- Vi forsøker å være konstruktive i formen, selv om vi kan være fryktelig uenige i forslagene som kommer. Dersom vil blir oppfattet som gneldrebikkjer, vil vi ikke bli lyttet til, sier Thorgeir Hole i lovutvalget for velferdsrett.

Tett på utformingen av nye lover

Å være med i et lovutvalg er interessant og meningsfylt, mener senioradvokat Thorgeir Hole, leder av lovutvalget for velferdsrett. Nå søker Advokatforeningen etter nye medlemmer i fjorten av sine lovutvalg. Også disiplinærutvalgene trenger nye folk.

Publisert Sist oppdatert

- Å være med i et lovutvalg gir deg mulighet til å påvirke lovgivningen og regelverksarbeidet, sier senioradvokat Thorgeir Hole (53) i Simonsen Vogt Wiig.

Disse lovutvalgene trenger nye medlemmer

 • Lovutvalget for asyl- og utlendingsrett
 • Lovutvalget for børs og verdipapirhandelrett
 • Lovutvalget for energirett, vannkraft, olje og gass
 • Lovutvalget for erstatningsrett
 • Lovutvalget for forsikringsrett
 • Lovutvalget for IKT og personvern
 • Lovutvalget for immaterial- og markedsføringsrett
 • Lovutvalget for klima- og miljørett
 • Lovutvalget for konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso
 • Lovutvalget for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring
 • Lovutvalget for selskapsrett
 • Lovutvalget for sivilprosess og voldgift
 • Lovutvalget for skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett
 • Lovutvalget for velferdsrett

Frist for å melde interesse eller foreslå kandidater er 1. november. Kortfattet forespørsel med kort CV vedlagt (ikke link), sendes til

lovutvalg@advokatforeningen.no

Advokatforeningen oppfordrer alle kretsledere til å foreslå kandidater til lovutvalgene.

Han har i snart to år vært medlem av lovutvalget for velferdsrett i Advokatforeningen, det siste året som leder for utvalget. Nittifem prosent av arbeidet består av å vurdere lovforslag og av å avgi høringsuttalelser, forteller han.

– Å sitte så tett på lovgivningsprosessene er gøy, selv om våre meninger ikke alltid blir hensyntatt. Men det skjer jo at våre synspunkter blir tatt inn som en del av proposisjonen, og da føles arbeidet meningsfylt, sier Thorgeir Hole.

Lovutvalget for velferdsrett dekker trygderett, barnevern og helse- og sosialrett. I år har lovutvalget blant annet avgitt høringsuttalelse til forslaget for ny barnevernslov og forslag til endringer i reglene for uføretrygd.

– Å vurdere forslagene opp mot rettsikkerhetsproblematikk og advokatstandens næringsinteresser er en grunnleggende del av oppgaven, men vi mener jo mye også om andre spørsmål. Vi har akkurat fått inn høring på tvangsbegrensningsloven, der det foreslås felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten. Dette er en stor sak som vi må jobbe grundig med, og bruke mye tid på, sier Hole.

Innkalles til møter

Medlemmer av lovutvalgene blir av og til kalt inn offentlige etater for å utveksle synspunkter. Nylig deltok Ingrid Lauvås, advokat i Eurojuris i Haugesund og medlem av utvalget, på et seminar om norsk barnevern på Stortinget, arrangert av Senterpartiet.

– Hvis en offentlig instans kaller på deg og gjerne vil snakke med deg, så stiller vi selvsagt opp, sier Hole.

Han har for eksempel også vært i møte med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, der direktoratet ønsket å snakke om advokaters opptreden i enkelte barnevernssaker.

– Direktoratet mente at enkelte advokater i noen tilfeller har opptrådt på en måte som de mente ikke var advokatstanden verdig, og som skal ha bidratt til hets mot ansatte i barnevernet. Vi diskuterte dette, og fikk også mulighet til å snakke om andre forhold, som kompetansen og kvaliteten i barnevernet, forteller Hole.

Trenger nytt medlem

Til daglig jobber han med arbeidsrett, velferdsrett og forvaltningsrett på vegne av offentlige virksomheter og arbeidsgiversiden.

– Innenfor helserett er jeg for eksempel vant med å ta sykehusets, og ikke pasientens perspektiver. Dette må jeg være spesielt oppmerksom på i arbeidet i lovutvalget, men jeg tror at det kan være nyttig også å ha styringsperspektiver med i våre betraktninger, sier Hole.

Advokatforeningen har 27 lovutvalg innenfor alle rettsområder, og totalt over fire hundre tillitsvalgte. Lovutvalget for velferdsrett trenger nå ett nytt medlem.

Advokatforeningen skal nå besette verv i mange av foreningens lovutvalg. Som medlem i et lovutvalg er du med å påvirke rettsutviklingen, og får inngående kjennskap til nye lovforslag innenfor ditt fagfelt. Følgende lovutvalg har ledige verv:

Ledige verv i disiplinærutvalgene

Advokatforeningen søker også medlemmer til disiplinærutvalgene som lar seg engasjere av advokatetiske spørsmål, og som ønsker å ta del i dette samfunnsoppdraget.

Tre advokater er involvert i utformingen av en disiplinærbeslutning, og medlemmene rullerer på å være førstvoterende. Vervet forutsetter frivillig engasjement fra den enkelte, men som førstvoterende får man et honorar på 3500 kroner per sak. Utvalgsmedlemmer får i tillegg godkjent fem timer etikk som etterutdanning. Oppnevnelsesperioden er to år.

Som medlem av disiplinærutvalget bidrar du til å ivareta tilliten til advokatstanden gjennom håndhevingen av Regler for god advokatskikk og en god og forbrukervennlig klageordning.

Advokatforeningen har til sammen syv regionale disiplinærutvalg som behandler klager på advokater i forbindelse med eventuelle brudd på RGA eller for høyt salær. Advokatforeningen er utvalgenes sekretariat, og sørger for at partene får uttale seg og imøtegå hverandres anførsler før saken sendes utvalget for behandling.

Frist for å melde interesse eller foreslå kandidater er 1. november 2019. Kortfattet forespørsel med kort CV vedlagt (ikke link) sendes til post@advokatforeningen.no.

Powered by Labrador CMS