Merete Smith og Jon Wessel-Aas.

ADVOKATLOV: 

Kritisk til forslag om at alle klienter skal ha egen klient-konto

- Justisdepartementet undervurderer administrasjonsarbeidet dette vil innebære, og overvurderer fordelene, mener Advokatforeningens generalsekretær, Merete Smith.

Publisert Sist oppdatert

For første gang skal advokatene få sin helt egen lov. 

Halvannet år etter at den ble vedtatt på Stortinget, har Justis- og beredskapsdepartementet nylig sendt lovens tilhørende forskrifter på høring

Gjennom hele forskriftsprosessen har departementet hatt tett dialog med Advokatforeningen.

- I sum, når man ser på loven og forslaget til forskrifter under ett, er vi ganske fornøyde med det som har kommet, og vi er glade for at vi får et helhetlig regelverk for advokater, sier foreningens leder, Jon Wessel-Aas, i podkasten «Rett i sofaen»

Samtidig er det særlig ett av departementets forslag Advokatforeningen foreløpig reagerer på. 

Viderefører gjeldende rett, men med enkelte endringer

«Forslaget til endringer i advokatloven og andre lover er i hovedsak rettelser og videreføring av gjeldende rett», het det i pressemeldingen fra Justis- og beredskapsdepartmentet da forskriftsforslaget kom. 

Dette innebærer blant annet endringer i advokatkurset og prosedyrekravet, obligatorisk etterutdanning for alle advokater, egne regler for forsikringsadvokater, opphør av rettsrådsmonopolet og etablering av et eget Advokattilsyn. 

Departementet vil også stramme inn reglene for klientkonto, og foreslår at det skal opprettes en egen klientbankkonto for hver klient som skal stå i både advokatens og klientens navn.

På den måten vil klienten få fullt innsyn i konto med egne midler, det vil kunne motvirke underslag og misbruk av klientmidler, og det vil kunne beskytte advokatene mot press eller annen manipulering fra klientene, mener departementet. 

At departementet ikke har foreslått en minstegrense for hvor stort beløp som skal til for at behovet for egen klientbankkonto melder seg, mener Advokatforeningen at er det «største problemet» med forskriftsforslaget. 

Kritisk til klientmiddel-forslag

- I dag er det slik at hvis man har klienter etter regler om fritt rettsråd, er det likevel én time klienten må betale i egenandel. Det vil si 1180 kroner. Det vanlige her er at advokaten ber om egenandelen på forskudd, eksemplifiserer foreningens generalsekretær Merete Smith i podkast-episoden. 

- Hvis dette forslaget går gjennom, må advokater altså opprette en egen konto for hvert eneste forskudd på drøye tusen kroner. Selv om intensjonen er god, tenker vi så langt at det innebærer mye tidkrevende administrasjon som til slutt innebærer flere kostnader som blir veltet over på klientene. 

- Jeg mener departementet undervurderer administrasjonsarbeidet dette vil innebære, og overvurderer fordelene. Vi kunne tenke oss at det ble litt mer nyansert.

Ber om innspill

Smith presiserer at forslaget fremdeles er ferskt, og at arbeidet med Advokatforeningens høringsuttalelse bare så vidt er i gang. 

Høringsfristen er satt til 2. januar 2024. 

I podkast-episoden har både Smith og Wessel-Aas en klar oppfordring til foreningens medlemmer.

- Har du synspunkter eller innspill, del dem med oss.  

Powered by Labrador CMS