Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas.

Advokatforeningen støtter lovforslag om innføring av global minimumsbeskatning i norsk rett

Foreningen mener samtidig at Finansdepartementets forslag til regelverk bør forenkles og gjøres lettere tilgjengelig for brukerne.

Publisert

Samarbeidsorganet Inclusive Framework består av over 140 medlemsland, inkludert Norge, og har siden oppstart i 2016 arbeidet for å lage nye internasjonale skatteregler i forbindelse med økt digitalisering av verdensøkonomien. For to år siden ble det politisk enighet om å gjøre endringer i de internasjonale skattereglene for store, flernasjonale konserner.

Dette rammeverket ble delt i to, kalt pilar 1 og pilar 2. Første del gjaldt fordeling av beskatningsretten til selskapsoverskudd mellom ulike land. Andre del, pilar 2, handler om å få på plass regler som sikrer at de nevnte konsernene skattelegges med en effektiv skattesats på 15 prosent i alle jurisdiksjoner.

Inclusive framework

Mellom 2013 og 2015 gjennomførte OECD- og G20-landene det såkalte BEPS-prosjektet (Base Erosion and Profit Shifting). Under prosjektet ble det blant annet enighet om flere tiltak som skulle motvirke overskuddsflytting og uthuling av skattegrunnlag. Etter dette ble samarbeidsorganet Inclusive Framwork opprettet. Nettverket består av over 140 medlemsland, deriblant Norge.

KILDE: Finansdepartementet

Løsningen som er utarbeidet av Inclusive Framework krever at regelverket innføres i nasjonale skatteregler, og i juni sendte Finansdepartementet forslag om å innføre nettopp regler om global minimumsbeskatning i norsk rett på høring.

Advokatforeningen støtter lovforslaget

I sin høringsuttalelse, slutter Advokatforeningen seg til lovforslaget om implementering av pilar 2-regelverket.

Ettersom det er klart at slike regler også vil bli innført i andre land, peker Advokatforeningen på viktigheten av at norsk verdiskapning skattlegges i Norge, og ikke i utlandet, ved innføringen av en nasjonal suppleringsskatt.

Det er fornuftig at disse reglene er like i alle land, ifølge foreningen, som samtidig mener departementets forslag tar hensyn til det eksisterende skattesystemet i Norge.

Etterlyser veiledning og forenklet regelverk

Advokatforeningen peker videre på at innføringen av suppleringsskatten vil medføre en økt rapporteringsplikt for norske konsernenheter.

Ettersom både regelverket og fastsettelsen av suppleringsskatten er komplisert, foreslås det i høringssvaret at reglene og rapporteringskravene forenkles for å gjøre dem enklere å etterleve.

Foreningen innvender i tillegg at brukerne av regelverket vil ha behov for presis og lett tilgjengelig veiledning for å rapportere riktig, og at denne veiledningen per i dag ikke er tilgengelig nok.

Etter departementets forslag skal de foreslåtte regelendringene tre i kraft med virkning fra og med 2024.

Hele høringssvaret kan du lese her!

Powered by Labrador CMS