Generalsekretær i Advokatforeningen, Merete Smith.

– Enkelte utsagn i Tilsynsrådets årsrapport kan skade tillitsforholdet til advokatbransjen

– Jeg opplever dessverre at Tilsynsrådet i sin årsrapport lar erfaringer fra møtene med noen få advokater styre fremstillingen av hele bransjen, sier Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith.

Publisert Sist oppdatert

Denne uken la Tilsynsrådet frem sin årsrapport for 2021, der flere trekk ved bransjens utvikling settes i søkelyset.

Tilsynsrådet skriver blant annet at det er en økning i saker der det er grunn til å mistenke advokater for å være tilretteleggere for grov økonomisk kriminalitet begått av klientene, og at flere store advokatforetak synes å mangle vilje til å innrette sin virksomhet i henhold til gjeldende rett.

«Hvitvaskingsregelverket benyttes aktivt av Tilsynsrådet for å avdekke kritikkverdig adferd, men i den grad advokater blir gjenstand for tilsyn og sanksjoner er det en utvikling i retning av økt motstand mot Tilsynsrådets arbeid», understrekes det i rapporten.

Ifølge Tilsynsrådet nødvendiggjør denne utviklingen en økt tilsynsaktivitet overfor denne gruppen også i fremtiden.

Drar alle under samme kam

Advokatforeningen reagerer på flere av utsagnene i Tilsynsrådets rapport.

Generalsekretær Merete Smith påpeker at det blant om lag ti tusen advokater så vil naturligvis ikke alle innfri det ansvaret som påligger dem innenfor rettsstaten, noe som er til skade for bransjens samlede omdømme.

– La meg først si at Tilsynsrådet gjør et viktig arbeid, og er helt sentrale for ivaretakelsen av samfunnets tillit til advokatene. Advokatforeningen deler det samme målet, og utøver av den grunn selv et omfattende disiplinærarbeid overfor bransjen. Jeg opplever dessverre at Tilsynsrådet i sin årsrapport lar erfaringer fra møtene med noen få advokater styre fremstillingen av hele bransjen, sier Smith.

- Undergraver hensynene bak taushetsplikten

Tilsynsrådet skriver i årsrapporten at konsekvensene av advokaters taushetsplikt er en stadig tilbakevendende utfordring for gjennomføringen av deres arbeid.

Særlig i sakene der advokatene mistenkes for å være tilretteleggere for grov økonomisk kriminalitet begått av klientene, er dette problematisk, ifølge rapporten:

«Felles for disse sakene er at advokatens oppdrag hovedsakelig består i å drive betalingsformidling via klientbankkonto. Den juridiske bistanden knyttet til transaksjonene fremstår som oppkonstruert, men gir advokaten mulighet til å bevare taushet om formålet med transaksjonen under dekke av den lovbestemte taushetsplikten. Tilsynsrådet ser på utviklingen som bekymringsfull.»

Med denne type utsagn mistenkeliggjøres hele bransjes hensikter, samtidig som Tilsynsrådet undergraver hensynene bak advokatens taushetsplikt, understreker Merete Smith.

- Denne rettssikkerhetsgarantien som advokatenes taushetsplikt utgjør, gjør selvsagt offentlig tilsyn med advokatene vanskeligere. Et offentlig tilsynsorgan må samtidig se verdien av at klientene kan legge frem alle sakens fakta til sin advokat, i trygghet for at informasjonen ikke gis videre til det offentlige, sier Smith.

- Skader tillitsforholdet til bransjen

Hun mener det er viktig at offentlige tilsynsorganer skaper et tillitsforhold mellom seg og den bransjen det fører tilsyn med. Bare da kan veiledning og korrigering skje effektivt, mener hun.

- Enkelte formuleringer i Tilsynsrådets årsrapport er egnet til å skade dette tillitsforholdet, og til å svekke forventningen om at Tilsynsrådet respekter grunnleggende rettssikkerhetsmekanismer i advokatenes rammevilkår, sier Smith.

Trine Buttingsrud Mathiesen.

Styreleder Trine Buttingsrud Mathiesen i Tilsynsrådet er ikke enig i at hensynene bak taushetsplikten undergraves.

- Tilsynsrådet er selvfølgelig klar over at advokatenes taushetsplikt skal ivaretas, men det har samtidig en rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven som går foran taushetsplikten. Vi mottar ofte informasjon fra andre offentlige instanser, også fra media, som av og til gjør det nødvendig å føre tilsyn. Jeg har likevel ikke opplevd i noen av sakene jeg har hatt til behandling, at taushetsplikten er blitt tilsidesatt, sier Mathiesen.

Uenig med Advokatforeningen

Hun opplever heller ikke at årsrapporten er med på å mistenkeliggjøre hele advokatbransjen.

- Vi har bare pekt på den utviklingen som vi har sett. Også domstolene har jo sett at det har vært en god del rettssaker mot advokater, og dette er noe vi må ta til etterretning. I realiteten vil enhver dom mot en advokat være med på å svekke tilliten til advokatbransjen, så jeg opplever ikke at det er Tilsynsrådet som er roten til dette. Det vil alltid være uheldig for bransjen som sådan at noen opptrer ulovlig, understreker Mathiesen.

Powered by Labrador CMS