Sveinung Stensland (H) var saksordfører da advokatloven ble behandlet i Stortinget. I dag har stortingspolitikerne fått en ny proposisjon på bordet.

Departementet vil utrede om forsikringsselskapers advokatbistand er EØS-stridig

For en raskest mulig ikraftsetting av advokatloven, foreslås en overgangsregel på tre år for internadvokaters adgang til å yte advokatbistand til eksterne.  

Publisert Sist oppdatert

Justis- og beredskapsdepartementet la i dag frem en proposisjon om advokatloven med overgangsregler (Prop. 61 L Endringer i advokatloven mv.).

Departementet foreslår flere overgangsregler, blant annet at eiere, styremedlemmer og personer i ledelsen i et advokatforetak som ikke har advokatbevilling, må legge frem politiattest innen ett år etter at loven er trådt i kraft.

Et spørsmål det har vært knyttet spenning til, er Stortingets vedtak om å gi et unntak i eierskapsbegrensningene for forsikringsadvokater, slik at selskap som HELP kan fortsette å tilby advokattjenester.

- Forskjellsbehandling

I sine høringssvar, advarte Advokatforeningen og LO om at dette vil kunne være EØS-stridig. Andre virksomheter, som Nordea, mente at det vil være en forskjellsbehandling dersom bankens advokater ikke fikk lov til å yte kunder rettslig bistand, mens dette blir tillatt for forsikringsselskaper.

«Den foreslåtte reguleringen av forsikringsadvokater reiser krevende problemstillinger, særlig knyttet opp mot EØS-regelverket, og departementet mener disse må utredes nærmere. En slik utredning vil ta noe tid», heter det i proposisjonen.

For at ikrafttredelsen av advokatloven skal kunne skje raskest mulig, foreslår departementet en overgangsregel for internadvokater i påvente av utredningen. 

Regelen skal gi internadvokater adgang til å yte advokatbistand til eksterne i tre år fra advokatloven trer i kraft.

Ikraftsettelsen skal ikke vedtas i en egen lov

I stedet for at advokatlovens ikrafttredelse fastsettes ved lov, slik det er vedtatt i advokatloven, foreslår departementet i stedet at det er regjeringen (Kongen i statsråd) som bestemmer når loven skal tre i kraft.

Dette vil gi nødvendig fleksibilitet til å samordne ikrafttredelsen av advokatloven med forskriftene, påpeker departementet. Advokatforeningen har støttet forslaget i sitt høringssvar.

«Høringen har avdekket behov for å sette i kraft reglene om internadvokater på et senere tidspunkt enn resten av loven, jf. proposisjonen punkt 11.11. Departementet foreslår derfor at Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid.»

- Næringslivet har behov for tverrfaglighet

Ifølge advokatloven, vil det ikke tillates at andre enn advokater - for eksempel skatterådgivere - kan utøve advokatvirksomhet på vegne av et advokatforetak.

Revisjonsselskapene BDO Advokater, Deloitte, EY, KMPG Law, PwC og RSM Advokatfirma har i en felles høringsuttalelse pekt på at overgangsregler vil ha særlig betydning for foretakenes skatterådgivere som ikke har advokatbevilling.

«De beste resultatene oppnås imidlertid etter vårt syn når det ikke settes skarpe skiller mellom advokatene og skattespesialister med annen bakgrunn», skriver revisjonsselskapene i uttalelsen.

Departementet foreslår å utvide overgangsperioden fra ett til to år for denne gruppen. Selskapene foreslo at personer som hadde vært medarbeidere i femten år eller mer i selskapene, burde få en lengre overgangsperiode, men dette er ikke etterkommet.

Det foreslås også at godkjente rettshjelpere kan yte fritt rettsråd etter rettshjelpsloven inntil to år etter at loven er trådt i kraft.

Ikke prøvesaker i storkammer eller plenum

Det skal som hovedregel ikke være adgang til å møte som prøveadvokat i Høyesterett i en sak der Høyesterett er satt i plenum eller storkammer, foreslår departementet, men innfører et unntak:

«Dersom parten er representert av en advokat uten møterett for Høyesterett, vil denne måtte bytte advokat hvis saken skal avgjøres i storkammer eller plenum. Etter departementets syn vil hensynet til parten være tilstrekkelig ivaretatt gjennom unntaket som åpner for at Høyesteretts ankeutvalg kan gi tillatelse til at advokaten likevel kan møte til prøve i en sak med forsterket rett dersom særlige grunner tilsier det.»

 Advokatforeningen har ikke hatt innvendinger til dette forslaget.

Mulighet for å la seg bistå av advokatfullmektig i forvaltningssaker

Rettsrådsmonopolet oppheves når advokatloven trer i kraft, og da kan enhver yte rettslig bistand utenfor rettergang. 

På grunn av dette, foreslås det å oppheve forvaltningsloven § 12 andre ledd andre punktum, som sier at et forvaltningsorgan kan tilbakevise fullmektiger.

Ifølge Stortingets forretningsorden, må proposisjoner som hovedregel fremmes senest 10.april for å være sikker på at Stortinget rekker å behandle den før sommerferien.

Advokatforeningen har tidligere anslått at advokatloven tidligst vil tre i kraft i januar 2025.

Powered by Labrador CMS