Anne Kroken er nestleder i Forsvarergruppen i Advokatforeningen, og partner i advokatfirmaet Torstrups hvor hun leder avdelingen for strafferett.

- Forslaget reflekterer enten uvitenhet om, eller en nedvurdering av, forsvarers arbeidsoppgaver

Flere forsvarsadvokater er kritisk til at Justis- og beredskapsdepartementet vil legge ankearbeid under stykkprisen. - Departementets forslag vil etter min oppfatning ikke gi rett på å få betalt for store mengder med arbeid vi er forpliktet til å utføre. Hvilket er smått utrolig i 2019, sier Elden-advokat Mette-Julie Sundby.

Publisert Sist oppdatert

Mot tampen av juni kom høringsnotatet hvor Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å endre salærforskriften slik at det kan gis inntil seks timer totalt for etterarbeid og utferdigelse av ankeerklæring i såkalte seksårssaker, mot to i dag.

Samtidig ble det antydet det at det kan ligge en besparelse i å stramme inn på godtgjørelser som i dag utbetales etter medgått tid.

I sitt høringssvar er Advokatforeningen kritisk til å legge ankearbeid under stykkprisen.

«Et grunnleggende problem med bruk av stykkpriser for ankesilingssaker er at det i svært liten grad er mulig å finne noen normal for hvor lang tid som vil medgå til en ankebegrunnelse og senere prosesskrivutveksling.»

Ankesiling i seksårssaker

Bakgrunnen for den foreslåtte endringen er at Stortinget har vedtatt ankesiling i seksårssaker, noe som fører til merarbeid for advokater i og med at flere saker må begrunnes, skriver Justis- og beredskapsdepartementet i høringsnotatet.

Stortinget vedtok i begynnelsen av juni å avskaffe domfeltes ubetingede rett til ordinær ankebehandling av straffesaker som gjelder lovbrudd med strafferamme over seks års fengsel. Også anker i de alvorligste straffesakene vil kunne nektes fremmet til ankeforhandling når det er klart at de ikke vil føre frem, noe Forsvarergruppen har reagerte sterkt på.

Nå vil departementet ha stykkpris på tre timer for ankeskriving i saker som varer mer enn 18 rettstimer og inntil fem dager. For saker som varer lengre enn det foreslås et tillegg på fire timer, slik at det blir seks timer totalt.

Må godtgjøres etter tiden som faktisk er brukt

Det er viktig at arbeidet med ankeskriving prioriteres og gjøres skikkelig, mener nestleder i Forsvarergruppen i Advokatforeningen, Anne Kroken.

- I mange saker er dette arbeidet omfattende og tidkrevende. Dersom det er større rom for å bruke mer tid vil dette føre til at kvaliteten på arbeidet blir bedre. Dette er til det beste for klienten, en godt gjennomarbeidet og begrunnet anke betyr øket rettssikkerhet.

- Etter mitt syn bør dette arbeidet godtgjøres etter den tid som faktisk er brukt, og ikke slik departementet foreslår. Sakene varierer veldig, og det er som Advokatforeningen påpeker ikke enkelt å finne en normal for hvor lang tid som vil medgå.

Departementets forslag vil etter min oppfatning ikke gi rett på å få betalt for store mengder med arbeid vi er forpliktet til å utføre, sier Elden-partner og styremedlem i Forsvarergruppen, Mette-Julie Sundby.

- Hvilket er smått utrolig i 2019, men vi begynner jo å vende oss til tendensen. Forslaget reflekterer enten uvitenhet om forsvarers arbeidsoppgaver, eller en nedvurdering av det samme, eventuelt begge deler. At departementet ikke vet forskjellen på en ankeerklæring og et støtteskriv er illustrerende for hvor velfundert forslaget er. Jeg tiltrer Advokatforeningens høringsuttalelse, som på en god måte gjør rede for hvorfor stykkprisbetraktninger i liten grad er egnet på ankesilingsfeltet.

Inntil 16,9 millioner spart

«Ved innføring av ankesiling i seksårssaker vil det i praksis bli flere saker som må begrunnes, hvilket krever mer arbeid for forsvarerne i forbindelse med ankeskriving i slike saker enn tidligere», skriver Justisdepartementet i høringsbrevet.

«Departementet foreslår å endre regelen i salærforskriften § 10 første ledd, slik at det i tillegg til godtgjøring for inntil to timer etterarbeid kan gis godtgjøring for inntil fire timer til utferdigelse av ankeerklæring.»

Dersom dagens stykkprisforskrift ikke endres, vil advokatene måtte jobbe med anken innenfor gjeldende stykkprissats, uten å bli kompensert for det merarbeidet som ankesilingen i seksårssakene antas å medføre, ifølge notatet.

Ankesilingen vil gi staten mellom 8,8 og 16,9 millioner kroner i forventede besparelser på utgifter til juridisk bistand i straffesaker og tolke- og sakkyndigeutgifter, ifølge notatet.

Sier nei til 18-timersgrense

Advokatforeningen mener det er bedre at arbeid med ankesilingssaker fastsettes etter salærforskriften, og av ankeinstansen. Videre står det i høringsuttalelsen:

«Alternativt bør det fastsettes en fast stykkpris for alle sakstyper som er så lav at det ikke skal mye til å komme over 150%-terskelen for å komme over på medgått tid. En stykkpris på 3 timer vil formodentlig være dekkende for de helt enkle sakene forutsatt at påtalemyndigheten ikke fremmer materiell motargumentasjon i sitt tilsvar, mens saker med mer substansiell uenighet normalt vil overstige 4,5 timers arbeid slik at de vil måtte avregnes etter medgått tid.»

Samtidig sier foreningen tydelig nei til departementets foreslåtte grensen på 18 rettstimer i tingretten for å få ut særskilt salær.

«Med mulig unntak for en del rene bevisanker er det ingen logisk sammenheng mellom tidsbruken under hovedforhandlingen, og kompleksiteten i ankesilingssaken. Det at en sak har gått relativt fort for seg i underinstansen kan i seg selv indikere at det er forhold som ikke har vært belyst, og som trenger ytterligere belysning før ankeinstansen eventuelt skal nekte en anke fremmet, eller så kan den manglende tidsbruken være knyttet til saksbehandlingsfeil. »

«Selv om det ikke er tale om de lengste straffene, er det svært alvorlige saker for dem det gjelder. Og særlig i de sakene som oftest blir nektet fremmet, er det avgjørende at staten bevilger midler til at ankesilingssaken blir fullgodt forberedt og presentert fra forsvarerens side.»

Powered by Labrador CMS