Advarer mot at norske havner kan bli «frihavner» for miljøutslipp

Klimakvoteloven skal utvides til å omfatte skipsfart, men Miljødirektoratet varsler om at det nye regelverket kan bli forsinket, og at Norge dermed kan bli attraktivt for skipsfart som vil utsette egne kvotekjøp. Advokatforeningen mener det er «sterkt uheldig».

Publisert Sist oppdatert

Like før sommeren sendte Miljødirektoratet ut et forslag om endringer i klimakvoteloven på høring. Her foreslår direktoratet blant annet å utvide loven til også å omfatte skipsfartnæringen, samt å få på plass en hjemmel for ileggelse av kvoteplikt for sektoren, i tillegg til bestemmelser om håndheving og tilsyn.

Fra et klima- og miljøperspektiv antar Advokatforeningen at det er positivt at også skipsfarten inkluderes i kvoteordningen.

«Dette selv om økte kostnader for sjøtransport også står i et spenningsforhold i forhold til det erklærte politiske målet å få mest mulig av varetransporten fra vei til sjø, dette også av miljøhensyn», heter det i høringssvaret.

Oppfordrer til å unngå «frihavner»

Samtidig peker Advokatforeningen på flere uavklarte spørsmål, blant annet hvilken myndighet som skal ha ansvar for å følge opp skipsfartsaktivtetene.

I tillegg til at Miljødirektoratet foreslår utvidelse av kvoteplikten, foreslår det også å utvide omfanget av pliktsubjekter, slik at disse inkluderer stasjonære anlegg, uavhengig av deres kvotepliktige utslipp.

Selv om Advokatforeningen er positiv til innføringen av regulatoriske tiltak for å fremme det grønne skiftet, advarer den samtidig mot potensielle konsekvenser dersom implementeringen av det nye regelverket blir forsinket.

I høringsnotatet kan man lese at vedtakelse og ikrafttredelse av endringene kan komme senere enn fristene angitt i klimakvotedirektivet og MRV-forordningen (overvåkning av CO2-utslipp fra skip), og at det ved forsinket gjennomføring er «(...) mulig at Norge, på grunn av vår geografiske beliggenhet, blir et attraktivt land å anløpe».

Advokatforeningen oppfordrer til at dette «unngås i størst mulig grad», og påpeker samtidig at den savner en drøftelse av hvordan man kan styre klar av frihavn-problematikken.

«Vi forstår dette slik at norske havner i så fall står i fare for i en periode å bli «frihavn» for skipsfart som tilstreber å utsette egne kvotekjøp. Advokatforeningen peker på at av denne grunn vil forsinket gjennomføring av de europeiske rettsaktene i et klima- og miljøperspektiv være sterkt uheldig. «Frihavner» der kvoteplikten midlertidig unngås vil i prinsippet undergrave innføringen av kvoteplikt for skipsfart i Europa for øvrig, så lenge slike «frihavner» eksisterer.»

Kort om kvotesystemet

EUs klimakvotesystem har som mål å regulere og å minimere det samlede utslippet av klimagasser i Europa. I dag omfatter systemet energisektoren, luftfart og industrien. At skipsfart nå inkluderes i kvotesystemet, er et ledd i klimapakken «Klar for 55». Med den er målet å redusere klimagassutslippene med 55 prosent mellom 1990 og 2030.

KILDE: Miljødirektoratet / Regjeringen.no

Forventer at detaljregler sendes på høring

Som følge av EØS-rettslige forpliktelser er de fleste av Miljødirektoratets endringsforslag påkrevd, påpeker foreningen. Den legger derfor til grunn at skipsfarten vil bli inkludert i kvotereglene fra årsskiftet.

«Advokatforeningen legger også til grunn at de nye reglene vil gi en betydelig administrativ byrde for offentlige myndigheter mtp. veiledning, kontroll og sanksjonering ved brudd mv., samt føre til økte kostnader for skipsfartsnæringen og dermed økte transportkostnader for sjøfrakt», kan man lese videre.

Foreningen skriver også at den forventer at detaljreglene, som ennå ikke er ferdige, vil bli gitt i forskrift og sendt på høring når den tid kommer.

Behandlet av lovutvalg

Det er Advokatforeningens lovutvalg for miljø, klima og bærekraft, samt lovutvalget for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett som i hovedsak har utarbeidet foreningens høringssvar.

Førstnevnte utvalg består av Arne Oftedal (leder), Cathrine Aulie, Einar Bratteng, Liv Monica Stubholt, Camilla Meland Madsen og Cathrine Hambro.

Lovutvalget for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett består av Anders Svinø (leder), Simone Ingeberg, Linn Kvade Rannekleiv, Oddbjørn Slinning og Herman Steen.

Arne Oftedal.
Powered by Labrador CMS