselskaper.

I innstillingen fra justiskomiteen ber mindretallet at det skal spesifiseres i loven at ordningen er ment for forbrukere og privatpersoner. 

Flertallet legger vekt på at ordningen må ivareta forbrukerhensyn på en god måte.

- Vil sikre privatpersoner

«Dette flertallet vil fremheve at det sentrale ved ordningen er å sikre privatpersoner tilgang til rimelig juridisk bistand. Dette ivaretar forbrukerhensyn på en god måte, og dette flertallet anmoder derfor regjeringen om at arbeidet med ordningen gis prioritet, slik at den tar til å gjelde så fort som mulig», heter det i innstillingen.

Men departementet må gis tid til å vurdere spørsmålet, mener Stortinget:

«Dette flertallet legger til grunn at departementet behøver noe tid til å vurdere spørsmålet om hvordan en ordning med forsikringsadvokater, kan gjennomføres. Med henvisning til Nasjonal Risikovurdering 2022, hvor Økokrim uttrykker bekymring for at useriøse aktører kan ta kontroll over advokatvirksomheter, og til at advokatloven har som formål å sikre advokaters uavhengighet, anmoder dette flertallet regjeringen om å opprette en ordning med forsikringsadvokater som ikke samtidig opphever advokatlovens eierskapskrav til øvrige advokatvirksomheter.»

Uenigheten om MR-regelen i RGA

For seks år siden i dag vedtok Advokatforeningens representantskap et nytt punkt 1.4 i Regler for god advokatskikk der det heter at advokater ikke skal gi råd som advokaten forstår bryter med menneskerettighetene, eller har risiko for dette.

Departementet har ikke ønsket å innta denne paragrafen i forskriften.

Flertallet viser til justiskomiteens merknad i Innst. 234 L (2021–2022) punkt 2.5 om at det av hensyn til advokatenes uavhengighet må være en «svært høy» terskel for å forkaste endringer i Regler for god advokatskikk. Justiskomiteen skriver videre:

«Dette innebærer at departementet ikke bør forkaste regler vedtatt av Advokatforeningen med henvisning til at ordlyden ikke egner seg til fastsettelse i forskrift.»

Komiteens flertall skriver i innstillingen at «regjeringen bør være særdeles forsiktig med å avvise endringer i regler for god advokatskikk som allerede er vedtatt av bransjen, og spesielt med den begrunnelse at ordlyden ikke egner seg til fastsettelse i forskrift».

Foreløpig dato for behandling av innstillingen i Stortinget er 6. juni.

Powered by Labrador CMS