Et advokatsamfunn for ivaretakelse av rettssamfunnet

Publisert

Det har flere ganger blitt gitt misvisende fremstillinger av advokatlovutvalgets forslag til ny modell for tilsyns- og disiplinærordning for advokater, senest av Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith under velkomsttalen til Advokatforeningens årsmiddag.

Under forutsetning av at Advokatforeningen ønsker det, foreslo utvalget i utkastet som ble lagt frem i sommer, at dagens tilsyns og disiplinærordning slås sammen med Advokatforeningen i en ny medlemsorganisasjon, et advokatsamfunn, som alle advokater må være medlem av. Et slikt advokatsamfunn vil ha som sentral oppgave å sikre og trygge rettssamfunnet, herunder ivareta rettsikkerheten, påpeke brudd på menneskerettene og avgi høringsuttalelser. Utvalget mener dette er et viktig arbeid som i dag blant annet har vært utført av Advokatforeningen, og som bør videreføres. Et advokatsamfunn som samler hele advokatstanden vil kunne gi slikt arbeid stor tyngde.

Samtidig innebærer modellen at alle advokater tvinges til å være medlemmer av Advokatsamfunnet. Utvalget mener at et advokatsamfunn må ha respekt for at det vil være mange oppfatninger blant advokatene. Det innebærer at det bør stilles krav til at utspill på vegne av advokatsamfunnet er saklige og balanserte. Dette har også en side til medlemmenes menneskerettigheter; foreningsfrihet, ytringsfrihet og meningsfrihet. Utvalget mener dette er en selvfølgelig begrensning hvis det innføres tvungent medlemskap for alle advokater.

Hvis Advokatforeningen ikke kan akseptere en slik begrensning, eller foreningen av andre grunner ikke ønsker å gå inn i et advokatsamfunn, så står Advokatforeningen fritt til å takke nei til «fusjonen». Utvalget foreslår ingen lov for å tvinge frem en nedleggelse av advokatforeningen. Utvalget la frem et foreløpig forslag i sommer, som ga en mulighet – som Advokatforeningen kunne velge å gå inn for – eller ikke. Utvalget har mottatt representantskapets vedtak av 14. november i år, og tar det i betraktning ved utforming av utvalgets endelige forslag. Forslaget er under utarbeidelse i skrivende stund.

Les også: Merete Smiths velkomstale under årsmiddagen 2014

Representantskapsvedtak: Til kamp mot vingeklipping

Høyesterettsdommer Bergljot Webster, leder i Advokatlovutvalget
Powered by Labrador CMS