Styreleder Trine Buttingsrud Mathiesen i Tilsynsrådet.
Styreleder Trine Buttingsrud Mathiesen i Tilsynsrådet.

Tilsynsrådet melder om økt motstand mot deres arbeid blant advokatene

I årsrapporten for 2021 kommer Tilsynsrådet med flere kritiske bemerkninger til advokatbransjen, og peker blant annet på at flere store advokatforetak synes å mangle vilje til å innrette virksomheten i henhold til gjeldende rett.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag fremla Tilsynsrådet sin årsrapport for 2021. Oppfølging av advokatfirmaenes etterlevelse av antihvitvaskingsregelverket, økt tilsyn hos de største firmaene og en trend mot mindre grad av samarbeidsvilje blant advokatene er noen av hovedpunktene som trekkes frem i rapporten.

I sin innledende beretning skriver styreleder Trine Buttingsrud Mathiesen at antallet ressurskrevende saker har økt i 2021 sammenlignet med tidligere år.

- Arbeidspresset forsterkes ytterligere av at advokatene i større grad enn tidligere angriper beslutninger truffet av Tilsynsrådet, fremmer omfattende innsynsbegjæringer og rettslige provokasjoner, og tar ut søksmål for å få prøvd gyldigheten av vedtak fra Advokatbevillingsnemnden, skriver Mathiesen.

Se nøkkeltallene:
63 prosent av alle advokatfullmektigene er kvinner

  • Pr. 31. desember 2021 var 8538 personer registrert som praktiserende advokater - 5228 menn og 3310 kvinner. Tilsvarende tall for 2020 var 8306 (5175 menn og 3131 kvinner).
  • 914 personer ble autorisert som advokatfullmektiger - 574 kvinner og 340 menn.
  • Det ble utstedt 568 advokatbevillinger - 334 til kvinner og 234 til menn.
  • Det ble utstedt 50 erklæringer til advokater som skulle avlegge prøve for Høyesterett - 36 til menn og 14 til kvinner.
  • 20 advokater ble gitt tillatelse til å opptre for Høyesterett - 11 menn og 9 kvinner.

- Økning i medvirkning til kriminalitet

I rapporten påpekes det at Tilsynsrådet mottar stadig mer informasjon fra politiet, Skatteetaten og andre tilsynsorganer om advokater som mistenkes for å være direkte involvert i straffbare handlinger eller tilrettelegger for at klienter kan begå slike handlinger.

- Tilsynsrådet erfarer en økning i saker der det er grunn til å mistenke advokatene for å være tilretteleggere for grov økonomisk kriminalitet begått av klientene. Vi har også eksempler på saker der det er grunn til å mistenke at advokaten bevisst medvirker til kriminaliteten, heter det i rapporten.

- Gjemmer seg bak taushetsplikten

Aktiv bruk av hvitvaskingsregelverket har blitt et viktigere verktøy for å avdekke kritikkverdig adferd i bransjen, og for å kunne reagere overfor advokater som tilrettelegger for kriminell økonomisk aktivitet, påpeker Tilsynsrådet.

Samtidig kan advokatenes lovbestemte taushetsplikt ifølge Tilsynsrådet by på enkelte utfordringer i dette arbeidet.

Tilsyn og reaksjoner i 2021:

  • Det ble besluttet avholdelse av 74 stedlige tilsyn, som omfattet til sammen 1111 advokater.
  • Det ble meddelt 145 advarsler (118 advarsler i 2020) og 23 irettesettelser (15 irettesettelser i 2020) til advokater/advokatforetak og rettshjelpere, jf. domstolloven § 225 tredje ledd.
  • Tilsynsrådet politianmelde 5 advokater og 1 advokatforetak i 2021. I 2020 ble 2 advokater politianmeldt.
  • 23 advokatforetak ble gitt pålegg i medhold av hvitvaskingsloven § 47 første ledd om å utarbeide ny virksomhetsinnrettet risikovurdering, jf. § 7.
  • Advokatbevillingsnemnden tilbakekalte 13 advokatbevillinger.

- Felles for disse sakene er at advokatens oppdrag hovedsakelig består i å drive betalingsformidling via klientbankkonto. Den juridiske bistanden knyttet til transaksjonene fremstår som oppkonstruert, men gir advokaten mulighet til å bevare taushet om formålet med transaksjonen under dekke av den lovbestemte taushetsplikten. Tilsynsrådet ser på utviklingen som bekymringsfull.

Det pekes i tillegg på det de erfarer som betydelige mangler når det gjelder kvaliteten på advokatforetakenes virksomhetsinnrettede risikovurdering og tilpasning av antihvitvaskingsrutiner til de ulike foretakenes virksomhet.

- Advokatene viser manglende vilje til å innrette seg

I forlengelsen av disse punktene har rådet sett det nødvendig å sørge for økt tilsynsaktivitet overfor de store advokatfirmaene i tiden som kommer:

- Tilsynsrådet erfarer at flere store advokatforetak synes å mangle vilje til å innrette sin virksomhet i henhold til gjeldende rett. Både faktiske og rettslige problemstillinger vedrørende hvem som skal holdes ansvarlig i de større advokatforetakene og spørsmål om hvitvaskingslovens og taushetspliktens rekkevidde, gjør at slike tilsyn er utfordrende og ressurskrevende.

Samtidig pekes det i rapporten på at advokatenes samarbeidsvilje i enkelte tilfeller er begrenset.

- Rettssikkerhet og rettighetstenkning står sterkt i Norge, spesielt blant advokater. I den grad advokater blir gjenstand for tilsyn og sanksjoner er det en utvikling i retning av økt motstand mot Tilsynsrådets arbeid, understrekes det.

Powered by Labrador CMS