Ifølge dagens salærforskrift § 10 annet ledd skal advokater i større saker få godtgjørelse for faktisk utført etterarbeid. Illustrasjonsfoto: Audioundwerbung, Istockphoto
Ifølge dagens salærforskrift § 10 annet ledd skal advokater i større saker få godtgjørelse for faktisk utført etterarbeid. Illustrasjonsfoto: Audioundwerbung, Istockphoto

Endrer salærforskriften i ankesaker

Justisdepartementet foreslår å endre salærforskriften slik at det kan gis inntil seks timer totalt for etterarbeid og utferdigelse av ankeerklæring i såkalte seksårssaker, mot to i dag. Men samtidig antydes det at det kan ligge en besparelse i å stramme inn på godtgjørelser som i dag utbetales etter medgått tid.

Publisert Sist oppdatert

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt et forslag til endring i salær- og stykkprisforskriften ut på høring.

Bakgrunnen for den foreslåtte endringen er at Stortinget har vedtatt ankesiling i seksårssaker, noe som fører til merarbeid for advokater i og med at flere saker må begrunnes, skriver Justis- og beredskapsdepartementet i høringsnotatet.

Stortinget vedtok i begynnelsen av juni å avskaffe domfeltes ubetingede rett til ordinær ankebehandling av straffesaker som gjelder lovbrudd med strafferamme over seks års fengsel. Også anker i de alvorligste straffesakene vil kunne nektes fremmet til ankeforhandling når det er klart at de ikke vil føre frem, noe Forsvarergruppen har reagerte sterkt på.

Dagens § 10 i salærforskriften

§ 10.Etterarbeid

Nødvendig etterarbeid som faktisk er utført av forsvarer, aktor, prosessfullmektig, bistandsadvokat eller sakkyndig godtgjøres med inntil to timer.

I unntakstilfelle kan det gis godtgjøring for etterarbeid ut over dette.

Bestemmelsen i første og annet ledd gjelder ikke i saker hvor salæret fastsettes etter stykkprissatser i medhold av stykkprisforskriften.

Inntil 16,9 millioner spart

"Ved innføring av ankesiling i seksårssaker vil det i praksis bli flere saker som må begrunnes, hvilket krever mer arbeid for forsvarerne i forbindelse med ankeskriving i slike saker enn tidligere", skriver Justisdepartementet i høringsbrevet.

"Departementet foreslår å endre regelen i salærforskriften § 10 første ledd, slik at det i tillegg til godtgjøring for inntil to timer etterarbeid kan gis godtgjøring for inntil fire timer til utferdigelse av ankeerklæring."

Dersom dagens stykkprisforskrift ikke endres, vil advokatene måtte jobbe med anken innenfor gjeldende stykkprissats, uten å bli kompensert for det merarbeidet som ankesilingen i seksårssakene antas å medføre, ifølge notatet.

Ankesilingen vil gi staten mellom 8,8 og 16,9 millioner kroner i forventede besparelser på utgifter til juridisk bistand i straffesaker og tolke- og sakkyndigeutgifter, ifølge notatet.

To forslag på bordet

Departementet ber forsvarsadvokater og dommere om tilbakemelding på hvilket av to alternative, lovtekniske løsninger som vil være mest praktisk.

Det ene forslaget er å endre salærforskriften § 10 første ledd slik: «Nødvendig etterarbeid som faktisk er utført av forsvarer, aktor, prosessfullmektig, bistandsadvokat eller sakkyndig godtgjøres med inntil to timer. Forsvarers utferdigelse av ankeerklæring godtgjøres med et tillegg på inntil fire timer.»

Det andre forslaget er å utforme § 10 første ledd som følger, for å unngå uklarheter, skriver departementet: «Nødvendig etterarbeid som faktisk er utført av forsvarer, aktor, prosessfullmektig, bistandsadvokat eller sakkyndig godtgjøres med inntil to timer. Dersom etterarbeidet har omfattet utferdigelse av ankeerklæring, kan det gis godtgjøring for inntil seks timer.»

Endringer i stykkprisforskriften

85 saker over 30 timer

  • I 2017 var det 85 ankesaker i lagmannsrettene som varte mer enn 30 rettstimer, og som dermed trolig ble godtgjort etter salærforskriften, ifølge høringsnotatet.
  • Departementet har ikke tall på hvor mange saker som godtgjøres etter henholdsvis salær- og stykkprisforskriften, men har gjort anslag basert på saksavviklingstatistikk fra Domstoladministrasjonen.
  • De aller fleste straffesaker varer mindre enn fem dager og godtgjøres etter stykkprisforskriften.
  • Departementet anslår at straffesaker som ankes og godtgjøres etter stykkprisforskriften utgjør om lag 2900 saker.

Det foreslås også å endre stykkprisforskriften § 7 til å angi en egen stykkpris på tre ganger salærsatsen for forsvareres ankeskriving i større straffesaker.

Departementet mener at en ny stykkpris for ankeskriving etter stykkprisforskriften først bør inntre "i saker av en viss størrelse og kompleksitet".

"Et forslag kan være å innføre en stykkpris på godtgjøring tilsvarende tre timer ankeskriving i saker der hoved- eller ankeforhandlingens varighet overstiger 18 timer", heter det i notatet.

- Merkostnad kan bli lavere for staten

Ifølge departementet, vil forslagene i høringsnotatet føre til at forsvarsadvokater i større grad får godtgjørelse for merarbeidet innføring av ankesiling vil medføre, og at dette vil gi økte utgifter for staten.

Men "det kan (...) tenkes at den merkostnaden for innføring av ny ankeskrivingssats (...) i praksis blir lavere", skriver departementet.

Dette fordi noen advokater i dag blir godtgjort etter medgått tid for etterarbeid, selv om det ikke er grunnlag for det, heter det i notatet:

"Departementet har fått indikasjoner på at enkelte trolig ikke er oppmerksomme på spesialregelen om godtgjøring for inntil to timer etterarbeid i § 10 første ledd ved salærfastsettelsen, og at også etterarbeidet dermed i noen tilfeller godtgjøres etter medgått tid, uten at det er grunnlag for dette etter § 10.

Endringen av § 10 første ledd vil bidra til å understreke at hovedregelen ved henholdsvis etterarbeid og ankeskriving er godtgjøring for inntil to pluss fire timer. Det kan dermed tenkes at den merkostnaden for innføring av ny ankeskrivingssats dermed i praksis blir lavere", skriver departementet.

Høringsfristen er 24. september.